Zápis z jednání Komise dne 16.4.2008

Jednání se konalo od 13.30 hodin v místnosti č. 201 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 11 z 13 členů. Z jednání se omluvil Ing. Janeček a prof. Zuna. Komise byla usnášeníschopná.

Program jednání
1. Zahájení
2. Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008
3. Různé
4. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise zaslán dne 14.3.2008. Nebyly vzneseny žádné požadavky na změnu či doplnění programu. Program byl schválen v navrženém znění.

ad 2) Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008
K uvedenému bodu byly členům Komise zaslány materiály [7-1], [7-1/B], [7-2] a [7-3].
Text Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2008 (dále jen „Metodika“) (materiál [7-1] byla rozeslán 26.3.2008, v upřesněné verzi [7-1/B] byl rozeslán 11.4.2008).
Připomínky k verzi [7-1] členové Komise zasílali do 9.4.2008, materiály návrh vypořádání připomínek [7-2] a nová verze Metodiky [7-1/B] byly zasány členům Komise dne 11.4.2008.
Souhrn návrhů bodové ohodnocení výsledků byl členům zaslán dne 14.4.2008 jako materiál [7-3].
Informace k Metodice byla zaslána dne 15. 4. 2008.
V rámci diskuse o konečném návrhu Metodiky členové Komise vycházeli z již přijatých závěrů z předchozích jednání Komise.
Konečné znění Metodiky, jak bylo přijato Komisí jako její návrh, bude nadále označováno jako materiál [7-1/C] a bude v souladu se schváleným harmonogramem přípravy Metodiky (viz materiál [6-5]) předloženo Radě pro výzkum vývoj na její 233. zasedání. Materiál předloží v souladu s platným Jednacím řádem Komise předseda Komise.

Závěr: Komise
- schvaluje Metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 a informaci k ní,
- ukládá předsedovi předložit Metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 Radě pro výzkum a vývoj na její 233. zasedání.

ad 3) Různé
Nebyl přednesen žádný příspěvek.

ad 4) Závěr
Na jednání Komise dne 21.5.2008 bude projednáváno
- oborové analýzy údajů ve WoS (viz závěry z jednání Komise dne 19.3.2008)
- rekapitulace plnění úkolů Komise,
- postup kontroly údajů pro hodnocení 2008.


Zapsal: Ing. Matějka, Dr.Ing. Sychra
V Praze dne 17.4.2008
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na: