Usnesení z 212. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaného dne 14. dubna 2006

Schválení programu
Rada schvaluje program 212. zasedání.
 
1. Zápis z 211. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 211. zasedání.
 
A1)      Usnesení vlády ze dne 29. března 2006 č. 322 o Podmínkách pro finanční ocenění mimořádných výsledků VaV nebo finanční ocenění propagace či popularizace VaV (Národní cena vlády ČR Česká hlava).
Usnesení:
A1.      Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 29. března 2006 č. 322 o Podmínkách pro finanční ocenění mimořádných výsledků VaV nebo finanční ocenění propagace či popularizace VaV.
 
A2)      Doporučení EURABu-Research and Technology Organisations and ERA
Usnesení:
A2.      Rada bere na vědomí Doporučení EURABu-Research and Technology Organisations and ERA
 
A3)      Informace o nové webstránce evropského výzkumu – „Invest in Research“
Usnesení:
A3.      Rada bere na vědomí zpřístupnění nové webové stránky věnované výzkumu, vývoji a inovacím.
 
A4)      Informace o přípravě plenárního zasedání poradních orgánů zemí EU pro VaV
Usnesení:
A4.      Rada bere na vědomí současný stav přípravy plenárního zasedání poradních orgánů zemí EU pro VaV, které se bude konat ve dnech 25. – 26. května 2006 v Praze.
.
A5)      Návrh podílu výdajů státního rozpočtu na VaV do roku 2010 na HDP – vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
A5.      Rada se seznámila s vyhodnocením meziresortního připomínkového řízení k „Návrhu podílu výdajů státního rozpočtu na VaV do roku 2010 na HDP“.
 
A6)      Souhrnné hodnocení programů VaV ukončených v roce 2004 – vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
A6.      Rada se seznámila s vyhodnocením meziresortního připomínkového řízení k „Souhrnnému hodnocení programů VaV ukončených v roce 2004“.
 
A7)      Zápis z jednání Bioetické komise
Usnesení:
A7.      Rada bere na vědomí zápis z jednání Bioetické komise, které se konalo 1. března 2006.
 
A8)      Evropská charta pro výzkumné pracovníky
Usnesení:
A8.      Rada bere na vědomí informaci k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a předává vyplněné dotazníky pracovní skupině MŠMT pro přípravu a vyhlášení charty výzkumných pracovníků ČR a kodexu pro zaměstnávání výzkumných pracovníků v ČR k využití.
 
A9)      Stanoviska OK RVV k Metodice hodnocení VaV a jeho výsledků
Usnesení:
A9.      Rada bere na vědomí stanoviska OK RVV k Metodice hodnocení VaV a jeho výsledků a ukládá pokračovat podle stanoveného harmonogramu.
 
A10)    Hodnocení VaV a jeho výsledků 2005 – hodnocení poskytovatelů (tab. č. 4)
Usnesení:
A10.    Rada
a)      bere na vědomí materiál „Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků 2005 – hodnocení poskytovatelů (tab. č 4)“, týkající se výdajů ze státního     rozpočtu na projekty a výzkumné záměry s rokem ukončení 2000-2004 a jejich výsledky;
b)      ukládá sekretariátu Rady zveřejnit dokument na www.vyzkum.cz v souladu s přijatými závazky.
 
A11)    Ročenka IS VaV 2005
Usnesení:
A11.    Rada bere na vědomí Ročenku IS VaV a souhlasí s jejím zveřejněním.
 
A12)    Zápis z jednání OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství
Usnesení:
A12.    Rada bere na vědomí zápis z jednání OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství, které se konalo dne 27. března 2006.
 
A13)    Stanovy AV ČR – vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
A13.    Rada
a)      bere na vědomí vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení k bodu „Stanovy Akademie věd České republiky“;
b)      žádá předsedu AV ČR o projednání stanov s ministrem a předsedou Legislativní rady vlády P. Zářeckým.
 
B1)      Současný stav přípravy operačního programu VaVaI
 
a)      OP Výzkum a vývoj pro inovace (k 31. 3. 2006)
b)      OP VaVaI – 7. etapa (k 31. 3. 2006) – připomínky
c)       Přílohy – pouze elektronicky
Usnesení:
B1.       Rada
a)      souhlasí se stávajícím zněním operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ a jeho zdůvodněním;
b)      bere na vědomí informaci o stavu prací a o středních projektech OP VaVaI;
c)      žádá řídící orgán OP (MŠMT) a vedoucího PS OP VaVaI dr. Blažku o informaci o stavu prací na 213. zasedání RVV (dne 12. 5. 2006);
d)      vítá objem prostředků strukturálních fondů EU na léta 2007 – 2013 pro oblast výzkumu, vývoje a inovací a doporučuje vládě podle možností posílit finanční alokace na tuto oblast v OP VaVaI a v OP PI, které mj. zajišťují závazky Lisabonské strategie.
 
B2)      Plnění úkolů RVV vyplývajících z NIP
Usnesení:
B2.      Rada schvaluje materiál „Plnění úkolů RVV vyplývajících z NIP“ a ukládá pokračovat v plnění úkolů ve stanovených termínech.
 
B3)      Bioetická komise RVV
a)      Informace k přípravě Statutu a jednacího řádu Bioetické komise RVV
b)      Pracovní návrh statutu
c)      Pracovní návrh jednacího řádu
Usnesení:
B3.       Rada schvaluje pracovní návrh statutu a jednacího řádu Bioetické komise RVV za předpokladu, že bude schválen „Návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách“.
 
B4       Novela zákona č. 130/2002 Sb., - výsledky veřejné diskuse
Usnesení:
B4.       Rada
a)      bere na vědomí výsledky veřejné diskuse a připomínky členů, stálých hostů a odborných komisí Rady ke koncepci novely zákona č. 130/2002 Sb.;
b)      ukládá sekretariátu Rady zveřejnit souhrnné výsledky veřejné diskuse na stránkách www.vyzkum.cz a zahájit práce na přípravě věcného záměru novely zákona č. 130/2002 Sb.
 
B5)      Návrh výdajů SR na VaV na 2007 a střednědobého výhledu na roky 2008 – 2009
a)      Třetí verze návrhu výdajů SR
b)      Zápisy z jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol
Usnesení:
B5.       Rada schvaluje Návrh výdajů SR na VaV na 2007 a střednědobého výhledu na roky 2008 – 2009 a ukládá sekretariátu Rady zajistit rozeslání materiálu do meziresortního připomínkového řízení.
 
B6)      Informace z jarního zasedání Evropské rady (dne 23. – 24. března 2006)
Usnesení:
B6.       Rada bere na vědomí Informace z jarního zasedání Evropské rady (dne 23. – 24. března 2006).
 
B7)      Návrh postupu pro využití prostředků rezervního fondu na VaV
Usnesení:
B7.       Rada ukládá sekretariátu v termínu do 214. zasedání Rady (16. června 2006) zpracovat ve spolupráci s Ministerstvem financí „Postup pro využití prostředků z rezervního fondu na výzkum a vývoj“.
 
B8)      Odborná komise RVV pro společenské a humanitní vědy - situace
Usnesení:
B8.      Rada
a)      bere na vědomí současnou situaci v OK RVV pro společenské a humanitní vědy;
b)      doporučuje předsedovi Rady, aby přijal rezignaci čtyř členů OK RVV pro společenské a humanitní vědy, doc. Budila, prof. Holländera, prof. Musila a prof. Rychtaříkové;
c)      ukládá zpravodaji prof. Zunovi ve spolupráci se sekretariátem Rady připravit na 213. zasedání Rady výzvu zainteresovaným institucím k podání návrhu nových kandidátů na členství v odborné komisi pro společenské a humanitní vědy, s ohledem na oborové zastoupení.
 
B9)      Programy VaV ke stanovisku Rady
a)      Bilaterální projekty GA ČR (zadávací dokumentace)
b)      Připomínky Rady k zadávací dokumentaci GAČR
c)      Rezortní program výzkumu MŽP
d)      Návrh stanoviska Rady k resortnímu programu výzkumu MŽP
Usnesení:
B9.      Rada
a)      schvaluje Připomínky k  Bilaterálním projektům GA ČR (zadávací dokumentace);
b)      ukládá sekretariátu Rady zaslat schválené připomínky předsedovi GA ČR;
c)      schvaluje stanovisko k návrhu Rezortního programu výzkumu v působnosti MŽP na léta 2007 – 2013, s tím, že doporučuje vládě předložený návrh schválit.
 
B10)    Podpora začínajících pracovníků ve výzkumu v ČR
a)      Informace ze 14. zasedání Rady vlády ČR pro rozvoj lidských zdrojů
b)      Vybrané aspekty podpory začínajících pracovníků výzkumu v ČR
c)      Zmapování podpory začínajících pracovníků výzkumu v ČR
Usnesení:
B10.    Rada
a)      bere na vědomí informace ze 14. zasedání Rady vlády ČR pro rozvoj lidských zdrojů;
b)      ukládá prof. Zunovi a sekretariátu Rady pokračovat v řešení uvedených problému a připravit do podzimu roku 2006 souhrnný materiál;
c)      schvaluje připomínky MŠMT, které zaslalo v rámci vnitřního připomínkového řízení;
d)      ukládá sekretariátu Rady zaslat tuto připomínku sekretariátu Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů společně s podklady, které si Rada vyžádala od jednotlivých poskytovatelů v termínu do 30. dubna 2006.
 
B11)    Změny ve složení Akreditační komise – žádost o stanovisko Rady
Usnesení:
B11.    Rada nemá připomínky k změnám ve složení Akreditační komise.
 
B12)    Závěrečný účet Grantové agentury České republiky 2004
a)            Závěry NKÚ
Usnesení:
B12.    Rada
a)            bere na vědomí závěry NKÚ k „Závěrečnému účtu GA ČR 2004“a vyjádření GA ČR a návrh opatření k tomuto materiálu;
b)            ukládá sekretariátu Rady připravit materiál k předložení vládě a navrhnout snížení odměn za výkon veřejné funkce pro členy předsednictva GA ČR za rok 2006.
 
B13)    Bezpečnostní výzkum ČR na léta 2007 -2013
Usnesení:
B13.    Rada
a)            bere na vědomí předložení koncepce „Bezpečnostní výzkum ČR na léta 2007 -2013“ ministrem vnitra;
b)            ukládá zpravodaji ing. Nekvasilovi společně se sekretariátem Rady připravit na 213. zasedání Rady návrh stanoviska k projednání.
 
B14)    Různé
a)      Výsledky pracovního semináře „Financování technických věd a technického výzkumu v ČR“
b)      Jak dál ve financování VaV v ČR? (podklad pro seminář ISEA)
Usnesení:
B14.    Rada bere na vědomí výsledky pracovního semináře „Financování technických věd a technického výzkumu v ČR“, podklad pro seminář „Jak dál ve financování VaV v ČR?“ a informaci o „Fóru o znalostní ekonomice“, které 27. – 30. března 2006 pořádala Světová banka v České republice.
 

Sdílejte na: