Druhé stanovisko Rady pro výzkum a vývoj k hodnocení výzkumných záměrů

Rada pro výzkum a vývoj zaujala k problematice hodnocení výzkumných záměrů stanovisko na svém 199. zasedání dne 14. ledna 2005. Vzhledem k tomu, že její stanovisko je vykládáno různě, považuje za nutné své původní stanovisko doplnit.

Prioritou Rady je v souladu s programovým prohlášením vlády zvýšení výdajů na výzkum a vývoj a jejich účelné využití. Rada podle zákona č. 130/2002 Sb. a usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 navrhne vládě v červnu 2005 rozdělení výdajů na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu v roce 2006 a ve střednědobém výhledu na roky 2007 a 2008 mezi jednotlivé resorty (poskytovatele) tak, aby postupně odstranila kvalitou neodůvodněné rozdíly ve financování výzkumných záměrů odborně stejně zaměřených institucí působících pod různými poskytovateli. Rada považuje nadále za neudržitelné, aby některé kvalitní výzkumné záměry nemohly být financovány pro nedostatek prostředků a jiné a kvalitativně horší výzkumné záměry financovány byly jen proto, že z historických důvodů mají poskytovatelé ve své rozpočtové kapitole dostatek prostředků. V průběhu prvního pololetí 2005 Rada již bude mít dostatek informací, aby odpovědně zhodnotila výsledky dosažené v letech 1999 až 2003 a posoudila rozdíly mezi výsledky hodnocení odborných komisí jednotlivých poskytovatelů a meziresortních odborných komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vyvodila z toho důsledky.

Ve druhém pololetí roku 2005 Rada v rámci kompetencí svěřených jí zákonem (zejména z hlediska účelnosti vynakládání výdajů ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj, jejichž rozdělení vládě každoročně navrhuje) zhodnotí průběh a výsledky hodnocení výzkumných záměrů na úrovni poskytovatelů a na meziresortní úrovni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a navrhne opatření, která by v dalších výzvách zajistila všem uchazečům stejné podmínky jak při hodnocení, tak při poskytování podpory výzkumných záměrů.

Usnesení z 200. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 11. února 2005

Rada

1. schvaluje “Druhé stanovisko Rady k hodnocení výzkumných záměrů”;

2. bere na vědomí úmysl MŠMT vypsat veřejnou soutěž na Centra základního výzkumu” na prostředky roku 2006;

3. bere na vědomí, že její sekretariát a MŠMT připraví informaci o podmínkách veřejné soutěže na “Centra základního výzkumu” podle bodu 2.

Sdílejte na: