ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVV PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ

Jednání se konalo dne 13. 2. 2006 na Fakultě strojní ČVUT v Praze

 Přítomni:   Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., Ing. Milan Holl, CSc., Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Prof. Ing. Jan Macek, DrSc., Ing. František Pazdera, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc., Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

Omluveni: Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.

Hosté: Prof. Ing. Petr Zuna, D.Eng.h.c., CSc. (zpravodaj RVV), PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Jan Marek, CSc.

Program:  

  1.   Kontrola zápisu 21. 11. 2005
  2.   Informace z jednání RVV
  3.   Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje (prof. Zuna)
  4.   Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (podklady ze 16.1.2006)
  5.  Různé

 Jednání zahájil předseda OK NŽP, program jednání byl schválen.

 

 1.      Kontrola zápisu a schválení programu 

       Schváleno.

 2.      Informace z jednání RVV

 Připomínky k 130/2002Sb. během následujícího měsíce nutno uzavřít. Potom možno ještě modifikovat prováděcí nařízení vlády (dnes 461 a 462). 

 3.      Novela zákona 130/2002 Sb.

      Vyjádření k mat. 210/B4 a

Vyjádření k mat. 210/B4 a

 

1/ Výzkumné záměry

Základní principy řešení pro institucionální financování

 

1.                  NE

2.                  ANO Příspěvek má být na instituci podle zákona. Problém je v kriterii nadprůměrnosti výsledků.

3.                  NE

4.                  NE

  2/ Infrastruktura VaV

1.                  NE  (pokud platí pouze)

2.                  ANO.

3.                  ANO

4.                  ANO

5.                  NE

  3/ Administrativa

1.                  ANO (s možností doložit případné změny proti elektronickým databázím)

2.                  ANO (malichernosti by měl vyloučit elektronický  systém přihlášek)

3.                  ANO

4.                  ANO

5.                  ANO

  Dodatečné body k administrativě prováděcích předpisů

1.                  ANO

2.                  NE (ne všechny uvedené vybrané připomínky však nemají racionální jádro – zvážit zařazení do bodu 1)

  4/ Inovace a strukturální fondy

1.                  ANO (inovace nejsou ještě jasné ani v EU)

2.                  ANO

3.                  ANO

4.                  NE (povinnost vykazovat statisticky souhrnné údaje by měla existovat, nesmí to však mít pro řešitele negativní následky)

5/ Sankce

1.                  NE (avšak spolupříjemci by měli být zahrnuti do stejných sankcí)

2.                  ANO (OK NŽP nesouhlasí však s komentářem, zejména s krácením příspěvků pro výzkumné organizace)

6/ Definice

1.                  ANO

2.                  ANO

 7/ Různé

1/2 Výzkumné záměry - Příspěvek má být podle názoru OK NŽP na instituci podle zákona. Problém je v kriteriu - zejména nadprůměrnost výsledků je ve světle dále uváděných připomínek k hodnocení velmi těžko objektivně prokazatelná.

2/1 Souhlas, pokud platí pouze.

3/1 S možností doložit případné změny proti elektronickým databázím.

3/2 Malichernosti by měl vyloučit elektronický  systém přihlášek.

3/dodatečný bod 2 - ne všechny uvedené vybrané připomínky však nemají racionální jádro – zvážit zařazení do bodu 1.

4/2 Inovace nejsou ještě jasné ani v EU.

5/1 Spolupříjemci by měli být zahrnuti do stejných sankcí.

5/2 OK NŽP nesouhlasí s komentářem k sankcím proti poskytovateli, krátícím příspěvky pro výzkumné organizace.

 

 4.      Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (podklady z 16.1.2006)

Hodnocení je s ohledem na rozdílné náklady a možnosti výhodně bodovaných výstupů nesouměřitelné mezi jednotlivými obory, zejména mezi základním a aplikovaným výzkumem nebo mezi technickými a humanitními obory. K obdobnému zkreslení vede vztažení výsledků na poskytnutou podporu, kde jsou jednoznačně zvýhodněny podfinancované projekty (nejsou žádné náklady na provoz infrastruktury a režie) a do výstupů  jsou často zařazovány výsledky vlastní vzdělávací činnosti, jako výsledky VaV (vícezdrojové financování). OK NŽP navrhuje úpravy bodového systému, aby se alespoň částečně napravily základní nedostatky hodnocení. Zároveň jednohlasně konstatuje, že kvantifikace výsledků pro stanovení pořadí  hodnocených organizací   pouze uvedeným způsobem nelze.

Současné využití pro potřeby poskytovatelů je možné pouze pro vyřazení subjektů, které neposkytují žádné výstupy – červená skupina (opět pozor na military a security oblast).

Při aplikaci zákona č. 130/2002 Sb.,  při výběru organizací, které mohou získat institucionální financování tento způsob hodnocení při způsobu hodnocení může být pouze jedním z doplňujících kritérií a to za předem stanovených podmínek pro poskytovatele. Na návrhu těchto kritérií, dovolujících co nejobjektivnějších hodnocení a sestavení pořadí podporovaných institucí OK NŽP intensivně pracuje a návrh k diskusi dodá v co nejkratším termínu.      

Členové komise zašlou připomínky k materiálu Doporučení pro hodnocení VaV a k zaslaným poznámkám předsedy OK NŽP do 28. 2. t.r. Předsedovi OK NŽP.

5.      Různé

 a/ Další proces DZSV

Aktualizace Dlouhodobých základních směrů výzkumu je zapotřebí s definitivním termínem do 26. 5. t.r. s ohledem na platné vládou schválené dokumenty dle přílohy (viz odkazy na dokumenty). První návrh bude zpracován do 27. 3. t.r. Zodpovídají Pazdera (Energetika), Macek (Konkurenceschopné strojírenství), Jančář (Materiál), Kučera (Informatika). Veškeré přílohy k aktualizaci jsme částečně obdrželi, zbytek bude zaslán  neprodleně.

 b/ Úkol pro členy komise

Do 17. 3. předloží všichni členové OK NŽP na sekretariát RVV dotazníkový průzkum k problematice Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků a Evropské charty výzkumných pracovníků (příloha 210/B6-a – etika).

 

 Další zasedání OK NŽP se uskuteční 27. 3. 2006 ve 13:00 na ČVUT.

 Praha 13. 2. 2006

zapsal: J. Macek

ověřil: M. Holl                                        

 Přílohy: Návrh upřesněné Metodiky hodnocení VaV v r. 2006

              RIV-kritéria hodnocení

 

Sdílejte na:

Přílohy