Informace z 217. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo 10. listopadu 2006

 
Body určené pouze pro informaci, které Rada vzala na vědomí.
Usnesení vlády ze dne 18. října 2006 č. 1192 o Aktualizovaných Dlouhodobých základních směrech výzkumu
 
Zápis z jednání OK RVV SHV
 
Návrh změny usnesení o Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007
 
Odpověď na žádost Ministerstva kultury k rozpočtovému opatření
 
Rámec Společenství pro veřejnou podporu VaVaI
 
Informace z 8. Evropského fóra Národních Bioetických komisí
 
IS VaV Hodnocení VaV 2006 – průběžná zpráva
 
ETI - Evropský technologický institut
Rada zvolila jako zástupce ČR do Pracovní skupiny Evropského technologického institutu prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. a Ing. Miroslava Janečka, CSc.
 
Technická novela Statutu Bioetické komise RVV
 
Informace o opatřeních MŠMT k Rámci veřejné podpory VaVaI
 
Body, které byly určené k projednání.
Informace o současném stavu delimitace činnosti RVV na MŠMT
Rada vzala na vědomí Informaci o současném stavu delimitace činnosti RVV na MŠMT.
 
SR 2008 – principy (1. pracovní verze)
Podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje Rada pro výzkum a vývoj každoročně zabezpečuje návrh celkových výdajů na VaV jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení. Dopisem předsedy Rady budou jednotliví správci rozpočtových kapitol požádáni o předložení návrhu výdajů na VaV na rok 2008 a o návrh střednědobého výhledu na roky 2009 a 2010.
Rada schválila materiál „SR 2008 – principy“ a uložila sekretáři Rady předložit na 219. zasedání Rady v lednu 2007. Směrnici pro přípravu návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2008 a výhledu na léta 2009 a 2010".
 
Kontrolní akce 06/05 NKÚ – Finanční prostředky určené na VaV v oblasti životního prostředí
a)                 Kontrolní akce 06/05 NKÚ - návrh stanoviska
b)                 Výsledky Hodnocení VaV a jeho výsledků 2005 v kapitole MŽP
Nejvyšší kontrolní úřad provedl v roce 2006 kontrolní akci 06/05, jejímž cílem bylo prověřit účelnost, správnost a hospodárnost využití finančních prostředků určených na podporu VaV v oblasti životního prostředí. Rada schválila návrh stanoviska k tomuto materiálu a požádala paní předsedkyni, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy dr. Kopicovou, aby toto stanovisko presentovala dne 15. listopadu 2006 na jednání vlády.
 
Plnění usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků
a)                  Dotazník poskytovatelům pro VaV
b)                  Příloha - tabulky
 V rámci projednávání návrhu státního rozpočtu na VaV na rok 2007 požádala Rada jednotlivé poskytovatele o písemnou zprávu o konkrétních krocích k plnění bodu II.1 a usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení VaV a jeho výsledků. Rada vzala na vědomí výsledky hodnocení a uložila zpravodaji ing. Janečkovi a sekretáři Rady připravit na 220. zasedání Rady v únoru 2007 materiál pro schůzi vlády s využitím údajů získaných z Hodnocení VaV a jeho výsledků 2006.
 
Rada pro výzkum a vývoj 2006 (Ročenka RVV)
Rada schválila text ročenky Rady „Rada pro výzkum a vývoj 2006“ a uložila sekretariátu Rady zajistit její vytištění české a anglické verze.
 
OP VaVpI – aktuální stav
a)                 Jednání s EK
b)                 Návrh OP VaVpI
c)                 Návrh OP VK
d)                  Návrh OP PI
e)                 Připomínky RVV k OP VaVpI
Rada vzala na vědomí průběh jednání se zástupci Evropské komise k operačním programům, aktuální znění operačních programů – OP VaVpI, OP VK a OP PI a schválila připomínky k operačnímu programu "Výzkum a vývoj pro inovace“. Uložila sekretáři Rady projednat je s MŠMT.
 
Dodatečná změna v údajích IS VaV dodávaných v roce 2007
a)        Dodatečná změna v údajích IS VaV dodávaných v roce 2007
b)         Vypořádání připomínkového řízení
Rada schválila dodatečnou změnu v údajích IS VaV dodávaných v roce 2006, která byla vyvolána změnou státního rozpočtu na rok 2007 a uložila sekretariátu Rady zajistit její zapracování do již schválených „Údajů předávaných do IS VaV v roce 2007“ a vzala na vědomí vypořádání připomínkového řízení k dodatečné změně v údajích IS VaV dodávaných v roce 2006.
 
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou JAR o vědeckotechnické spolupráci
Jednou z příčin a zároveň podmínkou rychlého současného rozvoje v oblasti výzkumu a vývoje je navazování a prohlubování mezinárodní spolupráce v této oblasti. V období po roce 1990 Česká republika uzavřela několik dvoustranných dohod o vědeckotechnické spolupráci, a to zejména s cílem začlenit české organizace do Evropského výzkumného a inovačního prostoru. Česká republika uzavřela též několik dohod s mimoevropskými zeměmi, kterými jsou ČLR, Japonsko, Korejská republika, Ruská federace a USA.
Česká republika nemá dosud s Jihoafrickou republikou uzavřenou žádnou dohodu o vědeckotechnické spolupráci. V kontextu současného ekonomického rozvoje Jihoafrické republiky a s tím souvisejícím navazováním ekonomických vztahů by bylo pro rozvoj vzájemných vztahů účelné též podporovat spolupráci ve vědě a výzkumu mezi oběma zeměmi, zejména s ohledem na rychle se rozvíjející vědeckotechnické zázemí.
 
Různé
a)                 Zpráva o “Innovation Trendchart“ (Madrid, 18. – 20. 10. 2006)
b)                 Role vodíku v energetice budoucnosti
c)                 Stálá delegace ČR při NATO
Rada vzala na vědomí zprávu o pracovním setkání “Innovation Trendchart“ (Madrid, 18. – 20. října 2006) k problematice inovativního přístupu k veřejným zakázkám, materiál Role vodíku v energetice budoucnosti, který byl předmětem konference v Bruselu (1. a 2. června 2006) a informaci od Stálé delegace ČR při NATO, která se týkala vědeckých programů NATO a střednědobého finančního plánu.

Sdílejte na: