Zápis z jednání Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro společenské a humanitní vědy ze dne 27. listopadu 2006

Jednání odborné komise se zúčastnili: doc. Cahlík, ing. Dlouhý, prof. Dolista, dr. Kostelecký, doc. Hnízdo,ing. Kupka, doc. Oliva, ing. Prouza, prof. Rabušic, prof. Raková, dr. Dosoudilová
Omluveni byli: dr. Balabán, prof. Dostál
 
Byl schválen následující program:
1.      Aktuální informace o RVV
2.      Příprava Metodiky pro hodnocení VaV v roce 2007
3.      Různé
 
Ad 1:
Usnesení:
Komise vzala na vědomí aktuální informaci o RVV a sekretariátu RVV, kterou podali          doc. Cahlík a dr. Dosoudilová.
 
Ad. 2:
 
K tomuto bodu byl rozeslán jako podklad „Zápis z prvního zasedání mezirezortní pracovní skupiny pro přípravu metodiky“ a „Principy přípravy metodiky“.
 
Usnesení:
Komise:
  • Vzala na vědomí informaci doc. Cahlíka o mezirezortní pracovní skupině, zejména to, že doc. Cahlík v mezirezortní pracovní skupině reprezentuje kolektivní názor komise, nikoliv nutně názor svůj.
  • Vzala na vědomí informaci o zřízení www konference OKRVVSHV@mbox.fsv.cuni.cz. Do konference mají přístup pouze členové komise. Cokoliv je do konference posláno, obdrží všichni členové komise.
  • Dohodla, že www konferenci bude používat pro vytváření kolektivního názoru na metodiku a její části tak, aby byl tento kolektivní názor k dispozici doc. Cahlíkovi v termínech uvedených v „Zápisu z prvního zasedání mezirezortní pracovní skupiny pro přípravu metodiky“.
 
Ad. 3:
 
a)      Zapojení členů komise do přípravy NPV III
 
Usnesení:
Komise:
-         Bere na vědomí informaci doc. Cahlíka o tom, že dr. Balabán a ing. Prouza jsou členy expertního týmu TC AV ČR v části „Bezpečnostní výzkum“ a doc. Cahlík, dr. Kostelecký a prof. Rabušic v části „Společenskovědní výzkum“.
 
b)      Termíny jednání komise v roce 2007: 28.2., 17.5., 3.10. a 27.11. ve 14.00. Místo bude
vždy upřesněno v pozvánce.
 
                                                                                        Zapsal: Cahlík, 28. 11. 2006

Sdílejte na: