Usnesení Rady pro výzkum a vývoj z 202. zasedání dne 8. dubna 2005

Schválení programu

Rada schvaluje program 202. zasedání.

1. Zápis ze 201. zasedání

Usnesení:

1. Rada schvaluje zápis ze 201. zasedání.

A1) Zpráva o přechodu IS VaV na formát XML

Usnesení:

A1. Rada bere na vědomí informace o přechodu Informačního systému výzkumu a vývoje na formát XML.

A2) Strategie hospodářského růstu

Usnesení:

A2. Rada bere na vědomí znění předložené pracovní verze dokumentu “Strategie hospodářského růstu České republiky”.

A3) Národní inovační politika

Usnesení:

A3. Rada bere na vědomí informaci o současném stavu přípravy Národní inovační politiky a ukládá svým členům zaslat k předložené pracovní verzi připomínky do 13. dubna 2005.

A4) Dokumenty VaV k jarnímu zasedání Evropské rady

Usnesení:

A4. Rada bere na vědomí dokumenty EK k jarnímu zasedání Evropské rady.

A5) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v letech 2000-2003

materiál pro vládu

Usnesení:

A5. Rada bere na vědomí vypořádání připomínek vznesených v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu “Souhrnného vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000-2003” a souhlasí s předložením materiálu vládě.

B1) SR VaV 2006 – výsledky jednání s resorty

Usnesení:

B1. Rada bere na vědomí informace uvedené v zápisech z jednání zástupců Rady a správců rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na výzkum a vývoj ve státním rozpočtu 2006 a výhledu na roky 2007 a 2008 a ukládá mpř. Rady doc. Viklickému a sekretáři Rady dr. Blažkovi postupovat podle harmonogramu a do 22. dubna 2005 předložit Radě 3. verzi návrhu SR VaV 2006.

B2) Programy VaV – stanoviska Rady

a) program MO ”Schopnosti”

b) program AV ČR “Nanotechnologie”

c) rozpočtové opatření MZ

Usnesení:

B2. Rada

1. schvaluje stanovisko k návrhu programu Ministerstva obrany “Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních požadavků”, ve kterém Rada doporučuje předložený návrh vládě nepředkládat a po přepracování podle uvedených připomínek znovu předložit Radě ke stanovisku;

2. schvaluje stanovisko k návrhu programu Akademie věd České republiky “Nanotechnologie pro společnost”, ve kterém Rada doporučuje předložený návrh vládě nepředkládat a po přepracování podle uvedených připomínek znovu předložit Radě ke stanovisku;

3. nesouhlasí se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu ČR na rok 2005 Ministerstva zdravotnictví a nesouhlasí s převodem 45 mil. Kč z účelových výdajů na výzkum a vývoj do institucionálních výdajů na výzkum a vývoj na financování výzkumného záměru Institutu zdravotní politiky a ekonomiky.

B3) Programy VaV – k připomínkám

Prodloužení programů mezinárodní spolupráce MŠMT

Usnesení:

B3. Rada jmenuje doc. Viklického zpravodajem pro materiál MŠMT “Návrh na prodloužení programů KONTAKT, INGO, COST, EUREKA a EUPRO” a ukládá vypracovat k němu návrh stanoviska Rady pro 203. zasedání Rady, které se bude konat 13. května 2005.

B4) Příprava návrhu na sjednocení a zjednodušení administrativy výzkumu a vývoje

Usnesení:

B4. Rada ukládá zpravodaji Ing. Janečkovi a sekretáři dr. Blažkovi zformulovat a zpracovat návrh materiálu o sjednocení a zjednodušení administrativy ve výzkumu a vývoji a předložit jej na 204. zasedání Rady, které se bude konat dne 10. června 2005, ve formě pro vládu. Pro splnění tohoto úkolu využít zpracovanou analýzu a další materiály. Klíčové zásady materiálu konzultovat s hlavními resorty podporujícími výzkum a vývoj.

B5) Informace k Výročnímu zasedání evropských rad pro výzkum a vývoj a jejich sekretariátů v Cambridge ve dnech 16. – 17. června 2005

Usnesení:

B5. Rada vyšle na Výroční zasedání evropských rad pro výzkum a vývoj a jejich sekretariátů Ing. Miroslava Janečka, CSc. a Ing. Jana Marka, CSc.

B6) Různé

1. Nominace kandidáta na ceny UNESCO

2. Vykazování výsledků výzkumu a vývoje

Usnesení:

B6. Rada

1. ukládá svým členům zaslat návrhy kandidátů na ceny UNESCO v oblasti vědy do 15. dubna 2005 do sekretariátu Rady a dr. Blažkovi ukládá předat tyto návrhy řediteli odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT;

2. bere na vědomí odpověď předsedy Rady mpř. vlády ing. M. Jahna prof. V. Hořejšímu týkající se vykazování výsledků výzkumu a vývoje.

Sdílejte na: