Informace z 201. zasedání Rady pro výzkum a vývoj

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání, které se konalo dne 11. března 2005 na Úřadu vlády:

Informace o stavu projednávání návrhů zákonů o VVI v Poslanecké sněmovně

Organizační výbor PS určil k projednání vládních návrhů zákonů o VVI zpravodajem poslance RNDr. V. Koníčka. V prvním čtení byly tyto návrhy zákonů projednány v PS dne 23. února 2005. PS je svým usnesením č.1565 přikázala k projednání Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Kontrola údajů v IS VaV za rok 2004

V souladu s § 30 odst. 10 zákona o podpoře výzkumu a vývoje byla Radou provedena uzávěrka roku sběru dat 2004 a kontrola dat předaných do IS VaV v roce 2004. Do kontrolovaných dat byly zařazeny i veškeré opravy dodávek dat týkající se roku 2004 doručené do 21. 1. 2005. Cílem kontrol bylo zejména vyhledat projekty z CEP, ke kterým nejsou nalezeny výsledky v RIV a vyhledat výzkumné záměry z CEZ, ke kterým nejsou nalezeny výsledky v RIV a dále zachytit datové nesrovnalosti..

Národní cena vlády České republiky Česká hlava

Vláda svým usnesením ze dne 23. února 2005 č. 234 rozhodla o zřízení o Národní ceny vlády České republiky Česká hlava, schválila Statut této ceny a uložila místopředsedovi vlády pro ekonomiku a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj v souladu se schváleným Statutem navrhnout vládě ke schválení kandidáta na udělení Národní ceny vlády České republiky Česká hlava.

Změna složení odborných komisí Rady

Rada v tajných volbách zvolila ing. Petera Šebo, CSc. členem OK RVV pro vědy živé přírody, ing. Zdeňka Prouzu, CSc. členem pro OK RVV pro společenské a humanitní vědy a prof. RNDr. Jana Zrzavého předsedou OK RVV pro vědy živé přírody.

Požadavky resortů na výdaje VaV v SR 2006 a ve výhledu na roky 2007-08

Na základě výzvy předsedy Rady, místopředsedy vlády ing. Jahna předložili správci rozpočtových kapitol podporujících výzkum a vývoj návrhy svých požadavků na roky 2006 až 2008. Jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol proběhnou podle Radou přijatých principů ve dnech 15. až 31. března 2005.

Dlouhodobé základní směry výzkumu

V meziresortním připomínkovém řízení k návrhům DZSV - Molekulární biologie, biomedicína a biotechnologie; Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů; Materiálový výzkum; Výzkum pro konkurenceschopné strojírenství; Informační společnost; Bezpečnostní výzkum byla vznesena řada připomínek. Rada uložila zpravodaji prof. P. Zunovi a sekretáři Rady dr. M. Blažkovi projednat připomínky označené jako zásadní s předkladateli a výsledky připomínkového řízení předložit Radě na jejím 203. zasedání dne 13. května 2005.

Návrh postupu při hodnocení návrhů programů výzkumu a vývoje předkládaných Radě ke stanovisku

Rada je společně s MŠMT jedním z posuzovacích míst pro návrhy programů výzkumu a vývoje v souladu s § 5 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Kromě souladu předkládaných návrhů programů s požadavky zákona o podpoře výzkumu a vývoje je třeba zajistit, aby byly stejným standardním způsobem posuzovány i odborné aspekty návrhů programů. Byl proto vypracován návrh postupu při hodnocení návrhů programů výzkumu a vývoje předkládaných Radě ke stanovisku, který Rada projednala a schválila. O tomto postupu budou informovány resorty a bude zveřejněn na stránkách www.vyzkum.cz.

Programy výzkumu a vývoje

Rada schválila stanovisko k  “Návrhu výzkumného programu BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 2005-2009” Ministerstva vnitra a stanovisko k návrhu na změnu programu “Výzkum pro potřeby regionů” Ministerstva pro místní rozvoj. Ve svých stanoviscích Rada doporučuje Ministerstvu vnitra “Návrh výzkumného programu BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 2005-2009” nepředkládat vládě, přepracovat podle připomínek Rady a předložit znovu Radě ke stanovisku a vládě Rada doporučuje neschválit návrh na změnu programu “Výzkum pro potřeby regionů” Ministerstva pro místní rozvoj.

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v letech 2000-2003

Rada projednala materiál “Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000 až 2003”, vypracovaný v souladu s usnesením vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků. Rada schválila, aby byl tento materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení.

Jednací řád Rady

Návazně na nový Statut Rady byl vypracován novelizovaný Jednací řád Rady, který je jejím vnitřním předpisem. Rada nový Jednací řád schválila.

Návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách

V rámci meziresortního připomínkového řízení Rada projednala a schválila připomínky k návrhu zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, předkládaný ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a ministryní zdravotnictví. Rada uplatňuje řadu zásadních připomínek zejména k ustanovením o postavení, složení a činnosti Bioetické komise Rady, kompetencí Rady a správce registru linií.

Sdílejte na: