Zápis z jednání Odborné komise RVV pro vědy živé přírody ze dne 13. 4. 2005

Účast: viz prezenční listina

Host: Zuna (zpravodaj RVV)

 

Program

1. Volba místopředsedy OK

Místopředsedou OK byl většinou hlasů zvolen Ing. Peter Šebo, CSc.

 

2. Informace z jednání Rady pro výzkum a vývoj

Prof. Zuna informoval členy OK o aktuálním jednání RVV a o úkolech pro jednání OK.

 

3. Dlouhodobé základní směry výzkumu

Předseda OK a prof. Zuna informovali o vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení k návrhům DZSV a o předložení modifikovaného návrhu DZSV „Biodiverzita“ s novým názvem „Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje“.

 

4. Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

Po dlouhé diskusi schválila OK většinou hlasů následující usnesení:

(a) OK vyjadřuje obecnou podporu stanoviskům ostatních odborných komisí, pokud jde o uplatnění různých kategorií výsledků VaV a jejich vážení, a zájem koordinovat přístupy všech komisí, zároveň však zdůrazňuje specifické podmínky jednotlivých vědních oborů. Proto OK doporučuje zvážit možnost hodnocení následujících kategorií Jrec, B, C a D aspoň částečně ex post: předem určit obecná kritéria a posléze každoročně bodově ohodnotit předložené výsledky VaV těchto kategorií. Hodnotícími grémii by mohly být odborné komise RVV (dále „+ komise“). Hlavním důvodem je nemožnost automatického hodnocení kvality monografie či její části.

(b) OK doporučuje RVV uplatnit následující kategorie výsledků a následující váhy:

·         Články v impaktovaných časopisech (Jimp) – váha váha 10*(impaktfaktor časopisu / medián impaktfaktoru oboru dle ISI. V případě, že jeden časopis je zařazen do několika oborů dle ISI, OK doporučuje preferovat obor s nejnižší hodnotou mediánu.

·         Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech (Jrec) – váha 0-10 (+ komise). OK navrhuje tuto váhu kategorie Jrec především s ohledem na situaci v humanitních a společenských vědách. Pro obory věd živé přírody se OK rozhodla nenavrhnout RVV žádné časopisy do této kategorie.

·         Původní vědecká monografie, slovník, encyklopedické/ syntetické dílo, kritická edice pramene nebo jiného díla s velkým významem pro další vědecký výzkum (B) – váha 0-15 (+ komise).

·         Jednotlivá kapitola nebo článek v odborné knize, jednotlivý sešitový díl dlouhodobě vydávaného slovníku nebo encyklopedie (C) – váha 0-5 (+ komise).

·         Články (nikoli abstrakty) v recenzovaných sbornících z prestižních mezinárodních vědeckých konferencí (D) – váha 0-5 (+ komise). OK navrhuje omezit tuto kategorii výhradně na mezinárodní konference s pravidelnou periodicitou a víceletou tradicí.

(c) OK navrhuje výrazně diferencovat váhu patentových přihlášek a realizací udělených patentů: české patentové přihlášky – váha 0, zahraniční patentové přihlášky – váha 10, realizace (včetně prototypů, poloprovozů, nových odrůd/plemen rostlin a zvířat, ověřených technologií, licencí, metodik, průmyslových vzorů atp.) – váha 25.

 

5. Stanovisko k zákonu o podpoře výzkumu a vývoje

(a) OK vypracuje stanovisko k současnému znění Zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje s návrhy možných úprav (do 30.6.2005).

(b) OK žádá RVV, aby se urychleně zabývala neřešitelnou situací, do níž se pracoviště VaV dostávají vinou současné formulace §8 odst. 2 Zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje („Ke každému projektu nebo výzkumnému záměru musí příjemce vykázat alespoň jeden samostatný výsledek, který není zároveň výsledkem jiného projektu nebo výzkumného záměru“). V situaci, kdy prostředky na mzdu pracovníka a prostředky na jeho výzkumnou činnost systematicky pocházejí ze dvou různých zdrojů, z institucionálního výzkumného záměru a z účelové dotace na řešený projekt, lze podmínku zákona splnit pouze podvodným jednáním, totiž "opomenutím" citovat jeden z použitých zdrojů financování.

5. Různé

(a) Prof. Pačes informoval OK, že vzhledem ke svému zvolení předsedou AV ČR se stal stálým hostem RVV, což je neslučitelné s členstvím v OK RVV.

 

Zapsal: J. Zrzavý

Ověřil: P. Šebo

Sdílejte na: