Informace z 215. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 8. září 2006

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.
Rada vzala na vědomí body programu zasedání, určené pouze pro informaci:
Informace z Rady pro konkurenceschopnost (24. července 2006, Brusel)
 
Informace o převodu institucionálních finančních prostředků z MK na MZe,
týkající se problematiky Národního zemědělského muzea
 
Program VaV Ministerstva informatiky + odpověď ředitele sekretariátu RVV
 
Vyhodnocení stavu implementace mikroekonomických opatření v NPR ČR (Lisabon)
 
Souhrnná zpráva výzkumného záměru Ministerstva obrany „Výzkum metod, prostředků a systémů elektronické války“
 
OP VaVpI – stávající verze, ukončení screeningu 31. srpna 2006
 
Analýza VaVaI 2006 – informace o stavu prací a upřesnění harmonogramu na 2. pol. 2006
 
NPV II – informace o dosavadním průběhu
 
Usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 951 o přístupu ČR k Doporučení EK o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků
 
Body určené k projednání:
Zápisy z jednání PSZ během letních měsíců 2006
Rada byla seznámena se zápisy z jednání Pracovní skupiny zpravodajů, která pravidelně zasedala v letních měsících 2006 a projednávala důležité body pro zasedání RVV.
Volby - OK RVV SHV
a)      Informace k volbám + životopisy kandidátů do OK SHV RVV
b)      Doporučení předsedy OK RVV SHV
Pro doplnění Odborné komise pro společenské a humanitní vědy RVV Rada navrhla předsedovi Rady pro výzkum a vývoj jmenovat členem Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy PhDr. Miloše Balabána, Ph.D., Prof. Dr. Josefa Dolistu, Ph.D., Th.D., Prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc., Prof. PhDr. Svatoslavu Rakovou, CSc.
 
Volby - Bioetická komise RVV
a)      Informace k volbám + životopisy kandidátů do BK RVV
b)      Doporučení předsedy BK RVV
Pro doplnění Bioetické komise RVV Rada navrhla předsedovi Rady pro výzkum a vývoj jmenovat členem Bioetické komise RVV Doc. PhDr. Radima Brázdu, Dr., PhDr. Wendy Drozenovou, Ph.D., Ing. Josefa Fulku, DrSc., Doc. MUDr. Petra Hacha, CSc., Mgr. Jiřího Lukeše, Th.D., Prof. MVDr. Jiřího Rubeše, CSc., Doc. PhDr. Petra Saka, CSc., Prof. MUDr. Vladimíra Vonku, DrSc.
 
Změna SR VaV na rok 2007
a)      Dopis mpř. vlády a předsedy Rady doc. Havla ze dne 15. srpna 2006, č.j. 15 865/06-RVV
b)      Usnesení vlády ČR ze dne 16. srpna 2006 č. 970 o přípravě SR ČR na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009
c)      Úprava výdajů SR na VaV dle usnesení vlády vlády ČR ze dne 16. srpna 2006 č. 970
Usnesením vlády ČR ze dne ze dne 16. srpna 2006 č. 970 o přípravě SR ČR na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009 byl snížen rozpočet na výzkum a vývoj na rok 2007 o 2,4 mld. Kč. Rada byla seznámena s dopisem mpř. vlády a předsedy Rady, který zaslal mpř. vlády a ministrovi financí a s úpravou výdajů státního rozpočtu na konkrétní kapitoly oblasti výzkumu a vývoje dle výše zmíněného usnesení.
 
Česká hlava – Národní cena vlády České republiky – návrh kandidátů
a)      Informace k návrhu na udělení ceny
b)      Návrh materiálu k předložení na schůzi vlády
Podle usnesení vlády ze dne 29. března 2006 č. 322 o Podmínkách pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje a podle přílohy k tomuto usnesení je udělována Národní cena vlády České republiky Česká hlava. Předseda Rady předkládá vládě návrh kandidáta na udělení dané ceny.
Rada odsouhlasila pořadí kandidátů na udělení ceny a souhlasila s rozesláním materiálu do meziresortního připomínkového řízení.
 
Národní inovační politika
a)      Informace o plnění úkolů
b)      Stanovisko zpravodaje
Z usnesení vlády České republiky ze dne 7. července 2005 č. 851 o Národní inovační politice České republiky na léta 2005 až 2010 vyplynula některým ústředním správním úřadům povinnost plnit jednotlivá opatření Národní inovační politiky. Rada byla seznámena se stavem plnění jednotlivých opatření, doplněných a upřesněných v stanovisku zpravodaje pro NIP ing. Janečka.
 
Metodika hodnocení VaV a jeho výsledků
a)      Výsledky meziresortního připomínkového řízení
b)      Sektorový koeficient – vysoké školy
c)      Návrh Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků na rok 2006
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení a uložila řediteli sekretariátu Rady do příštího 216. zasedání Rady předložit návrh na sestavení meziresortní pracovní skupiny pro přípravu Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků na rok 2007.
 
Program VaV Ministerstva obrany „Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky“ – určení zpravodaje
Rada určila zpravodajem pro Program výzkumu a vývoje Ministerstva obrany prof. Přenosila.
 
DZSV - aktualizované znění
Rada vzala na vědomí podklady, které zpracovaly OK RVV a na příští 216. zasedání Rady uložila zpravodaji a sekretariátu Rady, aby ve spolupráci s předsedy OK RVV podklady dopracovali a předložili.
 
Jmenování doc. Markové zpravodajkou Rady
Rada jmenovala Doc. JUDr. Hanu Markovou, CSc. zpravodajkou Rady pro legislativní úkoly.
 
Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu - transpozice směrnice
a)      Informace
b)      Návrh novely zákona
c)      Směrnice – plné znění
Rada vzala na vědomí informaci o dosavadním průběhu prací na transpozici Směrnice, souhlasila s výsledky jednání s náměstkem ministra a předsedy LRV na úpravy pracovní verze návrhu novely a se změnou způsobu transpozice a uložila řediteli sekretariátu Rady, aby v součinnosti se zpravodajkou Rady Doc. H. Markovou a MŠMT zajistil dopracování návrhu novely, projednal navrhované změny s Ministerstvem vnitra před rozesláním novely do meziresortního připomínkového řízení a informoval Radu o dalším průběhu prací.
 
Cestovní mapa evropské infrastruktury VaV
a)      Informace
b)      Cestovní mapa
Členské země EU dostávají tímto dokumentem do ruky podklad pro strategickou úvahu o zapojení do mezinárodních projektů pro budování a provoz velkých výzkumných zařízení. Do některých z nich se vědecká komunita České republiky již zapojila nebo v dohledné době zapojí. Aby mohly být jednotlivé projekty realizovány, musí být ze strany členských států poskytnuta finanční podpora. Pouze malou část finančních nákladů na vybudování nebo rekonstrukci ponese Společenství. Komunitární finanční prostředky jsou součástí výdajů Společenství na FP7.
Účelem dokumentu je zejména poskytnout rozhodovací sféře na evropské i národní úrovni podklady pro tvorbu národních politik výzkumu a vývoje a strategických rozhodování v oblasti plánování nové a rekonstrukce stávající velké infrastruktury výzkumu.
 
Změna struktury IS VaV na rok 2007 – vypořádání připomínkového řízení
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení a uložila sekretariátu Rady zapracovat připomínky do údajů dodávaných do IS VaV v roce 2007 a zajistit do 30. září 2006 zveřejnění všech souvisejících dokumentů na www.vyzkum.cz tak,aby jednotliví poskytovatelé podpory VaV měli dostatečný prostor pro provedení vlastních SW úprav.
 
Různé
a)      Žádost o odklad novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje
b)      Dopis prof. Pačese doc. Havlovi (HERA)
c)      Návštěva nositele Nobelovy ceny
Rada vzala na vědomí žádost předsedy Rady a místopředsedy vlády o odklad předložení novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje vládě, dále informaci prof. Pačesa o významné mezinárodní iniciativě v oblasti humanitního výzkumu spojeného s řešením evropského projektu HERA a informaci o návštěvě dr. Horsta Störmera, nositele Nobelovy ceny za fyziku ve dnech 19. a 20. října 2006.

Sdílejte na: