Zápis z jednání Odborné komise RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství ze dne 18. 4. 2005

 

Jednání se konalo dne 18. 4. 2005 na Strojní fakultě ČVUT v Praze.

 

Přítomni: Holl, Dobiáš, Kučera, Jančář, Zuna, Purmenský, Štulík, Jungwirth, Macek, Václavík, Pazdera, Dosoudilová

Omluveni: Čermák, Drábek

 

Program:

                        1          Úvod (ing. Holl)

                        2          Zpráva o stavu projednávání DZSV (prof. Zuna, ing. Holl)

                        3          Návrh změny metodiky hodnocení VaV (diskuze viz níže)

                        4          Různé

___________________________________________________________________________

 

Přítomní schválili zápis z posledního jednání OK RVV. Poté byl jednomyslně schválen program jednání.

 

 

Ad1)    ing. Holl seznámil přítomné s výsledky posledního jednání RVV.

 

Ad2)    prof. Zuna přednesl situační zprávu o postupu projednávání DZSV na jednání RVV. Bylo konstatováno, že všechny 4 programy (DZSV 3,4,5 a 6) navržené naší OR byly přijaty, byly rozeslány k připomínkám a v současné době probíhá vypořádání         připomínek. Konečný termín pro vypořádání všech připomínek je květen 2005 (jednání RVV).

 

Ad 3)   Úvodem projednávání tohoto bodu přednesl ing. Holl shrnutí vyplývající z usnesení vlády ČR 644/2004 a seznámil přítomné se kritérii hodnocení používanými při hodnocení efektivnosti financování výzkumu ve Finsku.

 

Seznam typických výstupů VaV na projekt v hodnotě 100 mil. Kč

(na základě ideálního stavu  (Finsko))

 

     typ výstupu                                                                                                    počet

nové výrobky, prototypy, funkční vzory                                                                      6

nové technologie                                                                                                        2

patenty, užitné vzory, know-how                                                                                6

Ph.D absolventi vázaný na hodnocený projekt                                                            7-8

publikace                                                                                                                   20

získání konsorciálního projektu (s firmami nad 250 zam.)                                             7

účast v projektech RP EU, COST, atd.                                                                      1-3

 

 

OK se dohodla, že navržené parametry bude po diskuzi a doplnění akceptovat jako základ pro doporučení změn v metodice hodnocení efektivnosti výzkumu v ČR. K tomuto bodu byla provedena rozsáhlá diskuze, ve které vystoupili prof. Štulík, prof. Kučera, prof. jančář, Dr. Dobiáš, prof. Zuna, ing. Holl, prof. Macek, prof. Václavík, Dr. Jungwirth a ing. Pazdera. Přítomným byly rozdány písemné podklady zaslané do diskuze prof. Čermákem a prof. Drábkem, jakož i zápisy z jednání komisí společenských věd a věd o živé přírodě (viz přílohy zápisu). Dr. Jungwirth seznámil přítomné s návrhem změn metodiky hodnocení navrženém AV ČR. Diskuzi moderoval ing. Holl.

            Prof. Štulík konstatoval obtížnost nalezení jednotného způsobu hodnocení pro všechny vědní obory. Doporučil vytvoření hodnotících komisí pro jednotlivé skupiny oborů.

            Prof. Kučera uvedl, že je velmi komplikované porovnání hodnoty výsledků mezi základním a aplikovaným výzkumem.

            prof. Jančář doporučil, aby jako základ hodnocení byl využíván IS ve vědě a maximalizovala se objektivnost hodnocení. Rovněž navrhl, aby byla navržena minimální hodnota výstupů a případně zahrnout specifiky oborů a rozdíly mezi základním a aplikovaným výzkumem do doporučené skladby výstupů. navrhl, aby byla využita stejná množina hodnotících ukazatelů, ale jednotlivým způsobům financování by mohla odpovídat rozdílná "váha" přiřazená těmto parametrům.

            Dr. Dobiáš podpořil požadavek strojového zpracování podkladů a navrhl, aby až konečné výsledky a jejich kategorizace podléhaly komisionelnímu zhodnocení. Navrhl, aby ze seznamu výstupů nebyly vyjmuty specializované semináře a neimpaktované časopisy. Tento návrh podpořili všichni přítomní. Navrhl rovněž, aby do kategorie výstupů bylo zařazeno "know-how" včetně databází a znalostních bází.

            Prof. Zuna seznámil přítomné se závěry jednání komise věd o živé přírodě a doporučil, aby OK zvážila využití některých parametrů uvedených v tomto zápisu i pro svůj návrh.

            Dr. Jungwirth upozornil na možné důsledky špatně provedeného hodnocení VaV a navrhl, aby hodnocení nevedlo automaticky k sestavování "žebříčku" výzkumných organizací, tak jak tomu bylo u hodnocení VZ. Bylo by spíše vhodné provádět shlukovou analýzu tak, aby byly vytvářeny skupiny organizací, které se svým výkonem liší podstatně a nikoliv marginálně. Rovněž předal členům OK písemný materiál navržený AV (viz. příloha). Rovněž upozornil na rozdíly v hodnocení, které by měly odpovídat institucionálnímu a účelovému financování.

            Prof. Purmenský vyjádřil souhlas s dosavadními návrhy a upozornil, že metodika je připravována pouze pro rok 2005 a měla by být vyhodnocena po jednom roce a pak dále upravena.

            Prof. Macek zdůraznil, že provedené hodnocení výsledků VaV dle této metodiky nemůže být jediným kritériem hodnocení organizací. Upozornil na to, že publikování v nejlepších časopisech s sebou nese obvykle 1-2 leté zpoždění, dochází tedy k časovému paradoxu, kdy úspěšný projekt, který má výsledky akceptované k publikaci v renomovaném časopise je nemůže vykázat, jelikož mezi přijetím a publikací uplyne doba delší než umožňuje současná metodika. Navrhl, aby některé parametry (nový výrobek, atd.) byly přesněji definovány. Pro vyloučení extrémů v počtu publikací  navrhl při hodnocení srovnávat průměrný výkon pracovníka projektu. Podpořil zahrnutí konsorcionálních smluv na aplikovaný nebo průmyslový výzkum a vývoj, uzavřených během řešení hodnocených projektů badatelského a aplikovaného výzkumu, do jejich hodnocení vzhledem k tomu, že obvykle jinak není možno prokázat realizovatelnost výsledků projektů v době, kdy se hodnocení uzavírá.

            Prof. Václavík doporučil, aby se používal pojem "funkční model" u aplikovaného výzkumu a pojem "prototyp" u vývojových projektů.

 

Závěry

OK konstatovala, že bodovací systém představuje jen pomůcku pro identifikaci projektů, neplnících zadání, a pro hrubé rozdělení projektů podle kvality jejich plnění. V žádném případě není možno pomocí něho sestavovat jejich přesné pořadí, tím méně srovnávat projekty různých oborů nebo dokonce typů (badatelského a aplikovaného nebo průmyslového výzkumu) mezi sebou.

OK se shodla na tom, že přijme doporučení OK věd o živé přírodě ve vztahu k bodovému hodnocení publikačních výstupů. Byl upraven seznam neimpaktovaných recenzovaných časopisů pro účely metodiky (viz příloha). Členové OK doplnili seznam těchto časopisů tak, aby byly pokryty všechny obory dostatečným množstvím periodik.

OK se shodla na tom, že doporučí, aby byly v úvahu brány i neimpaktovaná nerecenzovaná periodika, ale s podstatně menší vahou. U těchto výstupů VaV nebude sestavován žádný jejich seznam.          

 

 

 

Návrh kritérií pro hodnocení efektivnosti VaV

 

1.nové výrobky, prototypy, funkční vzory                                                       váha     25

2.nové technologie                                                                                         váha     25

3.patenty, užitné vzory, know-how                                                                 váha     20

4.Ph.D absolvent vázaný na hodnocený projekt                                              váha     15

5.publikace

            a.impaktovaný časopis                        váha 10 x (IF čas./med. IF oboru ISI)

            b.neimpaktovaný, recenzovaný dle seznamu                                        váha     5

            c.neimpaktovaný, nerecenzovaný                                                        váha     1 (česky)

                                                                                                                      váha     2 (angl.)

            d.monografie, slovník, encyklopedie,..                                                 váha     15

            e.kapitola v knize, atd.                                                                        váha     5

            f.články v recenzovaných sbornících prest. konf.                                  váha     5

6.získání konsorciálního projektu (s firmami nad 250 zam.)                              váha     10

7. účast v projektech RP EU, COST, OECD, OECD-NEA  atd.                    váha    10

Sdílejte na: