Zápis z jednání Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy ze dne 17. května 2006

Jednání odborné komise se zúčastnili: doc. Cahlík, ing. Kupka, ing. Prouza, doc. Oliva,ing. Dlouhý, dr. Kostelecký, dr. Blažka, dr. Dosoudilová

Omluveni byli: doc. Hnízdo, prof. Dostál

Byl schválen následující program:

 

1.      Informace o současném stavu komise

2.      Příprava pracovní verze aktualizovaných DZSV pro RVV

3.      Různé

 

Ad 1:

Po rezignaci doc. Budila, prof. Holländera, prof. Musila a prof. Rychtaříkové má komise pouze 8 členů. RVV standardní procedurou zajišťuje doplnění komise.

Ad. 2:

DZSV „Bezpečnostní výzkum“: Dr. Blažka upozornil na to, že při aktualizaci bude nutné podstatné přepracování tohoto DZSV. Jedná se o

interdisciplinární DZSV a při aktualizaci je nutná spolupráce s dalšími komisemi, zejména komisí ing. Holla. Předseda komise doc. Cahlík

v souladu s jednacím řádem určil referentem pro tento DZSV ing. Prouzu. Za výchozí pracovní verzi komise považuje původní verzi.

 

DZSV „Společenskovědní výzkum“: Proběhla diskuse k verzi 6. Doc. Cahlík zašle tuto verzi po zapracování připomínek z diskuse do 23. 5.

členům komise k rychlé kontrole a 25. 5. na sekretariát RVV.

 

Ad. 3:

a)      Dr. Dosoudilová zajistí, aby členové komise obdrželi uživatelská jména a hesla pro přístup na interní web RVV.

b)      Doc. Cahlík informoval o probíhajících jednáních k metodice hodnocení V a V.

c)      Další jednání odborné komise jsou v roce 2006 plánována na 5.10. a 27.11. ve 14.00.

Zapsal: Cahlík, 19. 5. 2006

Sdílejte na: