Zápis z jednání Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy ze dne 17. května 2007

 
Jednání se zúčastnili: doc. Cahlík, prof. Dolista, prof. Dostál, ing. Dlouhý, dr. Kostelecký, doc. Oliva, ing. Prouza, dr. Dosoudilová
Omluveni byli: dr. Balabán, ing. Kupka, prof. Rabušic, prof. Raková
 
Byl schválen následující program:
1.      Metodika pro hodnocení VaV v roce 2007 – informace a diskuze o námětech pro vylepšení v dalších letech
2.      DZSV Společenskovědní výzkum – příprava aktualizace
3.      Různé
 
Ad 1:
Doc. Cahlík informoval o práci Mezirezortní pracovní skupiny a o výsledném návrhu Metodiky hodnocení VaV. Diskutovalo se o možných vylepšeních v dalších letech.
 
Usnesení:
Komise vzala na vědomí informaci o přípravě Metodiky pro hodnocení VaV v roce 2007.  Jako náměty pro zdokonalování Metodiky v příštích letech komise doporučuje:
-         zaměřit se na kontrolu toho, zda jsou bodově ohodnoceny výsledky pouze ve skutečně odborných periodikách a skutečně odborných knihách,
-         vrátit se k bodovému rozlišení mezi článkem ve sborníku a kapitole v knize (tj. k diskuzi o rozdílu mezi monografickým sborníkem a sborníkem),
-         vrátit se k diskuzi o hranici mezi „barvami“ pracovišť (možná, že by hranice měly být jinak vedeny u různých skupin příjemců).
Dotaz prof. Dolisty o zařazení soukromých vysokých škol vyjasní doc. Cahlík s dr. Blažkou.
 
 
Ad. 2:
Z diskuze vyplynulo toto usnesení:
 
Usnesení: 
  1. Aktualizace DZSV bude spočívat ve zohlednění vývoje v Evropském výzkumném prostoru v posledním roce, v zohlednění výstupů expertní skupiny, která spolupracovala s Technologickým centrem AV ČR při přípravě Národního programu výzkumu III a v zohlednění námětů prof. Matějů v případě, že se do 25. 5. 2007 uskuteční schůzka doc. Cahlíka a prof. Matějů k DZSV.
  2. Do 25. 5. 2007 zanese své návrhy úprav do DZSV prof. Dostál a rozešle výsledný text do www konference odborné komise.
  3. Pokud se do 25. 5. 2007 uskuteční schůzka doc. Cahlíka a prof. Matějů, zašle doc. Cahlík náměty prof. Matějů ihned po schůzce do www konference.
  4. Od 25. 5. do 13. 6. 2007 budou na textu pracovat prof. Rabušic (koordinace s programem pro Sociální a humanitní vědy 7FP – Programme 8) a dr. Kostelecký (zohlednění výstupů pro NPV III) a po sjednocení svých úprav zašlou výsledek do 13. 6. do www konference.
  5. Do 19. 6. 2007 se členové komise vyjádří k návrhu.
  6. Od 20. 6. do 22. 6. provede doc. Cahlík výslednou redakci textu a doc. Oliva jazykovou korekturu. Pokud to časově bude možné, vyjádří se členové komise k výslednému textu a ten bude zaslán 22. 6. 2007 na sekretariát RVV.
 
Ad. 3:
 
Dr. Dosoudilová upozornila na úkol podle plánu odborných komisí RVV pro r. 2007 zaslat do 31. 5. 2007 nominaci na kandidáta na Národní cenu vlády Česká hlava. V diskuzi byla vyslovena jména některých možných kandidátů. Další diskuze k tomuto bodu bude probíhat na www konferenci odborné skupiny, následně bude materiál zpracován a zaslána přihláška do soutěže na společnost Caneton, s.r.o.
 
Zapsal: Cahlík, 18. 5. 2007

Sdílejte na: