Usnesení z 211. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 10. března 2006

Schválení programu
Rada schvaluje program 211. zasedání.  
1. Zápis z 210. zasedání  
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 210. zasedání.
A1)      Změna termínu 214. zasedání Rady  
Usnesení:
A1.      Rada bere na vědomí změnu termínu 214. zasedání Rady z 9. června 2006 na 16. června 2006.
A2)      Zápisy z jednání odborných komisí RVV
a)      Pro vědy neživé přírody a inženýrství
b)      Zápis z jednání předsedů OK RVV, zpravodaje a sekretáře Rady
Usnesení:
A2.      Rada bere na vědomí zápis z jednání
 a)      odborných komisí RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství, které se konalo dne 13. února 2006;
 b)      předsedů OK RVV, zpravodaje a sekretáře Rady, které se konalo dne 24. února 2006.
A3)      Usnesení vlády
a)      ze dne 22. února 2006 č. 175 k návrhu NRP ČR na léta 2007-2013
b)      ze dne 22. února 2006 č. 178 o harmonizaci NP VaV a NIP
c)      ze dne 22. února 2006 č. 189 o resortním výzkumném programu Bezpečnostní výzkum
d)      ze dne 1. března 2006 č. 214 o odvolání a jmenování členů RVV
Usnesení:
A3.      Rada bere na vědomí usnesení vlády
a)      ze dne 22. února 2006 č. 175 k návrhu NRP ČR na léta 2007-2013;
b)      ze dne 22. února 2006 č. 178  o harmonizaci NP VaV a NIP;
c)      ze dne 22. února 2006 č. 189 o resortním výzkumném  programu Bezpečnostní výzkum;
d)      ze dne 1. března 2006 č. 214 o odvolání a jmenování členů RVV.
A4)      Informace k Doporučení Rady k postupu při převodu prostředků na VaV do fondu účelově určených prostředků
Usnesení:
A4.      Rada bere na vědomí Informaci k Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k postupu při převodu finančních prostředků na výzkum a vývoj do fondu účelově určených prostředků a doplněný text Doporučení.
B1)      Analýza VaV 2006 - návrh projektu přípravy
Usnesení:
B1.      Rada
a)      schvaluje návrh projektu přípravy „Analýzy stavu výzkumu,vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2006“;
b)      ukládá zpravodaji doc. Bouškovi, aby na 214. zasedání Rady dne 16. června 2006 předložil informaci o stavu prací, konkretizaci a upřesnění harmonogramu na II. pololetí 2006.
B2)      Národní cena vlády České republiky Česká hlava
a)      Změna statutu – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
b)      Harmonogram
Usnesení:
B2.      Rada
a)      schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení k „Změně statutu“ a žádá svého předsedu o předložení materiálu vládě;
b)      bere na vědomí harmonogram Národní ceny vlády České republiky Česká hlava;
c)      pověřuje PSZ, aby z navržených kandidátů na Národní cenu vlády České republiky Česká hlava vybrali nejvhodnějšího kandidáta, který bude doporučen vládě.
B3)      Návrh podílu výdajů státního rozpočtu na VaV do roku 2010 na HDP – materiál pro schůzi vlády
Usnesení:
B3.      Rada
a)      schvaluje materiál pro schůzi vlády „Návrh podílu výdajů státního rozpočtu na VaV do roku 2010 na HDP“;
b)      žádá předsedu Rady o jeho rozeslání do meziresortního připomínkového řízení a o předložení vládě.
B4       Návrh výdajů SR na VaV na rok 2007 – „mandát“ k rámcovému postupu pro jednání se správci rozpočtových kapitol
a)      Harmonogram pro jednání se správci rozpočtových kapitol
b)      Rámcový postup pro jednání se správci rozpočtových kapitol
c)      Návrh střednědobého výhledu SR na VaV na roky 2008 a 2009
d)      Výdaje ze SR na VaV na roky 2007 a 2008
e)      Zápis z 3. jednání prac. skupiny k přípravě SR na VaV v roce 2007 + Tabulka č. 1 - 2003 sumární přehled
f)       Zápis ze 4. jednání  prac. skupiny k přípravě SR na VaV v roce 2007
Usnesení:
B4.      Rada
a)      bere na vědomí podklady pro přípravu návrhu výdajů SR na VaV na rok 2007;
b)      schvaluje rámcový postup pro jednání se správci rozpočtových kapitol spočívající v dodržení střednědobého výhledu výdajů na VaV se změnami schválenými vládou České republiky a Poslaneckou sněmovnou, v udržení výdajů na VaV v roce 2009 na úrovni roku 2008 a ve snížení výdajů o 10 % u projektů skončených v období 2000-2003, u kterých dosud nebyl předán do IS VaV žádný údaj o dosaženém výsledku;
c)      žádá svého předsedu, aby urgoval u ministra vnitra předložení koncepce Bezpečnostního výzkumu.
B5)      Ženy ve vědě – opatření vyplývající ze závěrů konference „Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě“
a)      Dopis Mgr. Linkové o závěrech konference
b)      Vyjádření oslovených institucí k návrhům konference
c)      Návrh odpovědi na dopis Mgr. Linkové
Usnesení:
B5.      Rada
a)      bere na vědomí dopis Mgr. Marcely Linkové ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky s návrhy na opatření vyplývající z doporučení konference „Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě“;
b)      bere na vědomí vyjádření předsedy Akademie věd ČR prof. Pačesa, náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy doc. Koláře, předsedy Konference rektorů prof. Wilhelma, předsedy Rady vysokých škol doc. Ježka a předsedy GA ČR prof. Syky;
c)      schvaluje návrh odpovědi a ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Rady a odpovědi oslovených institucí (211/B4 b) Mgr. Linkové ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.
B6)      Programy k určení zpravodaje - Bilaterální grantové projekty GA ČR
Usnesení:
B6.      Rada určuje ing. Nekvasila zpravodajem pro „Bilaterální grantové projekty GA ČR“.
B7)      Současný stav přípravy operačního programu VaVaI
a)      Operační program „Výzkum a vývoj pro inovace“
b)      Zdůvodnění operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“
c)      Informace ke středním projektům OP VaVaI
Usnesení:
B7.      Rada
a)      souhlasí se stávajícím zněním operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ a jeho zdůvodněním;
b)      bere na vědomí informaci o stavu prací a o středních projektech OP VaVaI;
c)      žádá řídící orgán OP (MŠMT) a vedoucího PS OP VaVaI dr. Blažku o informaci o stavu prací na 212. zasedání RVV (dne 14. 4. 2006).
B8)      Různé
a)      Články z Hospodářských novin k Novele zákona č. 130/2002 Sb.
b)      Informace o V. fóru o znalostní ekonomice
c)      Informace o interním webu pro členy RVV
d)      Zprávy z ČTK
Usnesení:
B8.      Rada
a)      bere na vědomí články z  Hospodářských novin, které se týkají Novely zákona č. 130/2002 Sb.;
b)      bere na vědomí informaci o V. fóru o znalostní ekonomice a ukládá sekretariátu zveřejnit tuto informaci na www.vyzkum.cz;
c)      bere na vědomí informace o zřízení interního webu pro členy RVV;
d)      bere na vědomí zprávy z ČTK, týkající se VaV.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sdílejte na: