Jednání Odborné komise RVV pro vědy živé přírody ze dne 16. 11. 2005

Účast: viz prezenční listina

Host: P. Zuna (zpravodaj RVV), zástupci sekretariátu RVV

 

Program

1. Zprávy z jednání Rady pro výzkum a vývoj

Předseda informoval o schválení zprávy o činnosti OK Radou dne 11. 11. 2005

 

2. Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

Předseda informoval o tom, že nová kritéria hodnocení výsledků VaV byla schválena a zveřejněna, přičemž výsledný stav je výrazně ovlivněn návrhy OK pro vědy živé přírody. Podle sdělení J. Marka (sekretariát RVV) budou v dohledné době dostupné první výsledky hodnocení podle nové metodiky.

 

3. Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

Předseda a zpravodaj RVV informovali o tématických okruzích a harmonogramu plánované novelizace zákona č. 130/2002 Sb. V diskusi zazněla především naléhavá potřeba související úpravy daňových zákonů a nezbytnost aktivního začlenění českého VaV do 7. rámcového programu EU (infrastruktury a kapacity). Členové komise zašlou své návrhy možných změn legislativy do 6. 12. 2005 předsedovi komise na adresu <zrzavy@centrum.cz>.

P. Šebo a P. Hobza byli pověřeni, aby do konce roku 2005 předložili návrh na vytvoření mezinárodního vědeckého pracoviště v oboru biomedicinských věd (molekulární a buněčné biotechnologie) mimo stávající strukturu VaV ČR.

 

4. Memorandum semináře „Hledání priorit využití rostlin v ČR v blízké budoucnosti (2006-2015)“

Komise vzala s porozuměním na vědomí memorandum semináře „Hledání priorit využití rostlin v ČR v blízké budoucnosti (2006-2015)“, který byl organizován v návaznosti na aktivity evropské biotechnologické platformy „Plants for Future“ (dopis předsedovi RVV ze dne 2. 11. 2005).

 

 

Zapsal: J. Zrzavý

Ověřil: P. Šebo

Sdílejte na: