Informace ze 199. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 14. ledna 2005 na Úřadu vlády

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Zákony o veřejných výzkumných institucích

Návrhy zákonů o veřejných výzkumných institucích byly podepsány oběma předkladateli –předsedou Rady pro výzkum a vývoj, místopředsedou vlády pro ekonomiku Ing. M. Jahnem a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzkovou – předsedou vlády JUDr. S. Grossem a 7. ledna 2005 předloženy Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde jsou evidovány jako sněmovní tisky č. 857 a č. 858.

Agentura pro aplikovaný výzkum

Rada schválila materiál “Informace k Agentuře pro aplikovaný výzkum/Technologické agentuře”, který bude předložen členům vlády pro informaci. Mezi předsedou Rady pro výzkum a vývoj, místopředsedou vlády pro ekonomiku Ing. M. Jahnem a ministrem průmyslu a obchodu Ing. M. Urbanem došlo k dohodě o tom, že v první etapě v letech 2005 a 2006 bude agentura CzechInvest zajišťovat pro MPO přípravu a komplexní administrování nově zahajovaných a vyhlašovaných programů např. programů zajišťujících realizaci Národního programu výzkumu II.

Směrnice pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006 a střednědobého výhledu na roky 2007 a 2008

Rada schválila “Směrnici pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006 a střednědobého výhledu na roky 2007 a 2008”. Mezi principy, ze kterých bude Rada při zpracování návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj vycházet, náleží zejména směřování nárůstu finančních prostředků přednostně do programů výzkumu a vývoje s výrazným podílovým financováním a promítnutí závěrů z hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků provedené podle usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644.

Vymezení působnosti Grantové agentury České republiky a Grantové agentury Akademie věd České republiky

Na základě podnětu předsedy Rady, místopředsedy vlády pro ekonomiku Ing. M. Jahna byla obnovena diskuse o vymezení působnosti Grantové agentury České republiky a Grantové agentury Akademie věd České republiky, které obě podporují základní výzkum. Rada doporučuje zachování existence Grantové agentury ČR a Grantové agentury Akademie věd ČR vedle sebe za předpokladu, že bude přesněji definována a koordinována jejich činnost a že Grantová agentura Akademie věd ČR učiní konkrétní kroky k zajištění větší plošné informovanosti o tom, že je otevřena celé výzkumné sféře, s cílem dosáhnout nárůstu podílu ostatních příjemců (mimo ústavy AV ČR) z celkového počtu příjemců ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji v následujících třech letech každoročně vždy cca o 10 %. Plnění tohoto cíle bude Rada každoročně hodnotit při projednávání návrhu rozpočtu GA AV.

Výzkumné záměry zahajované od roku 2005

Na základě řady podnětů zejména z vysokých škol se Rada zabývala výsledky hodnocení návrhů výzkumných záměrů zahajovaných v roce 2005, které pro vysoké školy a organizační složky státu zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rada vypracovala stanovisko k této problematice, které bude zveřejněno na stránkách www.vyzkum.cz.

Sdílejte na: