Informace z 230. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 8. února 2008

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR
Rada schválila materiál „Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR“, uložila sekretariátu Rady rozeslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení s termínem připomínek do 26. 2. 2008 a zveřejnit tento materiál na www.vyzkum.cz.

Návrh státního rozpočtu na rok 2009 - Harmonogram pro jednání Rady se správci rozpočtových kapitol
Rada schválila harmonogram pro každoroční jednání Rady se správci rozpočtových kapitol k návrhu státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2009 a výhledu na roky 2010 a 2011.

Koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na léta 2008 až 2015
Rada schválila upravenou Koncepci mezinárodní spolupráce ve VaV na léta 2008 až 2015 a požádala MŠMT o její dopracování podle Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a předložení vládě do 30. 6. 2007.
Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2006
Hodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006 je zpracováno na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků. Rada schválila Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006 a uložila sekretariátu Rady rozeslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení.

Program VaV MŠMT na období 2009 - 2014 „INFOZ“
MŠMT dne 17. ledna 2008 předložilo Radě pro výzkum a vývoj druhý, přepracovaný návrh programu VaV. Rada schválila návrh stanoviska k přepracovanému programu VaV MŠMT na období 2009 - 2014 „INFOZ“ (Informační zdroje pro výzkum), ve kterém poskytovateli doporučila materiál předložit vládě po zapracování dalších připomínek a vládě doporučila materiál schválit ve znění se zapracovanými připomínkami Rady.

Postup přípravy seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
Rada pro výzkum a vývoj, vedena snahou o zavedení objektivního a kvalifikovaného hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, a reagující na situaci z hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2007, se rozhodla vytvořit seznam vědeckých recenzovaných časopisů vydávaných v České republice, kterým není přidělen indikátor databáze WoS společnosti Thomson Scientific Impact Factor. Tento postup již byl ze strany Rady pro výzkum a vývoj přislíben na podzim roku 2007. Vlastní realizace tvorby seznamu bude zahájena v březnu 2008.
Seznam bude Radou využíván při hodnocení těch výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků, které jsou vykazovány jako články v odborném periodiku. Zařazení jednotlivých časopisů na seznam bude podmíněno splněním kritérií, která zahrnují požadavky na vydávání původních vědeckých a odborných prací, a podmínku recenzování jednotlivých prací nezávislými oponenty. Zohledňováno dále bude zejména zařazení periodika v mezinárodních indexech, forma vydávání periodika, jazyk publikovaných prací a historie periodika.
Rada schválila postup přípravy seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, včetně dotazníku a kriterií pro tvorbu seznamu. Po přípravě a testování webové aplikace bude zveřejněna výzva veřejnosti a jednotliví poskytovatelé budou požádáni o spolupráci.

Návrh přípravy projektu Analýzy VaVaI 2008
Každoroční přípravu Analýzy stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím a jejich předkládání vládě ukládá Radě pro výzkum a vývoj zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Předložení Analýzy 2008 vládě bylo zařazeno do návrhu nelegislativních úkolů Rady na rok 2008 s termínem splnění v říjnu 2008. Pro přípravu Analýzy 2008 Rada jmenuje stejně jako v minulých letech 13 až 15 člennou pracovní skupinu, ve které budou zástupci poskytovatelů (MŠMT, MPO, AV ČR, GA ČR, MŽP), ČSÚ, Úřadu průmyslového vlastnictví, Rady vysokých škol, Asociace výzkumných organizací, Technologického centra AV ČR a pracovníci sekretariátu Rady.
Rada schválila návrh přípravy projektu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2008“, harmonogram přípravy projektu Analýza 2008, složení pracovní skupiny pro přípravu Analýzy 2008 a uložila zpravodaji doc. RNDr. Františku Ježkovi, CSc., aby pro 233. zasedání Rady 2008 předložil informaci o stavu prací a konkretizaci harmonogramu na II. pololetí 2008.

Protokol ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 22. – 23. 11. 2007 v Bruselu
Rada vzala na vědomí protokol ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost, které se konalo ve dnech 22. – 23. 11. 2007 v Bruselu a konstatovala, že návrh Reformy je v souladu s výzvami, které Rada EU pro konkurenceschopnost adresovala členským zemím v závěrech ze zasedání k „Budoucnosti vědy a technologií v Evropě".

Plán práce Bioetické komise RVV a Odborných komisí RVVna rok 2008
Jako každoročně byly Radě předloženy plán práce Bioetické komise RVV a plán práce jednotlivých Odborných komisí RVV na probíhající rok, které Rada schválila.

Odvolání člena Bioetické komise RVV
Místopředseda Rady a předseda Bioetické komise RVV doc. Viklický, předložil návrh na odvolání člena Bioetické komise - Doc. PhDr. Radima Brázdy, Dr., z důvodu jeho rezignace.
Rada požádala svého předsedu, aby doc. Brázdu, odvolal z funkce člena Bioetické komise RVV.

Zástupci Rady pro výběr kandidátů do oborových komisí GA ČR pro rok 2008
Předseda Grantové agentury České republiky prof. Syka požádal Radu jako každý rok, o jmenování zástupců Rady do pracovních skupin pro výběr kandidátů do Oborových komisí GA ČR. Členy OK GA ČR jmenuje předsednictvo GA ČR na základě doporučení pracovních skupin, které z navržených kandidátů provádějí výběr pro jednotlivé OK GA ČR. Pracovní skupiny jsou ustaveny pro každý z 5 níže uvedených vědních oborů a skládají se ze zástupců Rady pro výzkum a vývoj, předsednictva GA ČR, kontrolní rady GA ČR a ze zástupců stávajících OK GA ČR. Rada jmenovala do pracovních skupin pro výběr kandidátů na členství v OK GA ČR pro rok 2008 své následující zástupce:
1. pro technické vědy ing. Doležala a ing. Holla
2. pro přírodní vědy prof. Málka a ing. Nekvasila
3. pro lékařské vědy doc. Viklického a prof. Zrzavého
4. pro společenské vědy prof. Matějů a dr. Kopicovou
5. pro zemědělské vědy prof. Hrona a ing. Janečka

Návrh předsednictva Rady na odvolání členů Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj
Předsednictvo Rady předložilo Radě návrh na odvolání Odborné komise pro společenské a humanitní vědy, z důvodů neplnění poslání, ke kterému byla zřízena. Dále předsednictvo Rady navrhlo, aby Dlouhodobý základní směr výzkumu - Bezpečnostní výzkum převzala do své působnosti Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady, která již stejně na této problematice pracovala.
Rada tyto návrhy schválila a požádala předsedu Rady, aby odvolal členy Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady z funkce. Uložila dále členům Rady a požádala předsedy AV ČR, ČKR, RVŠ, SP ČR a AVO, aby podali návrhy nových kandidátů do Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady do 22. února 2008 včetně životopisu a vyznačení kandidáta na předsedu komise.

Sdílejte na: