Zápis z jednání Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy ze dne 21. 3. 2005

Jednání odborné komise se zúčastnili: Zuna (zpravodaj RVV), Cahlík, Dlouhý, Hamerníková, Hnízdo, Holländer, Kostelecký, Musil, Prouza, Rychtaříková, Dosoudilová (sekretariál RVV)

Omluveni byli: Budil, Dostál, Kupka,

Schválení zápisu z jednání 20. 12. 2004

Nikdo z přítomných neměl k zápisu připomínky.

Představení nového člena komise Ing. Zdeňka Prouzy, CSc.

Schválení programu:

 1. Informace z jednání RVV

 • DZSV
 • Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků
 • Hodnocení návrhů programů výzkumu a vývoje předkládaných Radě pro výzkum a vývoj ke stanovisku

 1. Návrh na změnu Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků
 2. Různé

Nikdo z přítomných neměl k programu připomínky.

 

1) Informace z jednání RVV

Doc. Cahlík seznámil komisi s usnesením RVV z 200. zasedání dne 11. února 2005 body B4 DZSV a B2 Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků.

K bodu B4 zaujímá komise následující stanovisko:

Stanovisko k DZSV:

Komise doporučuje Radě pro výzkum a vývoj, aby revokovala své rozhodnutí z 11. února 2005 a mezi DZSV zařadila i DZSV společenských a humanitních věd.

Rozhodnutí o vyřazení DZSV společenských a humanitních věd vytvořilo situaci, kdy se preference Rady příliš vychýlily k DZSV svázaným s technologickým rozvojem. Výzkum sociálních procesů a humanitní výzkum je nezastupitelný, nelze jej přejímat ze zahraničí. Je nesmírně důležitý pro reflexi celé společnosti a vytváří znalosti o prvotní základně, na které technologický a ekonomický rozvoj spočívá. Technologický rozvoj také není jediným z produkčních faktorů, určitě stejně důležitými faktory jsou lidský kapitál, účinná a soudobým podmínkám odpovídající individuální a sociální motivace a formální i neformální instituce zkoumané v rámci společenskovědních a humanitních oborů.

RVV není radou pro hospodářský růst, měla by se starat o harmonický růst všech vědních oborů. Rozvoji společenských a humanitních věd nepřálo čtyřicet let minulého režimu a pokud rozhodnutí rady nebude revokováno, začne pro společenské a humanitní vědy další těžké období.

 

 

Pokud RVV revokuje své rozhodnutí a pověří komisi úpravou či dopracováním původního návrhu společenskovědního a humanitního DZSV, jsou referenty pro úpravu či dopracování doc. Rychtaříková, prof. Musil a doc. Hamerníková.

 

Doc. Cahlík dále seznámil komisi s postupem při hodnocení návrhů programů výzkumu a vývoje předkládaných RVV, zejména zdůraznil napjatý časový harmonogram při hodnocení – členové komise budou mít pro formulaci případných připomínek pouze několik dní. Členové komise dostanou navržené programy e-mailem od předsedy komise a případné připomínky zašlou zpět předsedovi komise opět e-mailem.

2. Návrh na změnu Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků

Po dlouhé diskusi schválila komise následující usnesení:

Usnesení:

I. Komise doporučuje RVV uplatnit pro společenské a humanitní vědy následující kategorie výsledků a následující váhy:

A. Články v časopisech excerpovaných pro “Web of Science” (Jimp) váha 10

Články v časopisech zařazených ve světové databázi periodik Ulrich´s do kategorie vědecké (Academic/Scholarly) recenzované (Refereed) časopisy (Julr) váha 6

Články v dalších významných českých vědeckých recenzovaných časopisech v přiloženém seznamu časopisů váha 4

Původní vědecká monografie, nově vzniklý slovník, nové týmově zpracované encyklopedické/syntetické dílo (vše jakožto výsledek základního výzkumu s trvalým významem, publikace v tištěné podobě, na CD/DVD nebo na Internetu) váha do 25

Kritická edice pramene nebo jiného díla (včetně náročných překladů vyžadujících samostatný odborný komentář) s velkým významem pro další vědecký výzkum (publikace v tištěné podobě, na CD/DVD nebo na Internetu)

váha do 15

 

Jednotlivá kapitola nebo článek v odborné knize, jednotlivý sešitový díl dlouhodobě vydávaného slovníku nebo encyklopedie (při více vstupech autorů z jedné instituce (výzkumného záměru, projektu) v jedné knize nesmí celková váha za knihu přesáhnout 25)

váha do 5

 

Články v recenzovaných sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí

váha 5

B. Patenty a další výsledky chráněné podle zvláštních právních předpisů váha 25

C. Prototyp, poloprovoz, ověřená technologie váha 25

 1. Výzkumná zpráva (pouze u VaV pro státní správu), článek v odborném časopise mimo kategorie A, článek ve vědecko-popularizačním časopise, článek v interní edici vědeckého pracoviště

váha 1

 

II. Komise považuje za zásadní:

 • Poskytnout vydavatelům českých vědeckých recenzovaných časopisů, které z různých důvodů nejsou v databázi Ulrich´s čas k tomu, aby jimi vydávaný časopis byl v databázi Ulrich´s v příslušné kategorii zařazen.
 • Není možné plně automatizovat hodnocení. Jedním z důvodů je to, že zřejmě neexistuje postup, jak bez expertního posouzení určit kvalitu monografie, kritické edice pramene či části monografie.
 • Jako hlavní nástroj závěrečného (celkového) hodnocení výzkumného záměru řešeného vědeckou institucí z oblasti společenských a humanitních věd užívat v souladu s obdobnými hodnotícími postupy aplikovanými v dalších státech Evropské unie hodnocení mezinárodní komisí složenou z odborníků dané vědní oblasti. Obdobně i při hodnocení výzkumného pracoviště či projektu musí být hlavním nástrojem hodnocení komise odborníků.
 • Měřitelné výsledky dokumentované v RIVu budou důležitým podkladem pro hodnotící komise. V pravomoci těchto komisí bude snížit váhy u monografie, kritické edice pramene či části monografie, pokud tyto výsledky nedosáhnou špičkové kvality.

3. Různé

 

Nikdo z přítomných neměl žádný návrh.

 

Zapsal: Hnízdo

Schválil: Cahlík

 

 

Příloha: Seznam časopisů s navrženou váhou 4

Acta Comeniana

0231-5955

Acta Oeconomica Pragensia

0572-3043

Acta Universitatis Carolinae

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis

Archeologické rozhledy

0323-1267

Archív orientální. Quarterly Journal of African and Asian Studies

0044-8699

Biograf

1211-5770

Brno Studies in English

1211-1791

Bulletin of the National Gallery in Prague

0862-8912

Byzantinoslavica, revue internationale des études byzantines

0007-7712

Cahiers du Centre d´Etudes de Tendances Marginales dans le Romantisme Francais

1210-8200

Časopis Matice moravské

0862-3384

Česká literatura

0009-0468

Český časopis historický. The Czech Historical Review

0862-6111

Český lid

0009-0794

Cizí jazyky. Časopis pro teorii a paxi vyučování cizím jazykům

1210-1811

Dějiny a současnost

0418-5129

Dějiny věd a techniky

0300-4414

Demografie

0011-8265

Divadelní revue

0862-5409

Echo des etudes romanes

1801-0865

Eirene – Studia Graeca et Latina

0046-1628

Estetika

0014-1291

Etudes romanes de Brno

0231-7532

Filosofický časopis

0015-1831

Geografie Sborník České geografické společnosti

1212-0014

Germanoslavica – Zeitschrift für germano-slawische Studien

1210-9029

Historica. Historical Sciences in the Czech Republic

1210-8499

Historická demografie

0323-0937

Homeostasis in Health and Disease (dříve Activitas nervosa superior)

0960-7560

Hudební věda

0018-7003

Ibero-Americana Pragensia

0536-2520

Knihy a dějiny

1210-8510

Linguistica Pragensia

0862-8432

Listy filologické. Folia philologica

0024-4457

Naše řeč

0027-8203

Opus musicum

0862-8505

Opuscula historiae artium

1211-7390

Památky archeologické

0031-0506

Pedagogika

Politologická revue

1211-0353

Prague Bulletin of Mathematical Linguistics

Prague Economic Papers

1210-0455

Právní rozhledy

1210-6410

Právník

0231-6625

Psychologie v ekonomické praxi

0363-300X

Religio. Revue pro religionistiku

1210-3640

Romanica Olomucensia

0231-634X

Sborník archivních prací

0036-5246

Sborník Národního muzea v Praze (Acta Musei nationalis Pragae)

Sborník prací FF BU řada germanistická

1211-4979

Sborník prací FF BU řada jazykovědná

0231-7567

Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity

Slavia – časopis pro slovanskou filologii

0037-6736

Slezský sborník

0037-6833

Slovanský přehled

0037-6922

Slovo a slovesnost

0037-7031

Soudobé dějiny

Statistika

0322-788X

Studia Comeniana et Historica

0323-2220

Studia Rudolphina

1213-5372

Studies in Modern Philology

0231-5467

Svět literatury

0862-8440

Účetnictví

0139-5661

Umění

0049-5123

Věda, technika, společnost. Teorie vědy

1210-0250

Sdílejte na: