11. jednání Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy ze dne 22.6. 2005

 

Jednání odborné komise se zúčastnili: Doc. Tomáš Cahlík (předseda), Prof. Jitka Rychtaříková, Doc. Ivo Budil, Doc. Bojka Hamerníková, Doc. Bořivoj Hnízdo, Prof. Jiří Musil, Ing. Martin Kupka, Ing. Zdeněk Prouza, RNDr. Marek Blažka (sekretář RVV)

 

Omluveni byli: Ing. Boris Dlouhý, Prof. Petr Dostál, RNDr. Tomáš Kostelecký

 

Schválení programu:

 

Doc. Cahlík, předseda komise, přečetl program jednání, který byl jednomyslně schválen.

 

      0)   Schválení  zápisu z 10. jednání

1)      Činnost OK RVV

-         zhodnocení dosavadní činnosti (DZSV, Metodika hodnocení výzkumu)

-         perspektivy další činnosti komise

2)      Různé

 

Ad 0) Zápis z 11. jednání byl schválen jednomyslně.

 

Ad 1)

Doc. Cahlík otevřel diskuzi týkající se přijetí dlouhodobých základních směrů výzkumu (dále DZSV), které vyvolalo kritiku členů odborné komise a pochybnosti o dalším smyslu práce komise. Připomněl, že podle Článku 1 Statutu Odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj zřizuje odborné komise Rada pro výzkum a vývoj (dále RVV) jako své poradní orgány dle zákona č. 130/2002 Sb. Navrhl důkladnější debatu o Článku 2 zmíněného statutu o působnosti odborných komisí.

 

RNDr. Blažka sdělil, že za odbornou komisi pro společenské a humanitní vědy byly předloženy RVV dva návrhy DZSV, z nichž jeden nebyl těsnou většinou hlasů schválen, protože šlo o „malý projekt“ bez jasných výsledků. Je nicméně nepochybné, že preference RVV se nevychýlily směrem pouze k podpoře hospodářského růstu, podpořen byl například i DZSV „Udržitelný rozvoj“. Pokud OK RVV pro SaH vědy připraví kvalitní návrh DZSV, mohou být v roce 2007 stávající návrhy doplněny.

 

Doc. Hamerníková vyjádřila zásadní nesouhlas s postupem RVV, protože za dané situace nejsou zřejmé důvody pro další existenci jednotlivých odborných komisí. RVV nemusí zřizovat odborné komise, protože by její potřeby plně pokryl sekretariát.

 

Ing. Prouza se otázal, jak je chápán vztah OK RVV pro SaH vědy k bezpečnostnímu výzkumu (BV). BV je průřezová, mezioborová problematika, předpokládá se tedy (v souladu se Statutem OK), že tato OK se bude vyjadřovat k problematice BV pouze v rámci daných oborů, tzn. společenských a humanitních věd, či v celém šíři dané problematiky. Vyslovil obavu, že OK RVV pro SaH vědy takto široce svůj úkol nechápe. Dále uvedl, že se však domnívá, že problematika BV se této OK široce dotýká – oblast ceny lidského života, vnímání rizik apod. Informoval o zřízení PS při VCNP, která rovněž má problematiku BV koordinovat.

 

Prof. Rychtaříková prohlásila, že si váží systematické práce, způsob rozhodování RVV však připomíná „aroganci moci“ vzhledem ke skutečnosti, že nebyly tlumočeny žádné konkrétní výtky pouze vágní označení "malý grant". Je v zásadě nyní zbytečné, aby komise zasedala do roku 2007.

 

Doc. Cahlík shrnul argumenty a dotázal se zpravodaje RVV, do jaké míry je přihlíženo k zápisům komise. Zdůraznil otázku komunikace mezi odbornými komisemi a RVV.

 

RNDr. Blažka odpověděl, že zápisy jsou pochopitelně brány v úvahu. Připomněl, že v první fázi bylo RVV schváleno šest DZSV, přičemž u dvou DZSV byla stanovena podmínka, že budou přijaty, pokud dojde k jejich dopracování. Bohužel, tato podmínka byla naplněna pouze u DZSV zaměřeného na problematiku udržitelného rozvoje, v případě DZSV společenských věd nedošlo k dohodě o průřezových směrech. Je třeba si uvědomit, že přijetí DZSV ovlivní přidělení asi dvaceti procent prostředků na výzkum a vývoj. V roce 2007 budou DZSV aktualizovány a je tedy dostatek času na formulování nového DZSV. Pokud jde o komunikaci mezi odbornými komisemi a RVV, je nutno zdůraznit, že RVV prochází velké množství materiálů, k nimž mají jednotlivé odborné komise možnost se vyjadřovat, čehož komise o živé a neživé přírodě využívají ve výraznější míře. Nelze však podávat pouze připomínky, ale rovněž konkrétní řešení.

 

Doc. Hamerníková seznámila se stanoviskem Asociace děkanů ekonomických fakult a soukromých škol ekonomického zaměření, která vyjádřila znepokojení z přístupu RVV vůči DZSV. Nelze souhlasit s interpretací, že nepřijetí DZSV způsobila neschopnost dosáhnout dohody v rámci komise pro společenské a humanitní vědy. Za daného stavu vyslovila pochybnost o účelnosti dalšího setrvání v odborné komisi.

 

Prof. Musil se zeptal na zastoupení společenských věd v rámci RVV, které je podle jeho názoru nedostatečné, případně se zástupci sociálních a humanitních oborů nedokáží prosadit proti převaze technických disciplín. Je nešťasné, že nebyla při schvalování DZSV zohledněna otázka postavení České republiky při integraci do Evropské unie.

 

Proběhla diskuze o postavení bezpečnostní problematiky ve společenských vědách, do níž přispěli prof. Musil, RNDr. Blažka, doc. Hnízdo a doc. Cahlík.

 

Prof. Rychtaříková prohlásila, že až dosud neslyšela žádné konkrétní připomínky k nepřijatému DZSV.

 

Doc. Hnízdo řekl, že je třeba přijmout stanovisko vyjadřující nesouhlas s postupem a rozhodnutím RVV, protože nelze schvalovat výběr DZSV.

 

RNDr. Blažka seznámil s procedurami podávání připomínek k materiálům v RVV, není problém sdílet tyto materiály s reprezentací odborných komisí. V roce 2007 bude vyhlášeno nové kolo výzkumných záměrů. Pokud jde o personální složení RVV, před rokem 2002 bylo sestaveno podle proporčního oborového klíče, nyní jde o reprezentaci výzkumných institucí. Jak ale ukazuje skutečnost, že byl schválen DZSV zaměřený na udržitelný rozvoj, personální obsazení RVV nemá vliv na její rozhodování.

 

Doc. Cahlík konstatoval, že nevycítil signál, že by v návrhu DZSV bylo obsaženo něco, co by RVV vnímala negativně. Zdůraznil, že hlavní problém vztahu RVV a odborných komisí je komunikační. Připomněl rovněž zahrnutí sociálních a humanitních věd mezi priority 7. rámcového programu.

 

RNDr. Blažka podtrhl, že Česká republika věnuje ze všech zemí EU nejvíce prostředků na společenské vědy (13% z 16,5 miliardy ve srovnání s 6% ve Francii). Komise by měla posuzovat účelnost takto vynakládaných prostředků.

 

Prof. Rychtaříková předpokládá, že existují recenzní a oponentní posudky, na jejichž základě RVV nepřijala DZSV.

 

RNDr. Blažka sdělil, že vzhledem k tomu, že DZSV není vědeckým projektem, došlo pouze k mezirezortnímu připomínkovému řízení.

 

Prof. Musil vyjádřil podiv nad tím, že padlo klíčové strategické rozhodování o dislokaci 16 miliard bez řádné recenzní oponentury. Rozhodování musí být transparentní a on se nemůže podílet na legitimizaci něčeho, co je proti jeho svědomí. Zamítnutý DZSV byl průřezový a byl autory svědomitě připraven. Pokud činnost komise spočívá v pouhém schvalování rozhodnutí nadřízeného orgánu, nevidí jinou možnost, než oznámit úmysl rezignovat.

 

RNDr. Blažka odmítl názor, že by si RVV prostřednictvím odborných komisí vytvářela alibi pro svoje rozhodování. Je třeba si uvědomit, že RVV je poradním orgánem vlády, a nikoliv politickou reprezentací.

 

Ing. Prouza podpořil DZSV zaměřený na BV, který je třeba chápat v širším kontextu (podobně jako v EU), tzn. neomezený jen na bezpečnostní problematiku v užším slova smyslu, a zdůraznil opět jeho komplexní a interdisciplinární ráz a vyslovil názor, že by OK RVV pro SaH vědy měla na svém podzimním zasedání svůj postoj k této problematice prodiskutovat a sdělit RVV své stanovisko.

 

Následovala diskuze o vztahu komise k DZSV o bezpečnostním výzkumu, do níž přispěli ing. Prouza, doc. Hamerníková, prof. Rychtaříková a doc. Budil.

 

Doc. Hamerníková oznámila svůj úmysl rezignovat na členství v odborné komisi a vyjádřila své zklamání z její činnosti, náplně a prostoru, který jí RVV poskytuje.

 

Doc. Budil vyslovil politování, že systematické pracovní úsilí odborné komise v uplynulých letech nebylo zhodnoceno, protože RVV zřejmě vůbec nepřihlédla k zasedání RVV a představitelů komise pro živou přírodu, neživou přírodu a společenské vědy v Herbertově v minulém roce, na kterém byly prezentovány následující návrhy DZSV: Historicko-kulturní reflexe české společnosti, Lidský potenciál a populační vývoj v kontextu české společnosti a Česká republika ve světě – příležitosti a ohrožení.

 

Doc. Cahlík navrhl přejít k diskuzi o metodice hodnocení výzkumu.

 

Následovala diskuze věnovaná problematice metodiky hodnocení výzkumu, které se účastnili především doc. Cahlík, RNDr. Blažka, Ing. Prouza a prof. Rychtaříková.

 

Doc. Cahlík navrhl diskutovat o programu, který by bylo účelné zařadit na dvě zbývající jednání odborné komise do konce roku.

 

RNDr. Blažka zmínil zapojení a využívání strukturálních fondů EU, Lisabonskou deklaraci a zahájení prací na aktualizaci DZSV plánované na rok 2007 jako možná témata příštích jednání.

 

Doc. Budil připomněl návrh doc. Hnízda o potřebě formulovat a schválit stanovisko odborné komise vztahující se k výběru DZSV Radou pro výzkum a vývoj.

 

Za přispění prof. Musila a doc. Budila bylo připraveno stanovisko Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy k DZSV zahrnuté v Usnesení.

 

 

 

USNESENÍ k bodu 1:

 

A: Stanovisko k DZSV:

 

Odborná komise RVV pro společenské a humanitní vědy zásadně nesouhlasí se způsobem, jak RVV posoudila návrhy DZSV, které předložila Odborná komise RVV pro společenské a humanitní vědy, a je přesvědčena o tom, že tento postoj odráží hluboké neporozumění RVV přínosu sociálních a humanitních věd pro současnou českou společnost.

 

Výše zmíněné stanovisko bylo schváleno hlasy všech přítomných členů odborné komise s výjimkou Ing. Prouzy, který se zdržel, ne však proto, že by podceňoval význam společenských a humanitních věd, nýbrž proto, že neměl možnost sledovat vývoj daného problému.

 

B: Členové komise budou dostávat ze sekretariátu RVV e-mailem tytéž materiály pro zasedání RVV jako předseda komise. Připomínky k těmto materiálům budou posílat předsedovi komise, který je po vyjasnění případných rozporů mezi členy komise předá na sekretariát RVV.

 

Ad 3:

 

Do „různého“ nebyl navržen žádný bod.

 

 

                                                                                        Zapsal: Doc. Budil

                                                                                        Schválil: Cahlík, 23. 6. 2005

Sdílejte na: