Zápis z jednání Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj ze dne 27. 11. 2007

Jednání se zúčastnili: doc. Cahlík, dr. Balabán, ing. Dlouhý, doc. Oliva, ing. Prouza, prof. Rabušic, prof. Raková, dr. Dosoudilová
Omluveni byli: prof. Dolista, prof. Dostál, doc. Hnízdo, dr. Kostelecký, ing. Kupka,

Byl schválen následující program:

1. Informace z jednání RVV
2. Metodika pro hodnocení VaV v roce 2008 – příprava materiálu pro příslušnou komisi RVV
3. Reforma systému VaV
4. Různé


Ad 1:
Doc. Cahlík informoval o materiálech RVV týkajících se „Seznamu časopisů s nulovou bodovou hodnotou“ a „Dopisu děkanů filosofických fakult“.
Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.

Ad. 2:
Komise diskutovala o námětech na úpravy metodiky, které pošle příslušné komisi RVV (požadovaný termín konec ledna 2008).
Z diskuze vyplynulo toto usnesení:
Usnesení:
Náměty komise se budou týkat tří hlavních okruhů:
- Upuštění od snahy nalézt bodovou relaci mezi neporovnatelnými typy výsledků, zejména mezi patenty a ostatními výsledky. Komise chápe, že hodnocení má sloužit ke transparentnímu rozdělování peněz na institucionální výzkum ze státního rozpočtu. Komise si myslí, že násilné hledání bodových relací mezi neporovnatelnými typy výsledků je kontraproduktivní a transparentnost naopak snižuje. Základní rozdělení peněz na institucionální výzkum např. mezi „aplikovaný výzkum“ a „ostatní“ je politické rozhodnutí a komise nepovažuje za správné tento základní fakt zakrývat bodováním.
- Zpřesnění definice odborného periodika, aby autoři, redakční rady a poskytovatelé měli jasnější měřítko toho, jestli příslušné periodikum skutečně spadá pod tuto kategorii výsledků. Kontrole periodik v tomto směru by se měl věnovat profesionální aparát.
- Zachovat rozdílné hodnocení pro humanitní a společenské vědy, námět bude podložen argumentací zpracovanou na Masarykově univerzitě.
- Přejít na klasifikaci věd podle Frascatiho manuálu.

Dopis s náměty připraví doc. Cahlík a rozešle ho členům komise k odsouhlasení e-mailem.

Ad. 3:
Doc. Cahlík informoval o materiálech RVV týkajících se reformy systému VaV. Proběhla krátká diskuse.
Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.


Ad 4:
- Termíny jednání komise v roce 2008: 25. 2., 15. 5., 1. 10., 25. 11. – vždy ve 14.00
- Prof. Rabušic zváží, jak by se činnost komise mohla obohatit při českém předsednictví Radě Evropy. Návrh zašle doc. Cahlíkovi, který jej postoupí RVV.
- Materiály připravené pro cenu „Česká hlava“ budou použity příští rok pro kandidaturu na některou z významných cen, které jsou v ČR poskytovány.Zapsal: Cahlík, 28. 11. 2007

Sdílejte na: