Změny týkající se předávaných údajů do IS VaV v roce 2008 oproti roku 2007

 

Nejsou pro rok 2008 provedeny žádné změny vyplývající z platných právních předpisů, které by vyžadovaly úpravu rozsahu údajů dodávaných do informačního systému výzkumu a vývoje (dále IS VaV).
Vzhledem k tomu, že se v současnosti připravují 2 novely (nařízení vlády č. 462/2002 Sb. a 267/2002 Sb.), které mají vztah k údajům předávaným do IS VaV a které vstoupí v platnost v letošním roce, lze očekávat další úpravu zejména v číselníkových údajích IS VaV. Zásadní změny v rozsahu předávaných údajů se však v souvislosti se zmíněnými novelami neočekávají.
 
Dále uvedené změny obsahu či rozsahu údajů dodávaných do IS VaV vyplývají z:
Kompletní popis údajů předávaných do IS VaV (do jednotlivých částí - CEP, CEZ, VES a RIV) v roce 2008 bude zveřejněn nejpozději 30.9.2007.
 

A. Návrh Ministerstva financí

V souvislosti s přípravou vyhlášky o centrální evidenci dotací, MF v seznamu údajů, potřebných pro vedení této evidence (CEDR), požaduje 22 údajů o příjemcích a 33 údajů o každé poskytnuté dotaci (povinnost předávat údaje o dotacích ukládá poskytovatelům zákon č. 218/2000 Sb.). Údaje o dotacích se sledují vždy za uplynulý rok s datem předání údajů do konce března.
Při jednání RVV s MF bylo dohodnuto, že o dotacích na VaV (všechny druhy podpory VaV) bude možné předávat údaje zařazené v IS VaV (CEP, CEZ) s výjimkou AV ČR a GA ČR (tito poskytovatelé již takové údaje na MF předávají samostatně) – MF je ochotno akceptovat skutečnost, že v IS VaV nejsou všechny původně požadované údaje o dotacích a že údaje o ukončených výzkumných aktivitách budou k dispozici až na konci června, ale bezpodmínečně požaduje uvádění údaje o čísle smlouvy / rozhodnutí a o skutečném datu uvolnění podpory v předchozím roce (pokud byla dotace uvolněna v několika splátkách, uvádí se datum poslední splátky). Z toho důvodu dojde k rozšíření předávaných údajů o tyto dvě položky (CEP – kódy PNC, PND a CEZ – kódy ZNC, ZND).
Tento postup usnadní jednotlivým poskytovatelům postup při plnění této povinnosti a dojde ke sjednocení údajů předávaných Ministerstvu financí (v rámci zúčtování se státním rozpočtem) a údajů předávaných do IS VaV (povinnost předávat pravdivé údaje do IS VaV je dána zákonem č. 130/2002 Sb.).
Rovněž se rozšiřuje sběr dat o údaje o výši finančních prostředků skutečně vyčerpaných každým účastníkem v předchozím roce jako doplnění údajů sbíraných od r. 2007 (CEP, CEZ – kódy GFC, GFD).
 

B. ISBN kód

Jedná se o ryze technickou úpravu – rozšíření délky pole. Změna pravidel pro tvorbu kódu ISBN vyplývá z mezinárodních knihovnických aktivit a IS VaV ji jako takovou musí respektovat, neboť v opačném případě by tento údaj nemohl být v IS VaV shromažďován.
 

C. Anglické názvy příjemců a spolupříjemců

V současné době se do IS VaV předávají pouze české názvy institucí – příjemců a spolupříjemců podpory VaV, přičemž většina z nich má své oficiální anglické názvy pod kterými s Evropou komunikují.
S ohledem na požadavky mezinárodních organizací ve VaV (EuroCris) se zavedení uvádění názvů příjemců a spolupříjemců i v anglickém jazyce. Určitou nevýhodou je rozšíření množiny předávaných údajů, čímž dojde k zatížení dodavatelů dat, ale to se týká pouze u prvního předání dat – údaje budou postupně doplněny do Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV, potom je již nebude třeba znovu vyplňovat (např. při použití SW aplikace Vklap). Výhodou bude možnost napojení IS VaV (a tedy i informací o příjemcích a jejich výsledcích) do obdobných mezinárodních databází.
 

D. Upřesnění definic výsledků

S ohledem na opakující se dotazy a nejasnosti ohledně výkladu názvu jednotlivých druhů výsledků Meziresortní pracovní skupina rady pro přípravu Metodiky hodnocení VaV 2007 vypracovala definice druhů výsledků, ve kterých se jasně uvádí výklad jednotlivých názvů druhů výsledků i s uvedením příkladů.
Výhoda zavedení definic spočívá ve zpřesnění terminologie, dojde tím k eliminaci nejasností při zařazování jednotlivých výsledků do RIV a při následných reklamacích výsledků zařazených (nebo naopak nezařazených) do Hodnocení VaV.
Tato změna nemá přímý vliv na rozsah předávaných dat do IS VaV – RIV.
 

E. Informovanost o slučitelnosti veřejné podpory s trhem ES (Notifikace veřejné podpory)

Povinností poskytovatele veřejné podpory, kterou bude účelová podpora VaV na základě veřejné soutěže ve VaV, je požádat EK o tzv. notifikaci veřejné podpory. Na základě rozhodnutí EK je pak možné veřejnou soutěž ve VaV vyhlásit. Povinností příjemce, resp. žadatele o veřejnou podporu, je naopak ověřit si, zda daná podpora, o níž se uchází, byla ze strany EK notifikována.
Vzhledem k tomu, že o této povinnosti žadatelé ve většině případů ani nevědí nebo ze strany poskytovatelů tento údaj ani není zveřejněn, navrhuje se rozšířit předávané údaje do VES o údaj o čísle rozhodnutí EK o notifikaci, a o datum, kdy bylo rozhodnutí vydáno.
Současně tím bude zajištěno, že poskytovatel nevyhlásí veřejnou soutěž před vydáním rozhodnutí EK a nebude se tak vystavovat riziku neoprávněného poskytování podpory; v případě neoprávněného poskytnutí podpory, event. poskytnutí podpory neslučitelné s trhem ES, je povinností příjemce navrácení takovéto protiprávní a neslučitelné podpory.
Tento údaj nebude vyžadován od jednotlivých poskytovatelů v rámci vyhlašování veřejných soutěží, ale bude provozovatele IS VaV zapracován do Registru programů bezprostředně poté, co poskytovatelé splní úkol daný usnesením vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 k návrhu na sjednocení administrativy výzkumu a vývoje a sdělí Radě výsledek posouzení programu Evropskou komisí.
 

F. Upřesnění kontaktních údajů na subjekty a organizační jednotky

Vypouští se údaj GN2 „spojení na subjekt – emailová adresa“ (CEP, CEZ), neboť kvalita sbíraných dat byla nízká. Šlo o nepovinný, nekontrolovaný údaj; často do něj byla kopírována emailová adresa řešitele projektu nebo výzkumného záměru. V dnešní době je již zcela standardní, že všechny kontakty lze nalézt na domovské stránce subjektu na WWW.
 

G. Vypuštění a sloučení kódů

V CEP dochází k vypuštění kódů P05, P06, P07 a P08 - rok a měsíc zahájení a ukončení řešení projektu. Dále dochází k vypuštění kódů PN4, PNA, PN5, PNB – data poskytování účelové podpory. Budou nahrazeny kódy P1A a P2A.
V CEZ dochází k vypuštění kódů ZN2, ZN3, ZN4 a ZN5 – rok a měsíc zahájení a ukončení řešení výzkumných záměrů. Dále dochází k vypuštění kódů Z15, ZN6, Z16, ZN7 – data poskytování institucionální podpory. Budou nahrazeny kódy Z1A a Z2A.
 

Sdílejte na: