ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVV PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ ZE DNE 20. 12. 2004 NA DĚKANÁTU FS ČVUT

Přítomni: Prof. Ing. Tomáš Čermák,CSc., Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., Prof. RNDr. Pavel Drábek, CSc., Ing. Milan Holl, CSc., Prof. Ing. Josef Jančář, DrSc., Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Prof. Ing. Jan Macek, DrSc., Ing. František Pazdera, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.,

Omluveni: Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.

Hosté: Ing. Miroslav Janeček, CSc. Ing. Karel Šperlink, CSc., Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., Milena Dosoudilová, Ing. Miloš Thoma

Program:

 1. Volba místopředsedy
 2. Další postup ve zpracování návrhů DZSV (podklad 197/14 - sRVV)
 3. Hodnocení výzkumných institucí (podklad sRVV)
 4. Různé

Jednání zahájil prof. Zuna, představil Ing. Milana Holla, CSc., nově zvoleného předsedu Komise pro vědy neživé přírody a inženýrství (KNP), a předal mu řízení dalšího jednání. Následovalo vzájemné představení přítomných členů komise.

 1. Volba místopředsedy
 2. Tajnou volbou na základě návrhu z pléna byl místopředsedou OKNP zvolen Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (přítomno 10, pro 7, proti 2, zdržel se 1).

 3. Další postup ve zpracování návrhů DZSV

Bod jednání uvedl prof. Zuna shrnutím dosavadních kroků a informací o harmonogramu dalšího postupu prací na Dlouhodobých základních směrech výzkumu s odvoláním na rozeslané materiály. Převážná část relevantních připomínek z veřejné diskuse a z připomínkového řízení byla již zapracována. DZSV budou použity pro návrh výdajů státního rozpočtu na VaV a pro aktualizaci NPVaV II. Z toho důvodu je třeba dodržet harmonogram prací a předložit návrh nového souboru DZSV na 200. zasedání RVV do 31. 1. 2005.

Návrhy členů OKNP by měly být projednány na zvláštní schůzce komise dne 13.1.2004 a zpracovány do 15.1.2004. Výsledný návrh by pak mohl být projednán vládou v březnu 2005. Při úpravách je třeba vzít v úvahu připomínky z veřejné diskuse a formulace témat z jednotlivých komisí, včetně technologických platforem (sdružení zástupců VaV, uživatelů výsledků VaV, finančních institucí a ústředních správních orgánů).

V dalším jednání se komise shodla na tom, že

 • průřezové směry budou zrušeny a věcně budou promítnuty do ostatních základních směrů;
 • směry T7, T8 a T9 budou sloučeny;
 • vedle úpravy formulací DZSV budou upraveny i jejich názvy tak, aby byly kratší a výstižnější.

V diskusi k tomuto bodu se vyjádřili všichni přítomní členové a konstatovali, že dosavadní návrhy DZSV jsou věcně, obsahově i formulačně nevyvážené a převážně jsou zaměřeny oborově namísto “blokového” řešení komplexně formulovaných problémů. DZSV jsou formulovány příliš široce, často chybí formulace kontrolovatelných výstupů, a to i u směrů, vyžadujících konkrétní a cílené investice (Jančář, Dobiáš).

Rovněž chybí alespoň základní odhad finanční náročnosti jednotlivých DZSV a z jakých zdrojů je možné krýt související výdaje (Purmenský). Při vytváření technologických platforem by bylo užitečné zapojit všechny potenciální “stakeholders”, podobně jako se tomu děje v programech strategického partnerství (Macek). Program “Nanotechnologie a nanomateriály” bude zapracován do směru T5 - materiálový výzkum (Šperlink). V energetice i v dalších směrech by bylo žádoucí zapracovat poslední známý vývoj a fakta z EU (Pazdera). Systémově by měla být řešena možnost do DZSV postupně zahrnovat nové skutečnosti, nové projekty a infrastrukturu VaV, která je ve stávajícím návrhu silně potlačena (Jungwirth).

Následující diskuse se týkala dotažení výsledků základního výzkumu do praxe při současné absenci rezortních ústavů a ústavů aplikovaného výzkumu, možnosti vzniku nových institucí, infrastruktury a jejich financování, stimulace nestátní sféry a vzniku konsorcií (Janeček, Purmenský, Zuna).

Nejvíce kritizovaným byl návrh DZSV T5 (Konkurenceschopné strojírenství), přestože je hlavním tvůrcem HDP. Obecně se připomínala konkurenceschopnost jako taková a technologická platforma tohoto DZSV by se mohla rozrůst i na další směry (Macek).

Závěry:

Ustavují se pracovní skupiny pro dopracování návrhu jednotlivých relevantních DZSV, které připraví materiál pro plenární jednání komise:

T3 – Ing. František Pazdera, CSc. (vedoucí), Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.

T4 - Prof. Ing. Josef Jančář, DrSc. (vedoucí), Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., Ing. Karel Jungwirth, DrSc.

T5 - Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (vedoucí), Ing. Milan Holl, CSc., Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

T6 - Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. (vedoucí), Prof. RNDr. Pavel Drábek, CSc.

Plenární jednání OKNP se uskuteční dne 13. ledna 200513:30 hod. v budově Ústavu termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha 8. Umístění budovy ústavu v blízkosti konečné stanice Metra (trasa C) je podrobně uvedeno na stránce http://www.eacr.cz/5sia/index.php?id=venue .

 1. Hodnocení výzkumných institucí
 2. Obsáhlé podkladové materiály a tabulky byly zaslány členům OKNP s předstihem. V diskusi byly konstatovány obecné pohledy na materiály i na pravidla, podle kterých byly sestaveny výsledné tabulky.

  Jedná se o pozitivní krok, směřující k objektivizaci hodnocení výzkumných institucí, týmů i jednotlivců. S ohledem na současný stav centrálních databází RVV (duplicity údajů, vazba výsledku na konkrétní IČ, důvěrnost, složitá kontrolovatelnost) je však třeba značné opatrnosti při interpretaci výsledků hodnocení a zejména při vyvozování závěrů s případnými postihy. Důsledky na základě hodnocení navržených opatření je třeba nejprve prověřit.

  Podstatnou okolností je to, že údaje vkládají sami uživatelé na rozdíl od centrálně řízených databází a rejstříků. Z hlediska vkladatele údajů jsou podstatné i nepružnost systému, jeho adaptibilita na vývoj požadavků a opravitelnost nesprávných nebo nesprávně vložených údajů.

  Komise se shodla na názoru, že před jakoukoliv publikací závěrů tohoto hodnocení je třeba ještě důkladně výsledky ověřit. Rovněž je třeba uvážit snížení váhy impaktovaných časopisů a vedle patentů zahrnout i využití výsledků v praxi, případně vznik know-how nebo jiných komerčně využitelných poznatků.

  Proti sobě stojí dvě skutečnosti: jednak je to neexistence záporného výsledku výzkumu a převažující vysoce pozitivní hodnocení ukončených projektů hodnotícími komisemi v ČR a jednak fakt, že zejména v souvislosti s konkurenceschopností není v řadě případů účelné dosažené poznatky publikovat, přestože k jejich dosažení byly využity veřejné prostředky.

  Cílem hodnocení by měla být postupná náprava současného stavu, ne restrikce institucí nebo oborů. Účelné bude porovnání s výsledky hodnocení výzkumných záměrů, i když toto hodnocení má rovněž své problémy (viz bod Různé).

  Závěr:

  Hodnocení výzkumu a výsledků VaV je dobrý materiál informativního charakteru, který však před formulací závěru a před vypracováním příslušných opatření vyžaduje důkladnou analýzu.

  Podklady pro návrh stanoviska a úprav systému hodnocení, vypracované jednotlivými členy komise, budou předány předsedovi do 3.1.2004 a budou k zápisu připojeny formou příloh.

 3. Různé

Široce byly diskutovány v těchto dnech publikované výsledky hodnocení výzkumných záměrů (VZ) institucí v gesci MŠMT. VZ je nenahraditelným prostředkem financování výzkumných cílů institucí a budování stability jejich výzkumných týmů. Nedostatek prostředků, který vedl ke značnému zúžení výběru VZ pro poskytnutí financování z celkového množství dobře hodnocených záměrů, má pro mnoho pracně a dlouhodobě budovaných výzkumných týmů likvidační důsledek. Způsobují se tím nenapravitelné škody.

Výsledek hodnocení není zpochybňován. Ukazuje se ale, že některé výchozí předpoklady vyhlášení veřejné soutěže a z nich plynoucí metodika hodnocení nebyly šťastně voleny. Jedná se především o skutečnost, že výzkumný záměr je záměrem instituce jako takové. Posuzován byl ale záměr užšího týmu formou, obvyklou u projektů grantových soutěží. Rovněž nešťastným se jeví nepoměr mezi vahou hodnocení oponenty a vahou komplexního názoru hodnotící komise. Do budoucna by asi právě zde mohly být uplatněny výsledky hodnocení institucí a týmů podle výsledků registrovaných v centrálních databázích.

Závěr:

OKNP doporučuje RVV, aby výše uvedené skutečnosti vzala v úvahu při formulaci stanoviska k výsledkům proběhlé veřejné soutěže o VZ.

OKNP dále doporučuje RVV, aby ve spolupráci s MŠMT hledala cesty k bezprostřednímu snížení negativního dopadu nepřijetí značného množství dobře hodnocených VZ k financování.

Na základě učiněných zkušeností bude účelné v 1. pololetí 2005 provést analýzu a případně navrhnout takové úpravy platných právních předpisů, které by vedly ke zlepšení funkčnosti celého institutu výzkumných záměrů.

OKNP bude uvedené problematice VZ věnovat jedno ze svých  nejbližších jednání.

Praha 23.12.2004

zapsal: I. Dobiáš

ověřil: M. Holl

Sdílejte na: