Data dodávaná v roce 2006 do CEP ve struktuře 2006

I l u s t r a t i v n í    p ř í k l a d y    v y p l n ě n í

Vzhledem k opakovaným dotazům týkajícím se vyplnění údajů o
          příjemcích - fyzických osobách s IČ 
          a o příjemcích - fyzických osobách (bez IČ)

uvádíme pro názornost příklady vyplnění.

Pravidla pro vyplnění a níže uvedené příklady platí i pro případy, kdy fyzická osoba s IČ resp. fyzická osoba je spolupříjemcem.

Výňatek z dokumentu cep06v7.rtf:

 

 

… Příjemcem nebo spolupříjemcem může být právnická osoba nebo fyzická osoba, které má přiděleno IČ a uplatnila je v právním vztahu k projektu (dále jen fyzická osoba s IČ), organizační složka státu (bez právní subjektivity) nebo fyzická osoba, která nemá přiděleno IČO nebo je neuplatňuje v právním vztahu k projektu (dále(bez právní subjektivity) nebo fyzická osoba, která nemá přiděleno IČO nebo je neuplatňuje v právním vztahu k projektu (dále jen fyzická osoba).

……….

 

 

Údaje o účastníkovi projektu jsou rozděleny na 3 části:

   

 • první část - Údaje o subjektu - právnické osobě nebo fyzické osobě s IČ nebo organizační složce ČR nebo územním samosprávném celku

   

   

 • druhá část - Údaje o organizační jednotce právnické osoby nebo organizační složky ČR nebo územním samosprávném celku

   

   

 • třetí část - Údaje o fyzické osobě a o spojení na fyzickou osobu.

   

.

Uvede se vždy příslušná skupina údajů resp. příslušné skupiny údajů podle konkrétního případu.

U každého příjemce se povinně vyplní údaje o osobě, která je příjemci odpovědná v rámci pracovně právního vztahu za řešení projektu (je v roli řešitele). U každého spolupříjemce se povinně vyplní údaje o osobě, která je spolupříjemci odpovědná v rámci pracovně právního vztahu za řešení projektu (je v roli spoluřešitele). Je-li fyzická osoba v roli příjemce resp. spolupříjemce, pak je tato fyzická osoba současně v roli řešitele resp. spoluřešitele.

 

Příklad 1

P ř í j e m c e m   j e   f y z i c k á   o s o b a   s    I Č:

Ing. Jan Tyl

IČ 22223333

jméno podle živnostenského rejstříku je Jan Tyl

řešitelem je Ing.Jan Tyl

občan České republiky

rodné číslo 520907456.

 


 

Vyplní se:

……….

G01= PV

G02=FOI

G03=22223333

G04=Jan Tyl

G05 nevyplní se

G06 nevyplní se

GN1 vyplní se, existuje-li

GN2 vyplní se, existuje-li

G07=Z

G08 nevyplní se

G09 nevyplní se

G10=GP

G11=OCR

G12=520907456

G13 nevyplní se

G14=Tyl

G15=Jan

G16=Ing.

……….

 

2.příklad

P ř í j e m c e m   i   ř e š i t e l e m   j e   f y z i c k á   o s o b a
(neuplatňuje žádné IČ ve vztahu k projektu):

Ing. Petr Kos, CSc.

občan České republiky

rodné číslo 501102678


Vyplní se:

……….

G01= Z

G02 nevyplní se

G03 nevyplní se

G04 nevyplní se

G05 nevyplní se

G06 nevyplní se

GN1 nevyplní se

GN2 nevyplní se

G07=Z

G08 nevyplní se

G09 nevyplní se

G10=PG

G11=OCR

G12=501102678

G13 nevyplní se

G14=Kos

G15=Petr

G16=Ing.

G17=CSc.

……….

Sdílejte na: