Změny týkající se předávaných údajů do IS VaV v roce 2007 oproti roku 2006

 

Od roku 2007 dojde ke dvěma zásadním změnám oproti roku 2006:

  • ke změně možných přípon souborů, tvořících dodávky dat do IS VaV,
  • ke změně formátu dat pro VES.

Dále dochází k několika dalším změnám pro CEP, CEZ a RIV.

Poznámka: Na této stránce je uveden pouze stručný souhrn změn. Podrobný popis provedených změn je uveden v Popisech údajů pro rok 2007 pro jednotlivé datové oblasti (CEP, CEZ, RIV a VES


1. Přípona souborů s dodávkami dat do IS VaV

Od roku 2007 je možné soubory, které tvoří dodávky dat do IS VaV ve formátu dat xml (pro všechny datové oblasti), předávat pouze s příponou *.vav, nebude již možné dodávat soubory s příponou *.xml. V případě, že soubor bude kontrolován kontrolní službou s příponou jinou než *.vav, bude výsledek kontroly negativní - kontrola nebude vůbec provedena. Podrobnější pokyny pro tvorbu názvů souborů jsou uvedeny v Popisech dat v sekci pro dodavatele dat pro jednotlivé datové oblasti.  


2. Formát dat pro VES

Zásadní změnou v předávaných údajích do VES v roce 2007 oproti roku 2006 je přechod z formátu DBF na formát XML. Od této změny se odvíjí i změna struktury v předávaných údajích. Údaje o průběhu veřejné soutěže nejsou již separovány do dvou dvojic tabulek, ale jsou soustředěny do sady údajů o vyhlášené veřejné soutěži a do sady údajů o vyhodnocené veřejné soutěži.

Další změnou je zúžení rozsahu předávaných údajů – od roku 2007 není již po poskytovateli požadováno vyplnění údajů S05, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S70, S71, jejichž oficiální obsah je obsažen v registru „Identifikace programů a typů grantových projektů“ a je zveřejněn na www.vyzkum.cz. Kontrolní služba bude v příslušných kontrolách obsahu dodávky dat využívat údajů z tohoto registru. Jmenované údaje budou pak při zpracování dodaných dat v databázi IS VaV doplněny z registru „Identifikace programů a typů grantových projektů“.

Jsou upraveny popisy údajů vztahujících se k roku sběru dat.

Jsou změněna pravidla pro vytvoření jména dodávky tak, aby byla v souladu se jmény dodávek ostatních informačních oblastí (CEP, CEZ, RIV).

 

Informace k předávání údajů v roce 2007

Všechny znakové (textové) údaje se vždy vyplňují zleva bez úvodních mezer. Výše účelové podpory se uvádí vždy v celých tis. Kč.

Data dodaná do VES ve formátu xml jsou předávána v kódu češtiny CP 1250 (EE Windows) po kontrole zpřístupněnou kontrolní službou. Názvy předávaných tabulek musí odpovídat pravidlům pro tvorbu názvu tabulky VES07 stanoveným v tomto dokumentu. Dodávku dat lze předat prostřednictvím elektronické pošty nebo na paměťovém médiu. Doporučuje se efektivnější způsob zasílání dodávek dat – prostřednictvím elektronické pošty na adresu zveřejněnou na www.vyzkum.cz.

Nutnou součástí každé dodávky dat je průvodka k dodávce dat v listinné podobě vytvořená kontrolní službou, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou zastupující poskytovatele.

Dodávky dat, u kterých bude zjištěno nedodržení výše popsaných pravidel sběru dat do VES (např. nesprávné označení verzí, nedodržení dávkového způsobu sběru dat) a dodávky dat vykazující chyby hlášené kontrolní službou budou vráceny k dopracování a nebudou zařazeny do VES. Pokud kontrolní služba vyhodnotí dodávku dat jako bezchybnou a v předávaných datech bude zjištěno chybné kódování češtiny nepřevoditelné do CP 1250, nelze tuto dodávku dat zařadit do VES a data zveřejnit na Internetu pro nečitelnost textových položek. Poskytovatel bude v tomto případě požádán o opravu dodávky dat. 


3. Změny v CEP 2007

  • údaje o financování projektu budou uváděny s přesností na příjemce a spolupříjemce
  • změna v číselníku Kód zhodnocení výsledku řešení projektu (údaj P28) - stávající kód "N = nesplněno zadání! bude nahrazen dvěma novými kódy: "O = zadání nesplněno z objektivních důvodů", a "S = zadání nesplněno ze subjekltivních důvodů"  

4. Změny v CEZ 2007

  • údaje o financování výzkumného záměru budou uváděny s přesností na organizační jednotky případně pověřené příjemcem jeho řešením
  • změna v číselníku Kód zhodnocení výsledku řešení výzkumného záměru (údaj Z42) - stávající kód "N = nesplněno zadání" bude nahrazen dvěma novými kódy: "O = zadání nesplněno z objektivních důvodů", a "S = zadání nesplněno ze subjekltivních důvodů"  

5. Změny v RIV 2007

  • změna v číselníku Druh výsledku (údaj R05) - stávající výsledek "T = prototyp, poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), SW produkt, dále výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem" bude nahrazen dvěma novými druhy výsledku, a to: "Z = poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno" a "S = prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor, specializované mapy s odborným obsahem"; současně dojde k rozšíření údajů specifikujících tyto nové výsledky druhu Z a S
  • rozšíření údajů specifikujících výsledky druhu P (patent)


 

 

 Poznámka: Na této stránce je uveden pouze stručný souhrn změn. Podrobný popis provedených změn je uveden v Popisech údajů pro rok 2007 pro jednotlivé datové oblasti (CEP, CEZ, RIV a VES)

Sdílejte na: