Usnesení z 207. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaného dne 11. listopadu 2005

Schválení programu

Rada schvaluje program 207. zasedání.

 

1. Zápis z 206. zasedání

Usnesení:

Rada schvaluje zápis ze 206. zasedání.

 

A1)      Statut RVV a usnesení vlády ze dne 19. října 2005 č. 1354

Usnesení:

A1.      Rada bere na vědomí plné znění statutu Rady a usnesení vlády ze dne 19. října 2005 č. 1354.

 

A2)      Závěry zasedání Rady pro konkurenceschopnost

Usnesení:

A2.      Rada bere na vědomí závěry zasedání Rady pro konkurenceschopnost, konané dne 11. října 2005 v Lucemburku.

 

A3)      Návrh na stanovení odměn členů RVV za rok 2005 – výsledky meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

A3.      Rada bere na vědomí informaci o výsledku meziresortního připomínkového řízení k „Návrhu na stanovení odměn členů RVV za rok 2005“.

 

A4)      Koncepce VaV v působnosti Ministerstva informatiky na léta 2005-2009

Usnesení:

A4.      Rada bere na vědomí informaci o Koncepci výzkumu a vývoje v působnosti Ministerstva informatiky na léta 2005-2009.

 

A5)      Národní Lisabonský program na léta 2005-2008

Usnesení:

A5.      Rada bere na vědomí informaci o Národním Lisabonském programu na léta 2005-2008.

 

A6)      Seznam témat vědeckých projektů Ministerstva zahraničních věcí pro rok 2006

Usnesení:

A6.      Rada bere na vědomí seznam témat vědeckých projektů MZV pro rok 2006.

 

A7)      Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Analýze VaV 2005

Usnesení:

A7.      Rada bere na vědomí informaci o výsledcích meziresortního připomínkového řízení k Analýze VaV 2005.

 

B1)      Volba nového člena OK RVV pro společenské a humanitní vědy

Usnesení:

B1.      Rada

  1. bere na vědomí návrhy kandidátů na člena OK RVV pro společenské a humanitní vědy od vybraných institucí;
  2. navrhuje předsedovi Rady jmenovat členem OK RVV pro společenské a humanitní vědy doc. RNDr. Karla Olivu, Ph.D.

 

B2)      Harmonizace Národní politiky VaV s Národní inovační politikou

Usnesení:

B2.      Rada

  1. souhlasí s materiálem pro schůzi vlády „Harmonizace Národní politiky VaV s Národní inovační politikou“;
  2. ukládá mpř. Rady doc. Viklickému, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady zaslal odpověď Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

 

B3)      Návrh postupu přípravy novely zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:

B3.      Rada schvaluje návrh postupu přípravy novely zákona č. 130/2002 Sb. a žádá členy Rady, aby zpracovali své návrhy podle materiálu 207/B3–b a do 31. prosince 2005 je zaslali sekretariátu Rady.

 

B4)      Harmonogram přípravy návrhu výdajů SR 2007 s výhledem na roky 2008 a 2009

Usnesení:

B4.       Rada   

1.      bere na vědomí informaci o přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009;

  1. ukládá

a)      předsednictvu Rady sestavit návrh pracovní skupiny pro přípravu rozpočtu na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009 v termínu do 2. prosince 2005;

b)      sekretariátu Rady

·        do 13. ledna 2006 informovat dopisem předsedy Rady správce rozpočtových kapitol o postupu přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009 a zároveň je požádat o zaslání jejich návrhů v termínu do 17. února 2006;

·        sestavit harmonogram jednání se správci rozpočtových kapitol do 10. února 2006;

c)      místopředsedovi Rady doc. Viklickému ve spolupráci se sekretariátem Rady pozvat zástupce správců rozpočtových kapitol (náměstky ministrů) na jednání o návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 v termínu do 17. února 2006.

 

B5)      Podpora výzkumu a inovací v EU

a)      Růst a zaměstnanost

b)      Implementing the Community Lisbon Programme

c)      Consultation document on state aid for innovation

d)      Výroční zpráva o činnostech v oblasti výzkumu a technického rozvoje v EU v roce 2004

e)      Návrh stanoviska Rady ke konzultačnímu dokumentu Evropské komise o státní podpoře inovací

Usnesení:

B5.      Rada

1.      bere na vědomí dokumenty „Růst a zaměstnanost“, „Implementing the Community Lisbon Programme“, „Consultation document on state aid for innovation“, a „Výroční zpráva o činnostech v oblasti výzkumu a technického rozvoje v EU v roce 2004“;

2.      schvaluje „Návrh stanoviska Rady ke konzultačnímu dokumentu Evropské komise o státní podpoře inovací“.

 

B6)      Termíny zasedání a harmonogram přípravy podkladů pro zasedání Rady v 1. polovině roku 2006

Usnesení:

B6.       Rada

  1. schvaluje harmonogram přípravy podkladů pro zasedání Rady v 1. polovině roku 2006 a termíny zasedání Rady;
  2. ukládá sekretariátu Rady zajistit zasedací místnost na jednání Rady v 1. polovině roku 2006.

 

B7)      Zpráva o činnosti OK RVV

a)       pro vědy živé přírody

b)       pro vědy neživé přírody a inženýrství

c)       pro vědy společenské a humanitní

Usnesení:

B7.      Rada schvaluje

1.      Zprávu o činnosti OK RVV pro vědy živé přírody;

2.      Zprávu o činnosti OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství;

3.      Zprávu o činnosti OK RVV pro vědy společenské a humanitní.

 

B8)      Postup při vyhodnocení ukončených nebo prodloužených programů VaV

Usnesení:

B8.      Rada

1.      určuje prof. Ing. Petra Zunu, CSc. zpravodajem k tomuto úkolu;

2.      ukládá sekretariátu Rady vyzvat dopisem ředitele odboru výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele, aby zaslali do 30. listopadu 2005 informaci o zhodnocení programů výzkumu a vývoje, které skončily v roce 2004.

 

B9)      Výzkumné záměry MŠMT od roku 2007 – ústní informace o přípravě vyhlášení

Usnesení:

B9.       Rada schvaluje ústní informaci o vyhlášení výzkumných záměrů MŠMT od roku 2007.

 

B10)    Návrh kandidátů na jmenování členů Akreditační komise MŠMT

Usnesení:

B10.    Rada

1.     schvaluje návrh kandidátů na jmenování členů Akreditační komise MŠMT uvedený v tabulce 1;

2.     žádá svého předsedu, aby zaslal návrh ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

B11)    Různé

 

B12) Návrh rozpočtového opatření

Usnesení:

B12.     Rada souhlasí s návrhem rozpočtového opatření uvedeným v žádosti náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy doc. Koláře ze dne 10. listopadu 2005 č. j. 33 454/2005-31.

 

 

Sdílejte na: