Usnesení k jednotlivým bodům programu 229. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 11. ledna 2008


Schválení programu
Rada schvaluje program 229. zasedání.

1. Zápis z 228. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 228. zasedání.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 19. prosince 2007 č. 1433 návrhu Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2008 a výhled na 2. pololetí 2008

Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 19. prosince 2007 č. 1433 návrhu Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2008 a výhled na 2. pololetí 2008.

A2) Koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na léta 2008 až 2015
Usnesení:
A2. Rada ukládá předsednictvu Rady projednat připomínky z vnitřního připomínkového řízení (zrušený, ale připomínkovaný bod 228/B7) s MŠMT a sekretariátu Rady ukládá předložit upravený materiál na 230. zasedání Rady dne 8. února 2008.

A3) Stanovisko GA ČR k připomínkám Rady k zadávacím dokumentacím pro veřejné soutěže GAČR vyhlašované v roce 2008
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí stanovisko GA ČR k připomínkám Rady k zadávacím dokumentacím pro veřejné soutěže GAČR vyhlašované v roce 2008.

B1) Podklad pro interní diskusi Rady pro výzkum a vývoj dne 11. ledna 2008 k „Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice“
     a) Vypořádání připomínek
     b) Upravený podklad pro diskusi
     c) Návrh scénáře diskuse k Reformě
     d) Výdaje na řešení výzkumných aktivit v rámci aplikovaného výzkumu a dosažené výsledky

Usnesení:
B1. Rada
     1. ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady, na základě diskuse k Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, předložit návrh Reformy ve formě materiálu pro schůzi vlády k projednání na 230. zasedání Rady dne 8. února 2008;
     2. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit „Východiska Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice“ projednaná na 229. zasedání Rady dne 11. ledna 2008 společně s komentářem, který schválilo předsednictvo Rady, na www.vyzkum.cz.

B2) Výsledky 2. etapy Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007
     a) Vypořádání připomínek
     b) Výsledky Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007
     c) Závěrečná zpráva k Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007

Usnesení:
B2. Rada
     1. schvaluje vypořádání připomínkového řízení k výsledkům Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 (2. etapa), konečné výsledky Hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 a závěrečnou zprávu z Hodnocení;
     2. ukládá sekretariátu Rady v rámci 3. etapy Hodnocení zveřejnit v souladu s Metodikou hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007 konečné výsledky na www.vyzkum.cz v termínu do 31. 1. 2008.

Sdílejte na: