Vláda vzala na vědomí analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím
Vláda vzala na vědomí analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek předložil na zasedání vlády dne 9. ledna 2017 Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2015. 

„Předložený materiál představuje nový analytický přístup ke zpracování informací o systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Je nejen velmi rozsáhlým, objektivním a kritickým hodnocením stávající situace ve výzkumu a vývoji, ale zároveň jasně ukazuje potenciál a možnosti ke zlepšení stávajícího stavu v této oblasti. Obsahuje také interpretace nejaktuálnějších dat Českého statistického úřadu uveřejněných na konci října loňského roku a je prvním uceleným dokumentem interpretujícím data ČSÚ za rok 2015 v kontextu ostatních informací z oblasti výzkumu, vývoje a inovací,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

V návaznosti na zahájení procesu systémových změn v řízení VaVaI na národní úrovni jsou součástí Analýzy 2015 zcela nové informace primárního charakteru:
- rozbor současného způsobu hodnocení výzkumných organizací včetně detailního komentáře k výpočtu bodů a analýzy možných dopadů hodnocení do systému VaVaI,
- plánované výše a způsob financování provozu a dalšího rozvoje velkých výzkumných infrastruktur,
- představení oblasti společenskovědního a humanitního výzkumu a vývoje a jejich přínosů jako samostatného tématu pro specifické analýzy.

Analýza 2015 detekuje silné a slabé stránky systému VaVaI a navrhuje opatření ke stabilizaci silných stránek a optimalizaci slabých stránek. Analýza rovněž mj. poukazuje na limity a nedostatky v souvislosti se zdrojovými daty a navrhuje některé optimalizační kroky.

Zásadním problémem budoucího financování VaVaI v ČR bude významné snížení evropských zdrojů po roce 2023, což pravděpodobně způsobí výrazné snížení veřejných prostředků, v extrémním případě až o cca 0,3 % HDP. Chybějící prostředky bude možné nahradit z národních veřejných zdrojů pouze částečně. Velkým potenciálem pro nahrazení chybějících evropských prostředků jsou soukromé prostředky. Optimalizace systému VaVaI v horizontu 2023 lze dosáhnout za předpokladu zřízení centrální autority pro výzkum a vývoj s kompetencemi ministerstva a časově i věcně relevantní legislativní opory v podobě nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

Aktuální komentář z tisku - zdroj Novinky, ČTK.