ARCHIV - Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice 2008

 

V souladu se schváleným Postupem přípravy seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR byl k 1. dubnu 2008 ukončen příjem údajů od jednotlivých vydavatelů a následně byla provedena kontrola správnosti předaných údajů (bylo vyhodnoceno splnění či nesplnění požadovaných kritérií; k tomuto datu byl návrh Seznamu postoupen Komisi pro hodnocení výsledků a odborným komisím Rady pro výzkum a vývoj). Po provedené kontrole byl návrh Seznamu postoupen poskytovatelům k připomínkového řízení.

Návrh seznamu byl poté projednán a schválen Radou pro výzkum a vývoj na jejím 234. zasedání konaném dne 20. června 2008. Schválený Seznam je přílohou této stránky.

Seznam bude v následujících letech aktualizován s možností doplnění či vyřazení časopisů.

 

Souhrn:

Ve stanoveném termínu byly pro zařazení na Seznam předány údaje o celkem 443 časopisech (údaje, které byly zaslány pouze poštou ve formě ručně nebo strojově vyplněných dotazníků zahrnuty nejsou – bylo jich 10). Z tohoto počtu bylo vyřazeno:

  • 8 časopisů (resp. vydavatelů) uvedlo pouze neúplné údaje nebo nepředalo údaje ve stanovené formě (nebyly do posouzení vůbec zařazeny), 
  • 3 časopisy nebylo možno zařadit z důvodu vydávání časopisu mimo území ČR
  • 46 časopisů nesplnilo stanovená kritéria – nejčastější důvody: nepravdivé údaje (neexistence záznamu o periodiku ve Státní technické knihovně nebo neexistence v evidenci Ministerstva kultury v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., doba vydávání neodpovídá záznamům STK nebo MK, periodikum již podle STK nebo MK nevychází, použito ISSN příslušející jinému druhu periodika), nízký počet externích členů redakčních rad (byla požadována nadpoloviční většina externích členů), neuvádění cizojazyčných abstraktů u článků publikovaných v českém jazyce, nevyplněné části dotazníku o recenzním řízení, neexistence zveřejnění údajů na www stránkách (složení redakční rady, pokyny pro autory).

Seznam tedy obsahuje celkem 386 periodik.

 

Vydavatelé, kteří v roce 2008 (tj. do 1. dubna 2008) předali údaje o časopisech a tyto časopisy poté nebyly na Seznam zařazeny, budou o důvodech písemně vyrozuměni s informací, že nápravu mohou provést do konce roku 2008. Na počátku roku 2009 (přesný termín bude včas zveřejněn) se předpokládá realizace plánovaného doplňování a revize údajů, a v tomto období bude možné údaje o dosud nezařazených časopisech předkládat znovu.

Možnost na zařazení budou mít v roce 2009 i ti vydavatelé, kteří údaje o svých časopisech nezaslali v roce 2008.

Datum zveřejnění: 24. června 2008  


Doplnění: V případě periodik vydávaných (podle údaje vydavatele) před rokem 1946 mohlo dojít k tomu, že vydávání bylo ukončeno v období 1939 – 1945 a jeho vydávání bylo následně obnoveno po tomto období, rok zahájení vydávání tak umožňuje dvojí odpověď – a) vydávání bylo zahájeno již před rokem 1938, ale stejně tak správná je odpověď, b) vydávání bylo zahájeno v roce 1946, protože ukončení vydávání (nezávisle na důvodu) je možné považovat za skutečné ukončení existence periodika a pak obnovené vydávání lze považovat za nové periodikum, nebo toto období lze rovněž považovat pouze za přerušení vydávání.

V souvislosti s těmito poznatky byla provedena opakovaná kontrola předaných údajů a bylo zjištěno, že obdobná situace (kdy jediný důvod nezařazení periodika na Seznam byl nesoulad údajů od vydavatele a Státní technické knihovny u roku zahájení vydávání před rokem 1946), se vyskytuje u celkem 2 periodik, a to: Scripta medica Facultatis medicae Universitatis Brunensis Masarykianae (ISSN 1211-3395), a Zprávy památkové péče (ISSN 1210-5538).

Z toho důvodu Rada rozhodla o dodatečném zařazení periodik Scripta medica Facultatis medicae Universitatis Brunensis Masarykianae (ISSN 1211-3395) a Zprávy památkové péče (ISSN 1210-5538) na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Datum zveřejnění: 2.září 2008

 

Sdílejte na:

Přílohy