Usnesení Rady pro výzkum a vývoj z 206. zasedání dne 14. října 2005

 

Schválení programu

Rada schvaluje program 206. zasedání.

 

1. Zápis z 205. zasedání

Usnesení:

Rada schvaluje zápis ze 205. zasedání.

 

A1)      Zákony o veřejných výzkumných institucích

a)      Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

b)      Zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o VVI

c)      Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (úplné znění)

Usnesení:

A1.      Rada bere na vědomí informace o zveřejnění zákonů o VVI ve Sbírce zákonů dne 13. září 2005 a informaci o úplném znění zákona o Akademii věd České republiky.

 

A2)      Vládní návrh zákona o státním rozpočtu

Usnesení:

A2.      Rada bere na vědomí schválení vládního zákona o státním rozpočtu usnesením vlády ze dne 7. září 2005 č. 1131.

 

A3)      Informace k zajištění úkolů vyplývajících pro RVV z NIP

Usnesení:

A3.      Rada bere na vědomí informaci k zajištění úkolů vyplývajících pro RVV z Národní inovační politiky schválené usnesením vlády ze dne 7. července 2005 č. 851 a ukládá předložit na 208. zasedání RVV informaci o postupu prací.

 

A4)      Informace o výsledku jednání vlády o „Návrhu na sjednocení administrativy VaV“

Usnesení:

A4.      Rada bere na vědomí informaci o výsledku jednání vlády o „Návrhu na sjednocení administrativy VaV“.

 

A5)      Informace o vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení k „Návrhu kandidátů na Národní cenu vlády České republiky Česká hlava“za rok 2005

Usnesení:

A5.      Rada bere na vědomí informaci o výsledku jednání vlády dne 5. října 2005 k „Návrhu kandidátů na Národní cenu vlády ČR Česká hlava“ za rok 2005.

 

A6)      Informace o výsledcích připomínkového řízení k „Návrhu na změnu Statutu Rady pro výzkum a vývoj“

Usnesení:

A6.      Rada bere na vědomí informaci o výsledcích připomínkového řízení k „Návrhu na změny Statutu Rady pro výzkum a vývoj“.

 

A7)      Jmenování nových členů Akreditační komise MŠMT pro druhé funkční období (2006-2011)

Usnesení:

A7.      Rada bere na vědomí žádost předsedy Rady o zaslání návrhů na jmenování nových členů Akreditační komise na sekretariát Rady do 14. října 2005.

 

A8)      Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV

Usnesení:

A8.      Rada bere na vědomí návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady za rok 2005.

 

A9)      Pokyn Ministerstva financí k problematice odpočtu výdajů vynaložených na výzkumu a vývoj

a)      Tisková zpráva

b)      Pokyn D-288

Usnesení:

A9.      Rada bere na vědomí vydání Pokynu Ministerstva financí k problematice odpočtu výdajů vynaložených na výzkumu a vývoj, na jehož přípravě se podílela.

 

B1)      Příprava Národního rozvojového plánu 2007-2013

a)      Základní informace o přípravě NRP 2007-2013

b)      Pracovní návrh OP VaVaI

Usnesení:

B1.      Rada

1.      z věcného hlediska souhlasí s dosavadním postupem přípravy Národního rozvojového plánu 2007-2013 v části výzkumu, vývoje a inovací a s návrhem operačního programu Výzkum, vývoj a inovace;

2.      doporučuje v NRP 2007-2013 přípravu dvou operačních programů:

OP ERDF (Výzkum, vývoj a inovace) pod MŠMT,

OP ERDF (Podnikání a inovace) pod MPO.

 

B2)      Analýza VaV

Usnesení:

B2.      Rada

1.      schvaluje materiál „Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a její srovnání se zahraničím – 2005;

2.      žádá svého předsedu, aby materiál rozeslal do meziresortního připomínkového řízení.

 

B3)      Příprava ročenky RVV 2005

Usnesení:

B3.      Rada

1.      schvaluje text ročenky RVV 2005 ve znění pozměňovacích návrhů a připomínek;

2.      ukládá sekretariátu Rady, aby zajistil její vydání v české a anglické verzi.

 

B4)      Zpráva o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2005

Usnesení:

B4.      Rada

1.      schvaluje zprávu o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2005;

2.      žádá svého předsedu, aby materiál zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

 

B5)      Zpráva o činnosti RVV za rok 2005

Usnesení:

B5.      Rada

1.      schvaluje zprávu o činnosti RVV za rok 2005;

2.      žádá svého předsedu, aby materiál zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

 

B6)      Návrh na stanovení odměn pro členy a předsedy OK RVV

Usnesení:

B6.       Rada

1.      schvaluje návrh na stanovení odměn pro členy a předsedy OK RVV;

2.      ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci s předsedou OK RVV uzavřít dohody o provedení práce a vyplatit příslušné odměny.

 

B7)      Změny údajů dodaných do IS VaV v roce 2006

a)      Údaje předávané do IS VaV v roce 2006

b)      Vypořádání připomínkového řízení

Usnesení:

B7.      Rada

1.      schvaluje rozsah změn v údajích předávaných do IS VaV v roce 2006;

2.      ukládá sekretariátu Rady zajistit zveřejnění dokumentu na www.vyzkum.cz;

3.      ukládá sekretariátu Rady zajistit všechny související práce tak, aby plynule proběhl přechod IS VaV na rok 2006.

 

B8)      Volba nového člena OK pro společenské a humanitní vědy RVV

Usnesení:

B8.      Rada

1.     žádá svého předsedu, aby vyzval zainteresované orgány a instituce k předložení nominací kandidátů na člena OK pro společenské a humanitní vědy RVV;

2.     ukládá doc. Ing. Cahlíkovi, CSc. a prof. Ing. Zunovi, CSc., aby z došlých nominací předložili návrh vhodných kandidátů pro volby člena OK pro společenské a humanitní vědy RVV.

 

B9)      Návrh na jmenování člena předsednictva GA ČR

Usnesení:

B9.       Rada schvaluje, aby byl vládě předložen návrh na jmenování prof. Jana Sokola, Ph. D., CSc., členem předsednictva GA ČR na 2. funkční období.

 

B10)    Programy VaV – stanoviska RVV

a)      Návrh programu MŽP „Resortní program výzkumu v působnosti MŽP 2007-2013“

b)      Návrh programu MŠMT „Projekty pro státní správu“

Usnesení:

B10.    Rada schvaluje

1.      stanovisko k materiálu „Resortní program výzkumu v působnosti MŽP 2007-2012“, ve kterém doporučuje předložený materiál vládě nepředkládat a po přepracování podle uvedených připomínek znovu předložit ke stanovisku Radě;

2.     stanovisko k materiálu „Výzkum pro potřeby státní správy v působnosti MŠMT“, ve kterém doporučuje návrh vládě nepředkládat a řešit aktuální potřeby resortu v oblasti výzkumu a vývoje formou zadání jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji v rámci schválených rozpočtových limitů dosavadní aktivity „LS“;

3.     návrh odpovědi na žádost o stanovisko k postupu institucionálního financování výzkumné činnosti NBÚ.

 

B11)          Výroční zasedání Rad pro výzkum a vývoj a jejich sekretariátů zemí EU

Usnesení:

B11.     Rada

1.      schvaluje seznam námětů pro výroční zasedání Rad pro výzkum a vývoj a jejich sekretariátů zemí EU;

2.      ukládá sekretariátu Rady projednat je na schůzce pracovní skupiny v Kolíně nad Rýnem.

 

B12)    Různé

Usnesení:

B12.1. Rada

a)      bere na vědomí informaci o jednání ESFRI o přípravě 7. rámcového programu, část „Kapacity“;

b)      žádá členy Rady, aby v rámci své působnosti informovali o přípravě 7. rámcového programu, část „Kapacity“ tak, aby případné požadavky na finanční prostředky mohli správci rozpočtových kapitol zahrnout do návrhu výdajů státního rozpočtu na VaV na rok 2007 s výhledem na rok 2008 a 2009, který předloží v únoru 2006 Radě.

B12.2   Rada bere na vědomí informaci Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii o veřejných konzultacích k podobě Evropského technologického institutu.

Sdílejte na: