Informace z 233. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 12. května 2008

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011 – materiál do vlády
Vláda svým usnesením ze dne 26. března 2008 č. 287, k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice uložila v bodu II.1. předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj promítnout Reformu do návrhu „Výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011“ a návrh předložit vládě do 31. května 2008.
Na dohadovacím řízení se správci rozpočtových kapitol, která proběhla ve dnech 7. až 17. dubna 2008, Rada projednala návrh upravený podle Reformy. S jedinou výjimkou účelových výdajů Ministerstva zdravotnictví od r. 2010 byla dohadovací řízení uzavřena bez rozporu. Tento rozpor s Ministerstvem zdravotnictví byl dořešen na zasedání Rady.
Rada schválila tento materiál, který bude obratem bez rozporu předložen na schůzi vlády.

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008
Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2007 je prováděno v souladu s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, kterou vláda schválila dne 26. března 2008 usnesením č. 287.
Metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 předložila Radě Komise pro hodnocení výsledků VaV. Návrh Metodiky vznikl jako výsledek jednání této Komise, která je poradním orgánem Rady, a ostatních odborných komisí Rady, proběhly i jednání se všemi zainteresovaným i orgány a institucemi. Návrh Metodiky je po odsouhlasení Radou rozesílám do připomínkového řízení.

Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb.
Vláda uložila předsedovi vlády a předsedovi Rady promítnout Reformu do novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a tento návrh předložit vládě do 30. června 2008. Rada schválila návrh novely zákona a uložila sekretariátu Rady předložit ho do meziresortního připomínkového řízení. Po vypořádání meziresortního připomínkového řízení bude materiál znovu předložen ke schválení Radě na její 234. zasedání dne 20. června 2008.

Návrh postupu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
Rada schválila předložený návrh postupu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a jmenovala zpravodajem pro její přípravu člena Rady ing. Janečka.
Dále uložila zpravodaji a sekretáři Rady zajistit přípravu NP VaVaI ve spolupráci s MŠMT tak, aby do 31. března 2009 byl její návrh předložen vládě.

Rámcová osnova pro vypracování návrhu organizace státní správy výzkumu, vývoje a inovací podle Reformy
Usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 287 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v bodě II.3.c) uložilo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, kteří jsou poskytovateli státní podpory výzkumu a vývoje, předsedovi AV ČR a předsedovi GA ČR předložit do 30. června 2008 předsedovi vlády a předsedovi Rady návrh organizace státní správy výzkumu, vývoje a inovací v oblasti jejich působnosti, vycházející z Reformy. Rada schválila rámcovou osnovu pro plnění tohoto úkolu.
Na tento úkol navazuje další, kde podle bodu II.1.c) má předseda vlády a předseda Rady promítnout Reformu do návrhu změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací nevyžadujících úpravy právních předpisů a návrh předložit vládě do 30. září 2008.

Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje do roku 2015
Tvorba návrhu „Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje do roku 2015“ a další související aktivity probíhají v souladu s usnesením vlády č. 287 ze dne 26. března 2008, k Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Koncepce je zároveň aktuální reflexí na rozvoj bezpečnostního výzkumu v EU.
Cílem předkládané Koncepce je identifikace priorit a hlavních strategických směrů rozvoje bezpečnostního výzkumu a vývoje v ČR a vymezení rámce pro efektivní využívání státní podpory ve výzkumu a vývoji v této oblasti. Rada souhlasila s předloženou Meziresortní koncepcí bezpečnostního výzkumu a vývoje do roku 2015.

Výroční zpráva Rady pro výzkum a vývoj za rok 2007
Výroční zpráva Rady pro výzkum a vývoj, zpracovaná podle závazné osnovy, je předkládána vládě každoročně pro informaci na základě usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády, kterým se ukládá předsedům poradních a pracovních orgánů vlády předkládat pravidelné výroční zprávy příslušných poradních a pracovních orgánů vládě do 31. května následujícího roku - počínaje rokem 2003.
Předloženou Výroční zprávu Rada schválila a požádala svého předsedu o její předložení na schůzi vlády v části pro informaci.Sdílejte na: