Usnesení z 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaného dne 8. prosince 2006

Schválení programu
Rada schvaluje program 218. zasedání.
 
1. Zápis z 217. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 217. zasedání.
 
A1)Usnesení vlády
a)            ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321 k návrhu na odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj a změnu Statutu Rady pro výzkum a vývoj
b)            ze dne 30. listopadu 2006 č. 1353 k Analýze VaV 2006
c)            ze dne 30. listopadu 2006 č. 1354 k návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce pro členy RVV a členy předsednictva GA ČR
d)            ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 k postupu přípravy operačních programů (OP VaVpI, OP VK, OP PI)
Usnesení:
A1.      Rada bere na vědomí usnesení vlády
1.            ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321 k návrhu na odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj a změnu Statutu Rady pro výzkum a vývoj;
2.            ze dne 30. listopadu 2006 č. 1353 k Analýze VaV 2006;
3.            ze dne 30. listopadu 2006 č. 1354 k návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce pro členy RVV a členy předsednictva GA ČR;
4.            ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 k postupu přípravy operačních programů (OP VaVpI, OP VK, OP PI).
 
A2)Analýza maďarského fondu na podporu VVI
Usnesení:
A2.      Rada v bere na vědomí Analýzu maďarského fondu na podporu VVI.
 
A3)            Informace o jednání MPS RVV k Metodice hodnocení VaV 2007
Usnesení:
A3.      Rada bere na vědomí Informaci o jednání MPS RVV k Metodice hodnocení VaV 2007.
 
A4)            Zápis z jednání
a)            OK RVV SHV ze dne 27. 11. 2006
b)            BK RVV ze dne 14. 10. 2006
Usnesení:
A4.      Rada bere na vědomí zápisy z jednání
1.            OK RVV SHV ze dne 27. 11. 2006;
2.            BK RVV ze dne 14. 10. 2006.
 
A5)            EIT (Evropský technologický institut)
a)            Informace o jmenování třetího zástupce pro EIT
b)            Informace o jednání PS EIT (15. listopadu 2006)
Usnesení:
A5.      Rada bere na vědomí
1.            informaci o jmenování třetího zástupce pro EIT;
2.            informace o jednání PS EIT (15. listopadu 2006).
A6)            Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců
Usnesení:
A6.      Rada souhlasí s Připomínkami Rady k návrhu zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců, schválenými předsednictvem RVV.
 
A7)            Informace Česká hlava 2006
Usnesení:
A7.      Rada bere na vědomí informaci o průběhu předávání Národní ceny vlády České republiky – Česká hlava 2006.
 
A8)            Informace o ukončení první etapy Hodnocení VaV a jeho výsledků
Usnesení:
A8.      Rada bere na vědomí informaci o ukončení první etapy Hodnocení VaV a jeho výsledků.
 
B1)            Informace o současném stavu delimitace RVV na MŠMT
a)                  Zápis z jednání zástupců MŠMT, ÚV ČR a sekr. RVV dne 20. 11. 2006
b)                  Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR
c)Výpověď pracovníků sekretariátu RVV k 30. 11. 2006
d)                  Dopis 1. místopředsedkyně RVV členům RVV k výpovědi prac. sekret.
e)                  Výsledky delimitace činnosti RVV k 7. 12. 2006
Usnesení:
B1.       Rada bere na vědomí informace o průběhu a výsledcích delimitace činnosti RVV na MŠMT s tím, že Rada zůstává nezávislým, nadrezortním orgánem vedeným premiérem ČR a zajištění její činnosti bude nezávislé na procedurách MŠMT.
 
B2)            Aktualizace Doporučení Rady k odpočtu daně z příjmu
a)                  Aktualizované znění
b)                  Zápis z jednání s MF dne 13. listopadu 2006
Usnesení:
B2.       Rada
1.                  schvaluje aktualizované znění Doporučení Rady k odpočtu daně z příjmu s úpravami dle výsledku jednání Rady;
2.                  bere na vědomí zápis z jednání s Ministerstvem financí, ze dne 13. 11. 2006.
 
B3)            Zhodnocení vypsání veřejných soutěží ve VaV v rámci NPV II (usnesení k 216/A9) – MŠMT
Usnesení:
B3.      Rada
1.                 schvaluje uvedený návrh řešení situace v NPV II;
2.                  žádá MŠMT jako gestora NPV II o předložení návrhu změn cílů programu dle bodu 2) tohoto materiálu jako součást zprávy o zahájení a stávajícím průběhu NPV II před předložením vládě (dle usnesení vlády č. 806 ze dne 28. června 2006).
 
B4)            Návrh stanoviska RVV k výzkumu na lidských kmenových embryonálních buňkách (VLEKB)
a)                 k žádosti o povolení k VLEKB od žadatele Masarykova univerzita Brno – Doc. Ing. Petr Dvořák, CSc.;
b)                 k žádosti o povolení k VLEKB od žadatele Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha – Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.;
c)                 podklady k žádosti o povolení k VLEKB od žadatele Masarykova univerzita Brno – Doc. Ing. Petr Dvořák, CSc.;
d)                 podklady k žádosti o povolení k VLEKB od žadatele Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha – Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Usnesení:
B4.      Rada
1.                  schvaluje odborné stanovisko Rady k žádosti Masarykovy univerzity o povolení VLEKB, ve kterém nedoporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy udělit povolení k výzkumu na lidských kmenových embryonálních buňkách uvedenému žadateli;
2.                  schvaluje odborné stanovisko Rady k žádosti Ústavu experimentální medicíny AV ČR o povolení VLEKB, ve kterém nedoporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy udělit povolení k výzkumu na lidských kmenových embryonálních buňkách uvedenému žadateli;
3.                  ukládá sekretariátu Rady zaslat odborná stanoviska Rady k oběma žádostem Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy;
4.                  žádá Bioetickou komisi, aby se do březnového zasedání Rady vyjádřila k potřebnosti případných dalších právních úprav problematiky VLEKB.
 
B5)            Metodika hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2007
a)                 Statut meziresortní pracovní skupiny pro přípravu Metodiky
b)                 Jednací řád meziresortní pracovní skupiny pro přípravu Metodiky
Usnesení:
B5.       Rada schvaluje Statut a Jednací řád meziresortní pracovní skupiny pro přípravu Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků v roce 2007.
 
B6)            Návrh Směrnice pro přípravu SR VaV 2008 a výhledu na 2009 -2010
Usnesení:
B6.       Rada schvaluje návrh Směrnice pro přípravu SR VaV 2008 a výhledu na 2009 – 2010 a žádá 1. místopředsedkyni Rady dr. Kopicovou o její zaslání poskytovatelům.
 
B7)            Jmenování zpravodaje do PSZ RVV za VŠ
Usnesení:
B7.      Rada jmenuje zpravodajem do Pracovní skupiny zpravodajů RVV doc. RNDr. Františka Ježka CSc.
 
B8)            Návrh změn Jednacího řádu RVV
Usnesení:
B8.       Rada souhlasí s návrhem změn Jednacího řádu RVV.
 
B9)            Návrh změny Statutu Bioetické komise RVV
Usnesení:
B9.       Rada souhlasí s návrhem změny Statutu Bioetické komise RVV.
 
B10)        Novela zákona č. 130/2002 Sb. – spolufinancování RP EU
Usnesení:
B10.    Rada souhlasí s  „Novelou zákona č. 130/2002 Sb. – spolufinancování RP EU“.
 
B11)        NIP – odložení termínu úkolů s termínem do 31. 12. 2007
Usnesení:
B11.     Rada souhlasí s materiálem „NIP – odložení termínu úkolů s termínem do 31. 12. 2007“.
 
B12)        Návrh na zrušení 219. zasedání Rady dne 12. 1. 2007
Usnesení:
B12.    Rada
a)                  schvaluje zrušení 219. zasedání Rady dne 12. ledna 2007;
b)                  pověřuje předsednictvo a PSZ Rady vyřizováním neodkladných záležitostí v době mezi 218. zasedáním Rady (8. prosince 2006) a 220. zasedáním Rady (9. února 2007).
 
B13)        Různé
a)            Zpráva ze 13. zasedání mezinárodní Bioetické komise
Usnesení:
B13.    Rada bere na vědomí zprávu ze 13. zasedání mezinárodní Bioetické komise.
 
B14)        Operační program výzkum a vývoj pro inovace – aktuální stav přípravy
Usnesení:
B14.    Rada
  1. bere na vědomíInformaci o aktuálním stavu projednávání operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace s Evropskou komisí;
  2. nesouhlasí se sloučením operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) s operačním programem Podnikání a inovace (PI);
  3. podporuje spolupráci MŠMT a MPO při koordinaci operačních programů VaVpI a PI a doporučuje jednání na vrcholné úrovni MŠMT, MPO a MMR pod vedením premiéra ČR;
  4. pověřuje předsedu Rady, aby toto stanovisko sdělil písemně ministru pro místní rozvoj a schvaluje s těmito úpravami návrh jeho dopisu;
  5. doporučuje MPO, aby vypustilo v OP PI podmínku omezující účast nadnárodních firem a jejích součástí.
 
 
Rada děkuje pracovníkům sekretariátu Rady ing. Janu Markovi, CSc; ing. Vratislavě Fremrové a Mgr. Naděždě Kuželková za jejich dlouholetou práci při zajišťování činnosti Rady pro výzkum a vývoj.

Sdílejte na: