Usnesení z 210. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 10. února 2006

Schválení programu

Rada schvaluje program 210. zasedání.

 

1. Zápis z 209. zasedání

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 209. zasedání.

 

A1)Seznam přijatých vědeckých projektů MZV

Usnesení:

A1.      Rada bere na vědomí seznam přijatých vědeckých projektů MZV.

 

A2)Zápis z jednání OK RVV pro společenské a humanitní vědy

Usnesení:

A2.      Rada bere na vědomí zápis z jednání OK RVV pro společenské a humanitní vědy, které se konalo dne 20. prosince 2005.

 

A3)Informace k EU (rakouské a finské předsednictví)

Usnesení:

A3.      Rada bere na vědomí informace o rakouském a finském předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2006.

 

A4)Jmenování předsedy Rady pro výzkum a vývoj – usnesení vlády ze dne 18. ledna 2006 č.75 o odvolání a jmenování předsedy Rady pro výzkum a vývoj, Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů a Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Usnesení:

A4.      Rada bere na vědomí jmenování předsedy Rady pro výzkum a vývoj usnesením vlády ze dne 18. ledna 2006 č. 75 o odvolání a jmenování        předsedy  Rady pro výzkum a vývoj, Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů a Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

 

A5)Vypořádání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení programu VaV Ministerstva vnitra „Bezpečnostní výzkum na léta 2006-2010“

Usnesení:

A5.      Rada bere na vědomí vypořádání připomínek v meziresortním připomínkovém řízení programu VaV Ministerstva vnitra „Bezpečnostní výzkum na léta 2006-2010“.

 

A6)Návrh výdajů SR na VaV –

Harmonogram jednání správců kapitol

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny pro přípravu návrhu SR 07

Usnesení:

A6.      Rada

a)      bere na vědomí harmonogram jednání správců kapitol k Návrhu výdajů SR na VaV;

b)      bere na vědomí zápis z 1. jednání pracovní skupiny pro přípravu návrhu SR 07.

 

A7)Inovace a znalostní ekonomika – přehled některých pojmů

Usnesení:

A7.      Rada bere na vědomí přehled pojmů k Inovaci a znalostní ekonomice.

 

A8)Úprava limitů na NPV v roce 2006 – MPO

Usnesení:

A8.      Rada bere na vědomí návrh odpovědi dr. Blažky k úpravě limitů na NPV v roce 2006 – MPO.

 

A9)Kontrola údajů v IS VaV za rok 2005

Usnesení:

A9.      Rada bere na vědomí závěrečnou zprávu o kontrole údajů v IS VaV za rok 2005.

 

B1)Postup při převodu prostředků na VaV do fondu účelově určených prostředků

Usnesení:

B1.      Rada

a)      bere na vědomí materiál „Postup při převodu prostředků na VaV do fondu účelově určených prostředků“;

b)      ukládá sekretariátu Rady projednat materiál s Ministerstvem financí a s autory připomínek a po dopracování materiál znovu předložit na 211. zasedání Rady.

 

B2)Zajištění problematiky inovací a úkolů RVV z nich vyplývajících

Usnesení :

B2.      Rada

a)      bere na vědomí přidělení 2 stálých pracovních míst a 1 místa na dohodu pro odbor výzkumu, vývoje a inovací a děkuje svému předsedovi, místopředsedovi vlády pro ekonomiku za zajištění úkolů RVV v roce 2006 vyplývajících z Národní inovační politiky schválené dne 7. července 2005 svým usnesením č. 851 vnitřními přesuny v rámci svého Úřadu;

b)      ukládá zpravodaji Ing. M. Janečkovi ve spolupráci se sekretářem Rady, aby ji na 212. zasedání informoval o postupu plnění úkolů uvedených v bodu 1 tohoto usnesení.

 

B3)Změna Statutu  Národní ceny vlády České republiky Česká hlava – pro meziresortní připomínkového řízení

Usnesení:

B3.      Rada

a)      bere na vědomí materiál „Změna Statutu Národní ceny vlády ČR Česká hlava“;

b)      ukládá sekretariátu Rady zajistit rozeslání do meziresortního připomínkového řízení.

 

B4)Novela zákona č. 130/2002 Sb.

a)      Koncepce novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a Dodatek k výzkumným záměrům – návrh systémové změny (210/B4-a1)

b)      Souhrn námětů na novelu zákona o podpoře VaV

Usnesení:

B4.      Rada

a)      schvaluje koncepci novely zákona č. 130/2002 Sb. včetně dodatku 210/B4-a1-u;

b)      ukládá členům, stálým hostům a předsedům odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj, aby se vyjádřili ke koncepci novely zákona č. 130/2002 Sb. a své vyjádření zaslali sekretariátu Rady do 10. března 2006;

c)      ukládá sekretariátu Rady vyhlásit na www.vyzkum.cz veřejnou diskusi trvající jeden měsíc ke koncepci novely zákona č. 130/2002 Sb.

 

B5)Stanovy Akademie věd České republiky – pro meziresortní připomínkové řízení

Usnesení:

B5.      Rada

a)      souhlasí s připomínkami k materiálu „Stanovy Akademie věd České republiky“;

b)      ukládá sekretariátu Rady zaslat připomínky Akademii věd České republiky;

c)      žádá předsedu Akademie věd České republiky, aby po zapracování připomínek rozeslal materiál do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení zpracoval podklad pro jednání vlády a zaslal jej předsedovi Rady.

 

B6)Doporučení EK z 11. 3. 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků

a)      Informace k doporučení EK

b)      Žádost MŠMT o stanovisko Rady s přílohou (dopis ze dne 6. ledna 2006 č.j. 196/2006-32)

Usnesení:

B6.       Rada

a)      bere na vědomí záměr MŠMT ustavit pracovní skupinu pro přípravu a vyhlášení charty výzkumných pracovníků ČR a kodexu pro zaměstnávání výzkumných pracovníků v ČR;

b)      schvaluje úkoly pro pracovní skupinu uvedené v bodě 5 materiálu;

c)      jmenuje členem pracovní skupiny ing. Františka Hronka, CSc.;

d)      ukládá odborným komisím Rady, aby zajistily u svých členů dotazníkový průzkum k problematice kodexu a charty a jeho výsledky spolu se souhrnným stanoviskem a doporučeními předložili sekretariátu Rady do 17. března 2006;

e)      ukládá sekretariátu Rady, aby na 212. zasedání Rady dne 14. dubna 2006 předložil zprávu o výsledcích průzkumu v odborných komisích Rady;

f)        žádá MŠMT, aby na 213. zasedání Rady dne 12. května 2006 předložilo zprávu o výsledcích činnosti pracovní skupiny a návrh dalšího postupu.

 

B7)Hlavní úkoly Rady pro výzkum a vývoj v roce 2006 – určení a potvrzení zpravodajů Rady

Usnesení:

B7.      Rada potvrzuje určené zpravodaje pro hlavní úkoly Rady pro výzkum a vývoj v roce 2006, s tím, že doplňuje úkol č. 22 – Aktualizace DZSV,    s termínem 12/06, zpravodaj prof. Zuna.

 

B8) Souhrnné hodnocení programů VaV ukončených v roce 2004

a)      Vysvětlení správců rozpočtových kapitol (MŽP, AV ČR, MK, MŠMT, MZe)

b)      Vyhodnocení ukončených nebo prodloužených programů VaV

Usnesení:

B8.      Rada

a)      bere na vědomí vysvětlení správců rozpočtových kapitol k přehledu zdrojů finančních prostředků;

b)      ukládá sekretariátu Rady zapracovat vysvětlení k přehledu zdrojů finančních prostředků do návrhu materiálu pro jednání do vlády a rozeslat do meziresortního připomínkového řízení.

 

B9)Rezortní programy VaV – stanoviska Rady pro výzkum a vývoj

a)      Ministerstva životního prostředí

b)      Ministerstva zdravotnictví

Usnesení:

B9.      Rada

a)      schvaluje stanovisko k přepracovanému materiálu „Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013", ve kterém doporučuje předložený materiál nepředkládat vládě a po přepracování podle uvedených připomínek znovu předložit ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj;

b)      schvaluje stanovisko k přepracovanému materiálu „Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2007-2011", ve kterém doporučuje předložený materiál nepředkládat vládě a po přepracování podle uvedených připomínek znovu předložit ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj.

 

B10)Různé

a)      Growth and jobs (podklad pro březnový summit EU) a

Sdělení EK pro jarní zasedání Evropské rady v roce 2006

b)      Moving forward with the Seventh Framework Programme

Usnesení:

B10.      Rada

a)      bere na vědomí materiál „Growth and jobs“ a dodatečný materiál „Sdělení EK pro jarní zasedání Evropské rady v roce 2006“;

b)      bere na vědomí materiál „Moving forward with the Seventh Framework Programme“.

 

B11)Jmenování členů Rady do pracovních skupin pro výběr členů jednotlivých oborových komisí Grantové agentury České republiky

Usnesení:      

B11.      Rada jmenuje členy Rady do pracovních skupin pro výběr členů jednotlivých oborových komisí GA ČR:

                   pro technické vědy - ing. Holla a prof. Zunu

                   pro přírodní vědy - ing. Doležala a ing. Nekvasila

                   pro lékařské vědy - prof. Syku a doc. Viklického

                   pro společenské vědy - doc. Cahlíka a prof. Sokola

                   pro zemědělské vědy - doc. Boušku a ing. Krekulu

 

Sdílejte na: