Informace ze 203. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 13. května 2005 na Úřadu vlády

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Podklady předložené k informaci

K informaci členům, stálým hostům a předsedům odborných komisí Rady byly předloženy následující dokumenty: Informace o stavu projednávání zákonů o veřejných výzkumných institucích (zákony byly dne 20. dubna 2005 projednány Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS); Návrhy odborných komisí Rady na změny Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků pro rok 2005 a jejich společný návrh ze dne 3. května 2005; Usnesení vlády ze dne 13. dubna 205 č. 432 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000 až 2003; pracovní verze Strategie hospodářského růstu.

Volba člena OK RVV

Prof. RNDr. V. Pačes, DrSc., v souvislosti se zvolením předsedou Akademie věd České republiky, požádal předsedu Rady, místopředsedu vlády pro ekonomiku ing. M. Jahna o uvolnění z funkce člena odborné komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum a vývoj. Rada za něho zvolila členem této komise prof. RNDr. T. Herbena, CSc.

Příprava SR VaV 2006-8

Rada projednala návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006 s výhledem na roky 2007 a 2008 včetně pozměňovacích návrhů a schválila jeho rozeslání do meziresortní připomínkové řízení po zapracování pozměňovacích návrhů předsedy Rady, místopředsedy vlády pro ekonomiku ing. M. Jahna. Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006 s výhledem na roky 2007 a 2008 k předložení na schůzi vlády projedná Rada na svém 204. zasedání dne 10. června 2005.

Programy výzkumu a vývoje

Rada schválila stanovisko k návrhu na změnu programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Kontakt, INGO, COST, EUREKA a EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém doporučuje vládě schválit prodloužení těchto programů do 31. prosince 2012 po zapracování připomínek uvedených ve stanovisku Rady.

Dále Rada schválila stanovisko k návrhu programu “Nanotechnologie pro společnost” Akademie věd ČR, ve kterém rovněž doporučuje vládě tento program schválit po zapracování připomínek uvedených ve stanovisku Rady.

Rada jmenovala ing. M. Janečka zpravodajem pro materiál “Výzkumný program Ministerstva dopravy na léta 2007-2011 - Realizace udržitelného rozvoje dopravy prostřednictvím resortního výzkumu a vývoje” a uložila vypracovat k tomuto programu, dopracovanému podle připomínek, návrh stanoviska pro 204. zasedání Rady, které se bude konat 10. června 2005.

Příprava návrhu na sjednocení a zjednodušení administrativy výzkumu a vývoje

Rada schválila materiál “Návrh na zjednodušení a sjednocení administrativy pro poskytování podpory a hodnocení projektů výzkumu a vývoje a jejich výsledků” k rozeslání do meziresortního připomínkového řízení.

Dlouhodobé základní směry výzkumu

Rada schválila materiál “Dlouhodobé základní směry výzkumu” (1. Udržitelný rozvoj; 2. Molekulární biologie; 3. Energetické zdroje; 4. Materiálový výzkum; 5. Konkurenceschopné strojírenství; 6. Informační společnost; 7. Bezpečnostní výzkum) k předložení na schůzi vlády.

Národní inovační politika ČR

Rada schválila společný materiál Rady, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu - “Národní inovační politika České republiky na léta 2005-2010” k rozeslání do meziresortního připomínkového řízení.

Výroční zpráva o Radě za rok 2004

Rada schválila pro informaci členů vlády “Výroční zprávu Rady pro výzkum a vývoj za rok 2004”, která byla vypracována podle závazné osnovy a doplněna o zprávu o činnosti Rady za období září 2004 až duben 2005.

  1. Doporučení Rady k výkladu zákona o dani z příjmu

Návrh usnesení:

Rada schválila materiál “Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně” upravený podle připomínek vznesených na zasedání a pověřila předsedu Rady ing. M. Jahna požádat ministra financí, aby Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a sekretariátem Rady pro výzkum a vývoj vypracovalo pro finanční úřady závazný metodický pokyn v souvislosti s uplatňováním novely § 34, odst. 4 zákona o dani z příjmu.

“Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně” je zveřejněno na www.vyzkum.cz.

Sdílejte na: