Postup při přípravě podkladů pro návrh státního rozpočtu za oblast výzkumu a vývoje na rok 2002 - SR01

(návod pro předložení dat v digitální formě)


Obecné pokyny:

     Podklady pro přípravu státního rozpočtu (data SR01) budou organizačními složkami státu (dříve "resorty") předány k 30. 4. 2001 formou přílohy k dopisu správce rozpočtové kapitoly výhradně jako databázové soubory ve struktuře platné pro rok 2001 ve formátu *.dbf a v kódu češtiny 1250 vyhodnocené kontrolním programem jako bezchybné. Nutnou součástí předaných dat je průvodka vytvořená programem pro kontrolu dodávaných dat SR01 potvrzená odpovědným pracovníkem a opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v elektronické průvodce. Bez těchto náležitostí nemohou být data Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj přijata a nebudou použita k přípravě podkladů pro SR za oblast výzkumu a vývoje (VaV).

     Veškeré údaje jsou Radě předávány výhradně v digitální formě na disketě. V tištěné formě Rada požaduje pouze průvodku z důvodů písemného potvrzení správnosti předávaných dat.

Změny týkající se předávaných dat oproti roku 2000

     Oproti loňskému roku dochází k těmto změnám ve struktuře dodávaných dat:

  • rozšíření struktury dat
    • o položky B28 a C17 týkající se klasifikace podle socioekonomických směrů (formální sjednocení s metodikou EU)
    • o navrhované neinvestiční a investiční náklady v roce 2002 na výzkumné záměry již schválené Radou vlády ČR pro VaV (položky C18, C19)
    • o položky "název aktivity" a "cíle aktivity" v anglickém jazyce (B29, B30, B31, B32, B33)
  • k drobným změnám v pravidlech vyplňování některých položek předávaných dat (položky B06, B07, B29, B30, B31, B32, B33 se vyplňují pouze u nově zahajovaných aktivit (tj. pro B01 = XA, resp. XB, ..., až XZ).

     Struktura dat SR01 je koncipována tak, aby vyhovovala širokému spektru potřeb pro přípravu státního rozpočtu. Je bezpodmínečně nutné vyplnit všechny položky vyjma těch položek, které jsou explicitně uvedeny jako nepovinné.

     V těch případech, kde pro danou položku nejsou (resp. nebyly) prostředky nárokovány se vyplňuje 0 (nula). V textových položkách se používá čeština s háčky a čárkami. Pokud se dané organizační složky státu netýká některý ze souborů (týká se tabulek "B "a "C", kdy např. některé subjekty nemají určitý druh financování VaV), pak se dodá prázdná příslušná tabulka (soubor) se správným názvem a v předepsané struktuře, tzn. tabulka nebude obsahovat žádný záznam (počet vět bude roven nule). Prázdná tabulka (soubor) tedy nesmí obsahovat ani jednu větu, byť by měla nevyplněné položky či položky vyplněné nulami.

     Soubory se špatně vytvořenými názvy nebo s protichůdnými daty rozcházejícími se s daty uvedenými v dalších souborech (tabulkách), budou kontrolním programem signalizovány jako chybné a to bude uvedeno na výsledné průvodce. Zjištěné nesoulady bude muset příslušný ústřední orgán odstranit.

Sdílejte na: