ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVV PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ

Jednání se konalo dne 21. 11. 2005

na Fakultě strojní ČVUT v Praze

 

Přítomni:   Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., Ing. Milan Holl, CSc., Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Prof. Ing. Jan Macek, DrSc., Ing. František Pazdera, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc., Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

 

Omluveni: Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

 

 

Hosté: Prof. Ing. Petr Zuna, D.Eng.h.c., CSc. (zpravodaj RVV), PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

 

Program:

1.      Kontrola zápisu 18. 4. 2005

2.      Zhodnocení práce 2005

3.      Úkoly a náměty 2006

4.      Novela zák. 130/2002

5.      Různé

 

Jednání zahájil předseda OKNŽP, program jednání byl schválen.

 

 

1.      Kontrola zápisu a schválení programu 

 

Schváleno.

 

2.      Zhodnocení práce 2005

 

Připomínky členů OK NŽP ke způsobu výběru VZ byly vzaty v úvahu (nové výběrové řízení pro rok 2007 je respektuje do značné míry).

 

DZSV - 4 projekty OK NŽP přijaty. Možnost navýšení rozpočtu na nové i probíhající projekty.

 

Hodnocení výsledků VaV - základ z komise NŽP vzat v úvahu a při zpracování výsledné podoby hodnocení.

 

Finanční zhodnocení členů OK provedl předseda komise.

 

3.      Novela zákona 130/2002 Sb.

 

Nutno dodržet harmonogram. Zásadní připomínky na prosincové zasedání RVV 9.12. 2005.

Novela zákona by měla zachovávat pravidla otevřené soutěže bez ohledu na státní/soukromé subjekty.

.

Zjednodušení administrativy v souvislosti:

·        vykazování výsledků při spoluúčasti více organizací - přednost nositeli nebo uzavřít konsorciální smlouvu? Zodpovědnost za výsledky spojena se započitatelností výsledků v RIV.

·        vykazování spoluúčasti obtížné v AV ČR (dr. Jungwirth).

 

Research & Development nebo Science & Technology (doc. Šperlink)?

 

Vágní definice infrastruktury pro VaV (dr. Dobiáš). Nezahrnuty provozní náklady -  především služby, nutné pro provoz, údržba i provozní náklady. Hardware nejnáročnější v NŹP.

 

Návaznost na daňové zákony (DPH ve VaV)?

 

Technologická agentura by se měla objevit v zákoně (prof. Purmenský). GA ČR odmítá v nových výběrových řízeních granty s aplikovatelným výstupem - ohradit se ještě před novelou zákona na RVV (Čermák).

 

Rozdíl institucionálního a projektového financování není definován tak, aby neumožňoval diametrálně různé výklady (Macek). Viz dále připomínka k výběrovému řízení výzkumných center.

 

Návaznost na evropské projekty?

 

Hlavní body stručně formulovat do 6. 12. - členové OK zašlou předsedovi komise.

 

4.      Náměty na práci 2006

 

Projednat způsob otvírání programů a rovného přístupu k těmto programům..

 

Zabývat se vypsáním nového výběrového řízení programu Výzkumná centra typu A a B. Jednak jde o větší finanční náročnost center typu B, jednak o budoucnost tohoto programu jako celku.

 

Zabývat se dalším možným vývojem úspěšných výzkumných center, která přijímají mladé pracovníky, řeší projekty evropských výzkumných programů a měla by mít dlouhodobější perspektivu. Navrhnout možnosti případného institucionálního financování, které dnes naráží na horizontální organizaci většiny center. Tento problém byl úspěšně řešen již v rámci programu Podpora výzkumu na vysokých školách - ovšem v jiném legislativním prostředí. Výzkumná instituce (resp. její část, jak to s výzkumnými centry na universitách bývá) je bez rozumné státní podpory nestabilní a pro účast v evropských projektech nepřijatelná. Bez evropských projektů se ovšem nemůže kvalitní výzkumné pracoviště dále rozvíjet. Řešení může být ve výzkumných záměrech, které by na projekt centra navázaly. Tomuto problému bude věnována další schůze OK NŽP a diskusi k němu bude vymezen dostatečný čas. 

 

 

 

 

5.      Různé

 

a/ Zprávy z RVV

 

Příprava podpory infrastruktury v rámci FP7 EU - soupis velkých VaV zařízení (PALS, aerodynamické tunely VZLÚ, experimentální reaktor ÚJV, ... Zatím účast v příslušných skupinách za ČR prosazena. Podrobnosti - Dr.Jungwirth. 

 

Strukturální fondy cca 100 GKč ročně, k tomu spoluúčast cca 32 GKč z rezortů. Praha snad 3 - 4 GEuro/7 let. Zatím nejasný rozpočet, ale VaV je prioritou. Tendence k budování nových výzkumných institucí na zelené louce (zajištění snad především investic).

 

b/ Náměty na připomínky pro další RVV 9. 12. 2005

 

1. GA ČR odmítá v nových výběrových řízeních granty s aplikovatelným výstupem, což odporuje obecným pravidlům hodnocení výstupů a ignoruje neexistenci technologické agentury. Prof. Čermák zašle podklady předsedovi komise. Členové komise pověřují předsedu OK NŽP k tomu, aby vznesl dotaz a ohradil se proti tomuto postupu na příštím jednání RVV.

 

2. Rozdělení prostředků na Výzkumná centra typu A a B pro vypsané nové výběrové řízení by mělo respektovat větší finanční náročnost center typu B. OK NŽP pověřuje prof. Čermáka k dotazu na tento problém při jednání s ministryní MŠMT a bude informovat o výsledku předsedu komise, který zváží další postup. OK NŽP žádá, aby této otázce byla na RVV věnována patřičná pozornost. 

 

3. Komise projednala dosavadní informace o přípravě NPVaV II, zejména v souvislosti s programy vypisovanými MPO. Na základě diskuse komise pověřuje předsedu OK NŽP k podpoře přímé a koordinované gesce MPO na programy NPVaV II, TANDEM a IMPULS v souladu s odpovědností vyplývající ze zákona 130/2002 Sb.

 

 

Další zasedání OKNŽP se uskuteční v první dekádě února 2006.

 

 

Praha 21. 11. 2005

zapsal: J. Macek

ověřil: M. Holl                                        

Sdílejte na: