Zápis z jednání Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj ze dne 28. února 2007

 
Jednání se zúčastnili: doc. Cahlík, dr. Balabán, ing. Dlouhý, dr. Kostelecký, doc. Oliva,    prof. Raková, dr. Dosoudilová
Omluveni: prof. Dolista, prof. Dostál, ing. Kupka, ing. Prouza, prof. Rabuši
Nepřítomni: doc. Hnízdo
 
Byl schválen následující program:
1.      Informace o přípravě NPV III
2.      Diskuse o připravované Metodice pro hodnocení výzkumu a vývoje v roce 2007
3.      Různé
 
Ad 1:
Doc. Cahlík informoval o „Tématických oblastech“, které jsou aktuálně navrženy v NPV III, které jsou relevantní pro společenskovědní, humanitní a bezpečnostní výzkum a na jejichž přípravě spolupracovalo s Technologickým centrem AV pět ze členů komise (Balabán, Cahlík, Kostelecký, Prouza, Rabušic).
 
Usnesení:
Komise vzala na vědomí informaci o přípravě NPV III.
 
Ad. 2:
 
K tomuto bodu byla rozeslána řada podkladů z jednání mezirezortní pracovní skupiny (MPS) pro přípravu metodiky.  Doc. Cahlík shrnul aktuální výsledky mezirezortní pracovní skupiny. Z diskuse vyplynula některá doporučení, která jsou formulována v usnesení.
 
Usnesení:
Komise:
  • Vzala na vědomí metody normativu a korektivu a nemá proti žádné z nich podstatné námitky.
  • Bere na vědomí to, že MPS se nechystá výrazně změnit váhy u impaktovaných a neimpaktovaných časopisů. Komise doporučuje nerozlišovat nadále body u těchto dvou kategorií podle jazyka. Pokud dojde k vyřazení podstatného množství nekvalitních časopisů tím, že se vezmou v úvahu pouze ty časopisy, které jsou jako vědecké a recenzované uvedeny v databázi Ulrich's, podstatně se zmenší význam rozlišování kvality podle jazyka. Kromě toho je u řady oborů jazykové kritérium zavádějící. Například v oborech jazykověda, literární věda, právní věda, u velké části bezpečnostního či environmentálního výzkumu nemá publikace v jiném než českém jazyce smysl. Nepublikování v cizím jazyce pak není indikátorem nízké kvality publikace, ale pouhým důsledkem faktu, že výsledky prostě nejsou zajímavé pro cizí čtenáře a tudíž je žádný racionálně uvažující zahraniční vydavatel nemůže přijmout.   

  • Komise oceňuje to, že se v MPS diskutuje o výrazném zvýšení váhy odborných knih. Pro převážnou většinu společenskovědních a humanitních oborů je odborná kniha základním a často jediným reálně možným výstupem.
  • Komise si uvědomuje problémy spojené s paralelní existencí jak kategorie „Odborná kniha“ tak kategorie „Kapitola v odborné knize“. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu případů, ve kterých je český autor požádán o vypracování kapitoly do zahraniční knihy, komise doporučuje kategorii „Kapitola v odborné knize“ zachovat a přidělit jí váhu odpovídající zhruba váze průměrného článku v impaktovaném časopise.
  • Komise bere na vědomí nutnost podstatného snížení váhy článku ve sborníku, vyplývající z nemožnosti rozumně oddělit kvalitní a nekvalitní sborníky.
  • Komise bere na vědomí to, že MPS diskutuje o výrazném zvýšení váhy mezinárodních patentů. Navrhovaných 500 bodů však považuje za silně disproporční vzhledem k vahám ostatních výsledků.
 
Ad. 3:
 
V „Různém“ nebyly projednány žádné body.
 
Komise nebyla technicky vzato při jednání usnášeníschopná. V e-mailové konferenci, kterou komise používá pro vzájemnou komunikaci, se však k usnesení připojili tito další členové komise: Dolista, Kupka, Prouza, Rabušic.
 
                                                                                        Zapsal: Cahlík, 1. 3. 2007

Sdílejte na: