Usnesení Rady pro výzkum vývoj ze 199. zasedání dne 14. ledna 2005

Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 199. zasedání.

1. Zápis ze 198. zasedání Rady

Usnesení:

1. Rada schvaluje zápis ze 198. zasedání.

A 1) Informace o 1. etapě hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků

Usnesení:

A 1. Rada bere na vědomí informace uvedené v návrhu zprávy o výsledcích hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2004 a v přiložených tabulkách (mat. č. 199 A1; tab.a 2.xls; tab. C2.xls) s tím, že materiál dopracovaný podle vznesených připomínek jí bude předložen na příštím 200. zasedání.

A 2) Návrh nového Statutu Rady k předložení na schůzi vlády

Usnesení:

A 2. Rada bere na vědomí, že návrh nového Statutu Rady pro výzkum a vývoj je připraven k předložení na schůzi vlády po meziresortním připomínkovém řízení bez zásadních věcných změn.

A 3) Znění zákonů o veřejných výzkumných institucích po schválení vládou k předložení Poslanecké sněmovně

Usnesení:

A 3. Rada bere na vědomí konečná znění návrhů zákonů o veřejných výzkumných institucích předložených Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

A 4) Informace o výzkumu a využití nanotechnologie

Usnesení:

A 4. Rada bere na vědomí informace, závěry a doporučení uvedené ve zprávě o účasti na konzultační poradě zástupců členských států EU k zahájení mezinárodního dialogu o odpovědném výzkumu a využití nanotechnologie.

A 5) INOVACE 2004-TEKES – informace o inovační politice Finska

Usnesení:

A 5. Rada bere na vědomí informace z jednání s p. H. Kottileinenem o tvorbě inovační politiky ve Finsku.

A 6) Informace od stálého zastoupení ČR při EU a informace od EK

Usnesení:

A 6. Rada bere na vědomí informace poskytnuté stálým zastoupením ČR při EU a informace od EK.

B 1) Technologická agentura - CzechInvest

Usnesení:

B 1. Rada schvaluje materiál “Informace k Agentuře pro aplikovaný výzkum / Technologické agentuře” k předložení pro informaci členů vlády s tím, že byl přijat pozměňovací návrh, podle kterého druhá věta čtvrtého odstavce zní:

“V první etapě v letech 2005 a 2006 bude agentura CzechInvest zajišťovat pro Ministerstvo průmyslu a obchodu přípravu a komplexní administrování nově zahajovaných a vyhlašovaných programů, např. programů zajišťujících realizaci Národního programu výzkumu II., podle zákona č. 130/2002 Sb., nařízení vlády č. 461/2002 Sb. a 267/2002 Sb. tak, jak to již nyní činí řada resortů.”

B 2) Směrnice pro přípravu SR VaV 2006

Usnesení:

B 2. Rada schvaluje materiál “Směrnice pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006 a střednědobého výhledu na roky 2007 a 2008”.

B 3) Vymezení působnosti GA ČR a GA AV ČR

Usnesení:

B 3. Rada doporučuje zachování existence Grantové agentury ČR a Grantové agentury Akademie věd ČR vedle sebe za předpokladu, že bude přesněji definována a koordinována jejich činnost a že Grantová agentura Akademie věd ČR učiní konkrétní kroky k zajištění větší plošné informovanosti o tom, že je otevřena celé výzkumné sféře, s cílem dosáhnout nárůstu podílu ostatních příjemců (mimo ústavy AV ČR) z celkového počtu příjemců ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji v následujících třech letech každoročně vždy cca o 10 %. Plnění tohoto cíle bude Rada každoročně hodnotit při projednávání návrhu rozpočtu GA AV.

B 4) 1. Grantový systém 2005 – zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na grantové projekty

  1. Stanovisko Rady
  2. Stanovisko zpravodaje

Usnesení:

B 4. Rada

1. schvaluje stanovisko k materiálu “Grantový systém 2005 – zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů”;

2. na svém 200. zasedání dne 11. února 2005 projedná návrh “Zadávací dokumentace pro podávání grantových projektů na rok 2006”, který jí předseda Grantové agentury ČR nově předložil 14. ledna 2005.

B 5) Výzkumné záměry od 1. 1. 2005 (přizvána předsedkyně SÚJB ing. D. Drábová)

Usnesení:

B 5. Rada schvaluje stanovisko k hodnocení návrhů výzkumných záměrů začínajících řešení od r. 2005 a ukládá jeho zveřejnění na www stránkách.

B 6) Zápisy z jednání zpravodaje pro DZSVa všech OK RVV (20. prosince 2004)

Usnesení:

B 6. Rada

1. bere na vědomí informace uvedené v zápisech z jednání všech tří OK RVV, která se uskutečnila 20. prosince 2004;

2. bere na vědomí že místopředsedou OK RVV:

pro vědy živé přírody byl zvolen prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.;

pro vědy neživé přírody a inženýrství byl zvolen prof. Ing. Jan Macek, DrSc.;

pro společenské a humanitní vědy prof. PhDr. Jiří Musil, DrSc.

B 7) 1. Návrh výzkumných programů MK na r. 2006-2011

2. Stanovisko Rady

Usnesení:

B 7. Rada schvaluje stanovisko k návrhu výzkumných programů Ministerstva kultury na r. 2006-2011.

B 8) Bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra

Usnesení:

B 8. Rada bere na vědomí, že ministr vnitra potvrdil svým dopisem předložení návrhu “Programu bezpečnostního výzkumu” Radě do konce ledna 2005 tak, aby mohl být návrh tohoto programu Radou projednán na jejím 200. zasedání

Sdílejte na: