Informace z 205. zasedání Rady pro výzkum a vývoj

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Zákony o VVI

Návrh zákona o veřejných výzkumných institucích a návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích byly schváleny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a Senátem Parlamentu České republiky a podepsány předsedou vlády a presidentem České republiky. Ukončena je korektura ve Sbírce zákonů. Zákon nabude účinnosti dnem vydání ve Sbírce zákonů, které se očekává v nejbližších dnech.

Státní rozpočet VaV 2006-8
Radou vypracovaný „Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2006 s výhledem na roky 2007 a 2008“ byl schválen usnesením vlády ze dne 29. června 2005 č. 822.

Národní inovační politika

Předseda Rady, místopředseda vlády ing. M. Jahn, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dr. P. Buzková a ministr průmyslu a obchodu ing. M. Urban předložili vládě Národní inovační politiku České republiky na léta 2005 až 2010. Vláda ji schválila svým usnesením ze dne 7. července 2005 č. 851.
Návrh Strategie hospodářského růstu
Návrh Strategie hospodářského růstu, na jehož vypracování se Rada podílela, byla vzata vládou na vědomí jejím usnesením ze dne 20. července 2005 č. 984.

Návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých zákonů

Návrh tohoto zákona, na jehož vypracování se také podíleli členové Bioetické komise Rady, schválila vláda svým usnesením ze dne 20. července 2005 č. 938.

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2005

Rada schválila Metodiku hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2005, která bude po podepsání předsedou Rady a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy rozeslána sekretariátem Rady zainteresovaným resortům a institucím.

Národní cena vlády České republiky Česká hlava za rok 2005

Rada schválila „Návrh kandidátů na udělení Národní ceny vlády České republiky Česká hlava za rok 2005“, který bude rozeslán do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání připomínek předložen vládě.

Programy výzkumu a vývoje

Usnesením vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1006 byl vládou schválen návrh programu výzkumu a vývoje Nanotechnologie pro společnost, předložený vládě místopředsedou vlády a předsedou Rady ing. M. Jahnem a předsedou Akademie věd České republiky prof. V. Pačesem.

Rada schválila stanoviska, ve kterých doporučuje vládě schválit následující návrhy programů:

·         „Výzkum pro řešení regionálních disparit“ Ministerstva pro místní rozvoj;

·         „Bezpečnostní výzkum na léta 2006-2010“ Ministerstva vnitra;

·         „Výzkumný program Ministerstva dopravy na léta 2007-2011 – Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy“;

·         „Návrh programu „Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních schopností“ Ministerstva obrany;

·         „Návrh programu výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012“ Ministerstva zemědělství.

Sdílejte na: