ZÁPIS JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVV PRO VĚDY NEŽIVÉ PŘÍRODY A INŽENÝRSTVÍ

Jednání se konalo dne 27. 3. 2006 na Fakultě strojní ČVUT v Praze

Přítomni:          Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., Ing. Milan Holl, CSc., Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Prof. Ing. Jan Macek, DrSc., Ing. František Pazdera, CSc., Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.

 

Omluveni:         Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

Hosté: Prof. Ing. Petr Zuna, D.Eng.h.c., CSc. (zpravodaj RVV), PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

PROGRAM ZASEDÁNÍ

 1. Kontrola zápisu ze dne 13.2.2006 /Holl/
 2. Informace z jednání RVV a předsedů odborných komisí ze dne 24.2.2006 /Zuna/ 
 3. Novela zákona č. 130/2002 Sb. /Zuna/
 4. Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje – rekapitulace činností od minulého zasedání a současný stav /Holl/
 5. Aktualizace DZSV /Pazdera, Macek, Jančář, Kučera/
 6. Různé

  Jednání zahájil předseda OK NŽP, program jednání byl schválen.

 

1. Kontrola zápisu a schválení programu 

Schváleno.

2. Informace z jednání RVV a předsedů odborných komisí 24. 2. 2006

Informace podal prof. Zuna.

3. Novela zákona 130/2002 Sb.

Informace podal prof. Zuna.

 

4. Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

 

Závěr diskuse o připomínkách OK NŽP k hodnocení na základě zápisu z 13. 2. 2006. a následujícího jednání s Dr. Blažkou:

účelové financování – hodnocení se musí soustředit především na nápad, historie řešitelů je druhotná. Výběrová řízení mohou probíhat v podstatě současným způsobem.

 • institucionální financování – hodnocení musí být primárně založeno na historii předkladatele. To vyžaduje hodnocení historie VaV výkonů předkladatelů, k němuž podklady poskytuje známá tabulka poměrných výkonových bodů = bodové ohodnocení výsledků VaV /dotace na projekty z veřejných zdrojů (červená ... zelená zóna). K hodnocení  je zapotřebí stanovit pořadí institucí, které je nutno při rozhodování o přídělu institucionálních prostředků brát v úvahu.

 

 • OK NŽP proto navrhuje využít jako jedno z kriterií pro hodnocení institucionálního financování pořadí institucí dle této tabulky výsledků s poměrnými výkonovými body (vztaženými na přidělené dotační prostředky), a to klouzavě (pro rozbor a případné využití na počátku r. 2006  nutno použít celkové výkony 2000-2004). Prosté pořadí však nerespektuje velmi odlišná podnikatelská prostředí hodnocených VaV subjektů (zejména z hlediska typických měrných nákladů na výzkum a vývoj, dalších dotačních příjmů instituce, nákladů na pracovní sílu, typické struktury a obsahu výsledků atp.). Proto je nutno uchazeče o institucionální financování rozdělit do homogenních skupin se stejným prostředím, v nichž je pak možno stanovit objektivnější pořadí dle minulých výkonů. 

Po analýze provedené některými členy OK NŽP byla prodiskutována a schválena následující kriteria pro skupiny institucí podle jejich statutu

 • školy,
 • státní organizace a AV ČR,
 • podnikatelské subjekty VaV, tedy s. r. o., a. s.,
 • ostatní subjekty;

a podle rozsahu celkové dotace vyplacené za minulé období

 • do 10 mil. Kč,
 • do 100 mil Kč,
 • nad 100 mil. Kč.

Celkem se tedy pro posouzení pořadí podle minulých výkonů (historie) má použít 12 skupin, které jsou již vnitřně poměrně homogenní. Výsledek analýzy sumárních ukazatelů z tabulky hodnocení poměrných výkonů VaV v letech 2000-2004 ukazuje následující tabulka (v dotaci zahrnuto institucionální i účelové financování podle pravidel let 2000-2004) :

 

Počet příjemců dle:

Právní forma instituce

Dotace ze SR za 5 let

< 10 MKc

10-100 MKc

>100

MKc

celkem

Počet

Ostatní

(spoluúčast cca 50 %)

54

12

4

70

7,4 %

Dotace GKč

0,1

0,6

0,7

1,4

2,5 %

Počet

Podnikatelská s.r.o., a.s.

(spoluúčast cca 50 %)

361

146

10

517

54,3 %

Dotace GKč

1,4

4,2

2,4

8,0

14,5 %

Počet

Vysoké školy

41

80

39

160

16,8 %

Dotace GKč

0,2

3,0

12,2

15,4

28,0 %

Počet

Státní org. a ústavy AV ČR

78

50

77

205

21,5 %

Dotace GKč

0,2

2,0

28,0

30,2

54,9 %

Počet

Celkem

534

288

130

952

100,0 %

Dotace GKč

1,9

9,8

43,3

55,0

100,0 %

Je z ní zřejmé, ve kterých skupinách je těžiště financování z hlediska objemu i z hlediska podílu průměrné instituce a kam je tedy zapotřebí upřít pozornost při přídělu institucionálních prostředků.

Závěr: OK NŽP doporučuje použít jako jedno z kriterií pro vyhodnocení záměrů na institucionální financování zařazení instituce do příslušné skupiny a její pořadí v této skupině. Zařazení a pořadí (včetně dosažených poměrných výkonových bodů) na základě tohoto hodnocení zveřejnit ve vhodné přehledné formě. Použít vždy poslední v okamžiku rozhodování dostupné klouzavé pořadí za posledních 5 let.

Samotné vyjádření k úpravám k bodovému hodnocení jednotlivých výsledků (zejména patentů a realizací) je uvedeno v dodatku zápisu ze 13. 2. 2006,. který byl zaslán RVV a které OK NŽP nadále doporučuje ke zvážení.

 

5. Různé

a/ Další proces DZSV

Pověření zpravodajové DZSV (viz pozvánka) dokončí návrh aktualizace příslušných DZSV ve své pracovní skupině do 31. 3. 2006. Zatím byl tento proces podle informací přítomných členů OK NŽP zahájen v DZSV Energetika, Informatika a Konkurenceschopné strojírenství.

Do 6. 4. je nutno návrh aktualizace DZSV s barevně vyznačenými změnami poskytnout elektronicky Dr. Dosoudilové dosoudilova.milena@vlada.cz, která materiály pro následnou diskusi rozešle všem členům OK NŽP. Aktualizace Dlouhodobých základních směrů výzkumu musí být v OK NŽP dokončena do 26. 5. 2006. s ohledem na platné vládou schválené dokumenty dle přílohy zápisu ze 13. 2. 2006.

 

Zodpovídají Pazdera (Energetika), Macek (Konkurenceschopné strojírenství), Jančář (Materiál), Kučera (Informatika), termín 6. 4. 2006.

 

Termín dalšího zasedání OK NŽP stanoví předseda dle harmonogramu RVV, přednost bude dána opět pondělí ve 14.00 hod.

 

Praha 27. 3. 2006

 

zapsal: J. Macek

ověřil: M. Holl

 

 

 

Sdílejte na: