Usnesení k jednotlivým bodům programu 234. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 20. června 2008

Schválení programu
Rada schvaluje program 234. zasedání.

1. Zápis z 233. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 233. zasedání.

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011
     a) Dopis k meziresortnímu připomínkovému řízení k Návrhu státního rozpočtu na VaV na rok 2009 s výhledem na roky 2010 a 2011 (podle rozhodnutí vlády z 2. června 2008)
     b) Informace k současnému stavu přípravy materiálu a vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí informaci k současnému stavu přípravy materiálu a návrh vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Návrhu výdajů státního rozpočtu na VaV na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011.

A2) Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí.

A3) Zpráva z pracovní služební cesty (Varšava, 15. – 16. 5. 2008)
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí zprávu z pracovní služební cesty (Varšava, 15. – 16. 5. 2008).

A4) Informace o neformálním zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost dne 15. dubna 2008
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí informaci o neformálním zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost dne 15. dubna 2008.

A5) Zápis z jednání Komise pro hodnocení výsledků VaV, dne 21. 5. 2008
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise pro hodnocení výsledků VaV, dne 21. 5. 2008.

A6) Zápis z jednání Odborných komisí RVV
     a) OK pro společenské a humanitní vědy, dne 27. 5. 2008
     b) OK pro vědy neživé přírody a inženýrství, dne 9. 6. 2008
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí zápisy z jednání odborných komisí RVV.

A7) Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje do roku 2015
     a) Vlastní materiál
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí Meziresortní koncepci bezpečnostního VaV do roku 2015.

A8) Jednání o spolupráci s OECD v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání, 16. 5. 2008
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí informaci o jednání o spolupráci s OECD v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání, 16. 5. 2008.

A9) Ukazatele typu výzkumu a patentů v zahraničí
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí informaci o ukazatelích typu výzkumu a patentů v zahraničí.

A10) Harmonogram přípravy koncepce velkých infrastruktur
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí Harmonogram přípravy koncepce velkých infrastruktur.

A11) Koncepce Informačního systému výzkumu a vývoje
Usnesení:
A11. Rada bere na vědomí Koncepci Informačního systému výzkumu a vývoje.

A12) Závěry Zelené knihy: „Evropský výzkumný prostor – nové perspektivy“
Usnesení:
A12. Rada bere na vědomí závěry Zelené knihy: „Evropský výzkumný prostor – nové perspektivy“.

A13) Podpora jednotného evropského trhu pro výzkumné pracovníky
Usnesení:
A13. Rada bere na vědomí informaci o Podpoře jednotného evropského trhu pro výzkumné pracovníky.

A14) Zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost (oblast výzkumu a vývoje), Brusel, 29.-30. 5. 2008
Usnesení:
A14. Rada bere na vědomí zprávu ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost (oblast výzkumu a vývoje), Brusel, 29.-30. 5. 2008.

A15) Dopis poskytovatelům k hodnocení na jejich úrovni
Usnesení:
A15. Rada bere na vědomí dopis poskytovatelům k hodnocení na jejich úrovni.

A16) Zpráva o jednání s představiteli sekce Národních etických komisí na DG Research v Bruselu dne 4. 6. 2008
Usnesení:
A16. Rada bere na vědomí zprávu o jednání s představiteli sekce Národních etických komisí na DG Research v Bruselu dne 4. 6. 2008.

A17) Žádost ministra Lišky o přesunutí termínu předložení Prováděcího dokumentu OP VaVpI
Usnesení:
A17. Rada bere na vědomí žádost ministra Lišky o přesunutí termínu předložení Prováděcího dokumentu OP VaVpI.

A18) Usnesení 96. zasedání Pléna ČKR, Brno, 12. 6. 2008
Usnesení:
A18. Rada bere na vědomí usnesení 96. zasedání Pléna ČKR.

A19) Informace o systému práce s materiály pro zasedání Rady pro výzkum a vývoj a forma vnitřního připomínkového řízení po 234. zasedání Rady
Usnesení:
A19. Rada bere na vědomí Informaci o systému práce s materiály pro zasedání Rady pro výzkum a vývoj a formu vnitřního připomínkového řízení po 234. zasedání Rady.

A20) Stanovisko předsednictva Rady k Návrhu na sjednání Dohody mezi ČR a Evropskou kosmickou agenturou v rámci meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:
A20. Rada bere na vědomí stanovisko předsednictva Rady k Návrhu na sjednání Dohody mezi ČR a Evropskou kosmickou agenturou v rámci meziresortního připomínkového řízení.

B1) Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
     a) Informace o průběhu připomínkového řízení
     b) Pozvánky na vypořádání připomínkového řízení
Usnesení:
B1. Rada
     1. bere na vědomí informace o průběhu vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb.;
     2. ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady dokončit vypořádání připomínek a návazně podle připomínek materiál upravit;
     3. žádá předsedu Rady o předložení Návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. vládě.

B2) Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
     a) Vypořádání meziresortního připomínkového řízení
     b) Vlastní Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008
     c) Odůvodnění změn proti minulým rokům
     d) Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů
     e) Zdůvodnění zařazení právních věd do NRRE
     f) Informace a závěry z jednání o vypořádání zásadních připomínek k Metodice
Usnesení:
B2. Rada
     1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 (dále jen Metodika hodnocení 2008);
     2. schvaluje Metodiku hodnocení 2008;
     3. schvaluje Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice;
     4. žádá předsedu Rady pro výzkum a vývoj, aby podepsal schválenou Metodiku hodnocení 2008;
     5. ukládá sekretáři Rady nejpozději do 30. června 2008 zveřejnit podepsanou schválenou Metodiku hodnocení 2008 a zveřejnit Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice;
     6. ukládá odborným komisím Rady provést kontrolu správnosti zařazení druhů výsledků pro naplnění ustanovení části B.2.2. Metodiky 2008;
     7. ukládá sekretáři Rady realizovat hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 podle Metodiky 2008.

B3) Meziresortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji České republiky do roku 2015
Usnesení:
B3. Rada souhlasí s předloženou Meziresortní koncepcí mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji České republiky do roku 2015.

B4) Rekapitulace a připomínky k předloženým koncepcím a prioritám výzkumu a vývoje
     a) Rekapitulace předložených koncepcí a priorit VaV
     b) Připomínky k návrhům DZSV a koncepcí VaV předložených RVV

B5) První pracovní verze koncepcí výzkumu a vývoje
     a) Meziresortní koncepce aplikovaného VaV národní a kulturní identity do r.2015 (MK)
     b) Koncepce obranného aplikovaného VaV do r. 2015 (MO)
     c) Koncepce zemědělského aplikovaného VaV do r. 2015 (MZe)
     d) Koncepce zdravotnického aplikovaného VaV do r. 2015 (MZ)

B6) První pracovní návrh priorit výzkumu a vývoje (DZSV) OK RVV
     a) OK pro neživou přírodu a inženýrství
     b) OK pro živou přírodu
     c) OK pro společenské a humanitní vědy
Usnesení:
B4. – B6. Rada
     1. schvaluje připomínky k prvním pracovním verzím koncepcí VaV a prvním pracovním návrhům DZSV předloženým RVV do 9. 6. 2008;
     2. ukládá sekretáři Rady, aby rozeslal předložené návrhy podle bodů B5) a B6) a připomínky Rady příslušným resortům a předsedům OK RVV.

B7) Výroční zpráva zmocněnce vlády pro evropský výzkum
Usnesení:
B7. Rada schvaluje výroční zprávu zmocněnce vlády pro evropský výzkum s připomínkou k aktualizaci zprávy podle usnesení vlády ze dne 21. května 2008 č. 630.

B8) Návrh na změnu Statutu OK RVV vzhledem ke končícímu funkčnímu období členů OK
Usnesení:
B8. Rada schvaluje návrh na změnu Statutu Odborných komisí Rady.

B9) Bílá kniha VaVaI – pracovní verze
Usnesení:
B9. Rada souhlasí s předloženou pracovní verzí Bílé knihy VaVaI.

B10) Pověření předsednictva Rady vyřizováním neodkladných záležitostí mezi 234. a 235. zasedáním Rady
Usnesení:
B10. Rada pověřuje předsednictvo, aby v době mezi 234. a 235. zasedáním vyřizovalo všechny neodkladné záležitosti Rady.

B11) Termíny zasedání RVV v roce 2009
Usnesení:
B11. Rada schvaluje termíny zasedání Rady v roce 2009.

Sdílejte na: