Stanovisko Rady pro výzkum a vývoj k dopisu děkanů osmi filosofických fakult ČR

 
Dne 24. října 2007 zaslali děkani všech filosofických fakult České republiky dopis předsedovi Rady pro výzkum a vývoj, premiérovi M. Topolánkovi, podle kterého "jsou velmi znepokojeni znevažujícím přístupem dnešních ústředních orgánů, zejména Rady pro výzkum a vývoj, ke společenským a humanitním vědám.
Vyslovují politování nad tím,
-         že společenské a humanitní vědy byly vyňaty ze seznamu oblastí, které budou podporovány z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace;
-         - že částky na udělování grantů v oblasti humanitních věd se každoročně snižují;
-         že největší váha v hodnocení fakult se začíná přikládat publikacím, zveřejněným v impaktovaných časopisech, kde mají společenské a humanitní vědci velmi omezenou publikační platformu, protože v jejich seznamu jsou časopisy věnované společenským a humanitním oborů zastoupeny ve velmi omezené míře."
Rada pro výzkum a vývoj se tímto vážným obviněním zabývala na svém 227. zasedání konaném dne 9. listopadu 2007 a konstatovala, že ve všech případech vychází výhrady děkanů filosofických fakult ohledně Rady z nesprávných informací:
 
Vyřazení společenských a humanitních věd z OP VaVpI
Na základě návrhu Rady pro výzkum a vývoj byl vládou přijat dne 18. října 2006 jejím usnesením č. 1192 osmý dlouhodobý základní směr výzkumu č. 8 "Společenskovědní výzkum". Jedním z cílů bylo právě umožnit i této oblasti čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU tam, kde v souladu s jejich cílem jednotlivé projekty přispějí k rozvoji regionů.
Připomínku na vyřazení společenskovědního výzkumu z OP VaVpI uplatnila ve svém oficiálním stanovisku (Position Paper) Evropská komise dne 13. července 2007. Od té doby neproběhlo oficiální projednání těchto připomínek a na schopnostech vyjednavačů z řídícího orgánů - MŠMT bude záviset, jaká bude konečná podoba OP VaVpI. Rada opakovaně a veřejně konstatovala, že při přípravě OP VaVpI je jedním z hospodářských partnerů a že za přípravu OP VaVpI plně odpovídá jeho řídící orgán - MŠMT (viz např. usnesení z jejího 226. zasedání ze dne 12. října 2007 zveřejněné na www.vyzkum.cz).
Společenské a humanitní vědy jsou významnou součástí operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 
Klesající částky na udělování grantů v oblasti humanitních věd
Celkové výdaje ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj na projekty výzkumu a vývoje ("granty") a výzkumné záměry ve společenských vědách (vč. humanitních) činily v roce 2000 1 063 mil. Kč, v roce 2007 činí 1 940 mil. Kč, tj. tyto výdaje vzrostly za posledních sedm let o 83 %. Ještě výrazněji vzrostl objem prostředků na mezioborové projekty s účastí společenských věd (z 91 mil. Kč na 398 mil. Kč, tj. o 437 %).
Podíl výdajů na společenské vědy na celkových státních výdajích na výzkum a vývoj se dlouhodobě nemění a v letech 2000 až 2007 činil 9 %. To je výrazně více než v jiných vyspělých zemích a zvýšené prostředky dostávají společenské vědy na úkor technických a přírodovědných oborů. Diskusi, zda jsou tyto veřejné prostředky dobře rozdělovány a využívány a zda přináší výsledky potřebné pro rozvoj vědních oborů a společnosti, považuje Rada za velmi aktuální a nezbytnou a přivítá všechny náměty, které povedou ke zlepšení současného stavu.
 
Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků, "seznam" pro rok 2007
K Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a "seznamu" pro rok 2007 se Rada veřejně vyjádřila již dne 19. října 2007, kdy zveřejnila (na www.vyzkum.cz) a rozeslala konečné znění včetně komentáře. V něm jsou podrobně popsány důvody, celý postup i záměry Rady na příští rok.
S prof. Pánkem, na jehož stanovisko se děkani filosofických fakult odvolávají, a s Akademií věd České republiky byla tato problematika prodiskutována a jejich stanovisko je uvedeno v příloze.
Rada zároveň žádá Akademii věd České republiky, další poskytovatele a zainteresované orgány a instituce, aby své konkrétní návrhy na úpravy Metodiky hodnocení VaV na rok 2008 předložili do 31.1.2008 tak, aby mezi nimi, Radou a její Komisí pro hodnocení výsledků VaV mohl být veden dialog vedoucí k objektivnímu hodnocení kvalitních výsledků VaV. Tato žádost se týká samozřejmě i filosofických fakult České republiky.
 
Chybějící zastoupení humanitních věd v Radě a v její Odborné komisi pro společenské a humanitní vědy
K "politování, že v Radě pro výzkum a vývoj není jediný zástupce dlouhé řady humanitních věd ..." a že "v odborné pracovní komisi této Rady, nesoucí název Odborná komise pro společenské a humanitní vědy, nejsou proti všemu očekávání i logice a zdravému rozumu zástupci zmíněných humanitních oborů"uvedeném v závěru dopisu děkanů, lze jen uvést, že v Radě pro výzkum a vývoj tito zástupci jsou (sociologie a pedagogika), stejně tak jako v její Odborné komisi pro společenské a humanitní vědy (složení obou orgánů je zveřejněno na www.vyzkum.cz). Zastoupení společenských věd v Radě (2 z 15 členů, tj. 13%) je přitom vyšší, než by odpovídalo podílu společenských věd.
 
V Praze dne 9. listopadu 2007
Za správnost:   dr. M. Blažka, sekretář Rady pro výzkum a vývoj
 
 

Sdílejte na:

Přílohy