Zápis z jednání Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro vědy neživé přírody a inženýrství ze dne 10. března 2008

Přítomni: Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., Ing. Milan Holl, CSc., Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., Prof. Ing. Jan Macek, DrSc., Ing. František Pazdera, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

Omluveni: Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.

Hosté: RNDr. Marek Blažka, Ing. Jarmil Valášek, CSc., Ing. Zdeněk Prouza, CSc., PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., Ing. Kristina Kadlečíková

PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. Úvod, schválení a rozšíření programu i komise NŽP o odborníky na bezpečnostní výzkum

Komise NŽP pověřena po odvolání odborné komise pro společenské a humanitní vědy organizací bezpečnostního výzkumu, bude rozšířena o 3 nové členy, kteří jsou prozatím přizváni jako hosté.

2. Návrh Reformy VaV – stav přípravy, RNDr. M. Blažka
11. 1. 2008 zveřejnila RVV východiska Reformy.
Ve 2/2008 schválen materiál pro připomínkové řízení a počátkem 3/2008 proběhlo vypořádání připomínek. Zásadní rozpor nadále s MŽP, bude schůzka s tajnými službami. Ostatní souhlasí s předložením návrhu vládě ve formě dle www.vyzkum.cz . Zásadní je příklon k realizaci výsledků VaV a inovací. Souvislost s ESF, jako VaVpI i s připravovanou Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací. Příprava vzniku Technologické agentury ČR (počátek práce r. 2011) a podstatné zmenšení počtu rozpočtových kapitol.
Reforma bude předložena na 231. zasedání RVV dne 17. 3. 2008 a dojde k závěrečnému rozhodnutí. Následně by měla být Reforma projednána na schůzi vlády ČR. Schválená Reforma bude promítnuta do přípravy zákona o rozpočtu, do přípravy koncepce IS VaVaI a do nové Národní politiky VaVaI.
Přeformulování DZSV do závazné programové kostry VaV pro další roky. Realizace prostřednictvím TA ČR. Ministři předkládají vládě od června (Bezpečnostní výzkum) do listopadu koncepce rozvoje rezortů. Národní politika VaV zahrne také inovace a bude obsahovat závazné priority.

Podíl komisí RVV jak na jejich formulaci, tak na realizaci. Po novele zák. č. 130/2002 Sb. bude postavení komisí RVV podstatně silnější při vyhodnocení výsledků dosažených s podporou VaV. Roční podpora programů dosahuje nyní cca 9,5 GKč s výsledky často spíše formálními.

3. Spolupráce k novele zák. č. 130/2002 Sb. s přihlédnutím k Rámci Společenství pro státní podporu VaV v podmínkách ČR

První diskuse již proběhla na workshopu AV ČR Liblice (bude na www.vyzkum.cz).

Důležitá definice výzkumných organizací (patří mezi ně např. i VŠ podle Rámce Společenství), jimž bude umožněno státní podporu přijímat, na rozdíl od podniků – podnik se vyznačuje opakovaným využíváním výsledků výzkumu pro komerční použití. Výzkumná organizace má VaV jako hlavní činnost a případný zisk reinvestuje. Podpora jen pro výzkumné organizace, nerozlišuje se základní a aplikovaný výzkum (podpora až do 100 %). Zůstává tedy jen definice aplikovaného výzkumu, průmyslový se už neodlišuje. S výsledky se musí korektně zacházet, především poskytovat všem za rovných podmínek (třeba obchodně). Soukromé dceřinné organizace podniků mohou být podporovány, pokud plní tyto podmínky (mateřská společnost nesmí odebírat zisk, nesmí mít přednostní práva k výsledkům atd.).

Stanovení ceny výzkumu (v rámci vyloučení dumpingu) není ošetřeno v podrobnostech. Zřejmě stačí, bude-li cena obvyklá – to bude předmětem auditu (zahrnuje všechny potřebné položky? nejde pod náklady organizace?). U příjemce musí být podporovaný projekt účetně oddělený a musí obsahovat všechny náklady.

Nově se přenáší zodpovědnost za pochybení ve využívání prostředků na příjemce, ne na poskytovatele. Tedy příjemce by byl povinen kontrolovat správnost vyhlášení programů podle notifikace EC – v novele se musí zakotvit tak, aby poskytovatel nemohl obejít podmínky notifikované EC.

Další změny v novele jsou spíše detailní.

Úkol: K připomínkám by měla být novela připravena do dubna, paragrafované znění do konce května, v mezidobí mailová diskuse mezi členy komise NŽP pro stanovení připomínek.

4. Průběžná diskuse k výsledkům komise pro hodnocení výsledků VaV

Využití RIV k získání podkladů pro institucionální financování. Návrh na bodové ohodnocení zaslal ing. Holl. Nutnost registrovat recenzované časopisy do konce března! („pozitivní seznam“). Otevřená zůstává otázka skutečně prestižních konferencí s přísným výběrem (Proceedings mezinárodních konferencí). Ještě hodnocení r. 2008 není příliš kritické ve svých dopadech, možno doladit. Již zavedeno srovnávání hodnocení po skupinách vysoké školy – státní ústavy a AV ČR – soukromé instituce – ostatní (knihovny atp.).

Úrovně hodnocení: rozdělování na rozpočtové kapitoly (mezi poskytovatele) – na úrovni poskytovatelů – na úrovni příjemců. Časování přechodu na nový systém institucionálního financování po 33% od r. 2010 do 2012.

Vysoké školy by měly získat navíc cca 290 mil. Kč, AV ČR zůstává (zejména díky přírodním a technickým oborům), rezortní výzkumné ústavy pokles institucionálních prostředků (výzkumné zprávy nejsou výsledky).

Metodika by měla projít připomínkovým řízením v květnu, být pro podpis hotova v červnu, do konce září možno dát do RIV dodatečné výsledky i za minulá léta.

Otázkou je zahrnutí citací do výsledků jako hodnocení kvality výsledků proti inflaci publikací na stejné téma. Na sekretariátu RVV se nyní porovnávají modely, ale nepřinášejí podstatné změny ve výsledcích, zato podstatně navyšují náklady na provoz systému. Proto není RVV příliš zainteresována na této podstatné komplikaci pro účely horních úrovní rozdělování. Jiná situace může být u příjemců při rozdělování až na jednotlivé pracovníky, což ovšem není předmětem novely.

Podle zásad reformy nebude nadále rozhodovat pořadí organizací podle efektivity, pro příděl institucionálních prostředků rozhoduje jen objem výstupů. Platí již od hodnocení 2008. Dodatečná hodnocení (peer reviewing atp.) budou možná, ale jen doplňková.

Prof. Drábek v diskusi upozornil na to, že navržené bodové hodnocení má kromě pozitivních stránek (např. odfiltrování výzkumných týmů a institucí, které nemají odpovídající výstupy) také stránky negativní. Jednou z nich bude inflace sdělování poznatků dosažených v základním výzkumu. Zejména mladí vědci budou plošnou aplikací bodového systému vychováváni k tomu, aby publikovali především za účelem získání dostatečného počtu bodů (a potažmo peněz) pro svoji instituci a ne proto, aby stručně a přehledně informovali vědeckou komunitu o nově dosažených výsledcích.

Nový zákon č. 130/2002 Sb., bude zahrnovat i inovace. Jejich přínos není zatím při hodnocení VŠ dostatečně zahrnut do institucionálního financování. Má je pokrýt účelové financování, kde je možné a nutné doplnit specifická kritéria ad hoc. Tam lze zahrnout např. i citace podle specifických podmínek programu.

Zajímavé je srovnat relevanci dosavadních výsledků k jednotlivým programům podle přehledů financování dle oborů rozeslaných 10. 3. tr. všem členům komise.

5. Bezpečnostní výzkum – doplnění komise NŽP

Designovaní členové se zatím účastní jen jako hosté, nutno rozšířit počet členů komise NŽP po schválení vládou (rozšíření z dosavadních 12 na 15). Ing. Valášek zajistí komunikaci s předsedou komise NŽP.

6. Přepracování DZSV
Podklady:
Všichni specifikovali obory číselníku relevantní pro jednotlivé DZSV.
Všichni dostali existující rozpočty jdoucí na tyto vybrané obory jednotlivých DZSV.
Všichni mají současný text DZSV jako výsledek práce komise.
Všichni obdrželi seznam současně běžících projektů v jednotlivých DZSV.
Všichni dostali závěrečnou zprávu k NPV III zpracovanou TC AV ČR.
Osnova byla dodána od dr. Blažky.

Záměr:
V rámci reformy VaV se nyní namísto NPV III připravuje zadání priorit pro TA ČR s využitím již provedené práce.

Bezpečnostní výzkum je relativně jednoduchý, u TA ČR bude složitý přechodový proces od ministerstev a komplikovat další proces působí i zůstávající možnost ministerstev navrhnout TA ČR rezortní programy. Prioritní programy by měly být natolik kvalitní, aby pokryly podstatnou část rozdělovaných prostředků, cca 5 GKč (bez bezpečnostního výzkumu). Pro srovnání, GA ČR bude pracovat s 1,5 GKč ročně. Tyto účelové prostředky by měly tvořit cca 50% institucionálního financování.

Není vyloučen ani vznik nových DZSV, i když je málo pravděpodobný. Započatou diskusi při přípravě DZSV možno však vzít v úvahu, stejně jako využití dalších oblastí obsažených mimo DZSV ve zprávě NPV III, předložené TC AV ČR v červnu 2007 a jejích příloh (možno se obrátit na ing. Kristinu Kadlečíkovou, kadlecikova@tc.cz tel. 224 006 147, 606 298 742).

Termíny a úkoly:
Návrh jednotlivých DZSV zpracují jednotliví existující vedoucí DZSV (Pazdera, Macek, Jančář, Kučera). Bezpečností výzkum zastřeší ing. Valášek. K práci na návrzích mohou být přizváni podle potřeby i vlastní aktivity všichni členové komise. Dodržet 10 stran (případně přílohy možné), počítat s pozdějším rozpracováním do programů (předpokládá se na podzim 2008). Zdůraznit výsledky z existujících technologických platforem v ČR (Vodíkové technologie, Strojírenství, ...).
Termín do 15. 5. tr.

Pak budou návrhy diskutovány mezi vedoucími DZSV se záměrem vzniku vzájemně kompatibilních podkladů.
Termín do 23.5.

Předseda komise obdrží podklady ke konečné redakci od vedoucích DZSV 23. 5. tr.
Termín odevzdání sekretariátu RVV je 31. 5.

7. JTI Palivové články a vodík
Vyjádření zaslal ing. Pazdera.

Ing. Holl: Kompetence a povinnosti přistupujících členů nejsou úplně jasné, VZLÚ zatím má zkušenosti jako výkonný člen – kooperující podnik. Řádný člen i asociovaný člen má podstatné finanční povinnosti.
Dr. Dobiáš – potvrzuje pochybnosti o asociovaném členství.
Prof. Macek: Je nutno odlišovat Technologické platformy a JTI. TP připravují Visions, Strategic Research Agenda a posléze Implementation Plan. Zapojení pro ČR do TP je výhodné a vhodné.
Ing. Pazdera: JTI Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – průmyslové instituce s 33% z EU a zbytek z vlastních zdrojů, doporučení pro Research grouping, kde se přinášejí vlastní výsledky a výměnou existuje přístup ke všem datům.

Doporučení oborové komise NŽP: Zapojení na vhodné úrovni, nepřinášející nadměrné finanční závazky, je vhodné a nutné pro přístup k informacím i výběrovým řízením na dodavatele částí demonstračních celků. Úroveň členství pro zapojení ČR do JTI je nutno ještě posoudit. Doporučuje se právní rozbor různých úrovní zapojení, schůdná s nejmenšími problémy je úroveň spoluřešitele.

8. Různé
Plán práce všichni dostali.

Termín dalšího zasedání OK NŽP bude 9. 6. ve 13:00 na ČVUT FS, Konferenční centrum.

Praha 10. 3. 2008
zapsal: J. Macek
ověřil: M. Holl

Sdílejte na: