ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVV PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY

Jednání se konalo dne 27. 5. 2008 na CERGE-EI

Přítomni: PhDr. Pavel Baran, CSc.; doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.; prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc; Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.; prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.; doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.; doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., M.A.; doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.; doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.; doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.; prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.; prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Hosté: RNDr. Marek Blažka, PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Schválený program
1. Určení zapisovatele
2. Informace předsedy/místopředsedy OK SHV
3. Projednání konceptu zápisu z 30. 4. 08 a stanoviska předsednictva RVV
4. DZSV – obecná diskuse o aplikovaném výzkumu DZSV, uznatelných výsledcích + diskuse konceptů pěti prioritních oblastí a zadání pro finalizaci DZSV pro SHV
5. Rozšíření plánu prací OK na další období
6. Různé

Ad 1: Zapisovatelem určen doc.Cabada.

Ad 2: Předseda doc. Münich představil novinky z RVV. Na žádost Komise pro hodnocení výzkumu a vývoje (dále KHV), předseda OK SHV zkoordinuje kontrolu údajů v RIV pro SHV členy OK (termín bude 1. 8. 2008). Doc. Kolář informoval o pracích na meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu MK.

Ad: 3: Dr. Blažka vysvětlit postoj předsednictva RVV k některým podnětům obsaženým v zápisu OK SHV z 30. 4. Po projednání se OK shodla ponechat zápis beze změn s tím, že nebude zveřejněn. Zápisy z dalších jednání budou již zveřejňovány. OK bude ve svých budoucích usneseních reflektujících existující problémy usilovat o doplnění konkrétním návrhem řešení.

Ad 4: Doc. Münich shrnul dosavadní elektronickou komunikaci k tvorbě DZSV pro SHV. OK s Dr. Blažkou detailně diskutovala definice aplikovaného výzkumu a jeho výstupy, okruhy uživatelů a měření přínosů. OK se shodla, že je žádoucí dopracovat připravené koncepty textů 5 prioritních oblastí DZSV a přesněji v nich stanovit cíle, uživatele, posílit konkrétnost SWOT analýzy, indikátorů a uvádět konkrétní příklady aplikací. Ve výsledném materiálu by mělo každé z pěti témat tvořit relativně ucelenou kapitolu.
Úkol pro garanty: Zaslat dopracované návrhy textů priorit do 2. 6. předsedovi.

Úkol pro členy OK: mohou zaslat předsedovi své návrhy zastřešujícího názvu DZSV SHV do 30. 5. a bude následovat hlasování per rollam.

Ad 5: OK projednala a schválila témata, kterými by se měla zabývat v dalším období:
- role a hodnocení Proceedings v oborech SHV
- definice aplikovaných výstupů pro SHV
- pravidla zařazení oborů/publikací do NRRE (úkol zadaný KHV)
- mechanismus kontroly položek v RIV (úkol zadaný KHV)
- kvalitativní hodnocení výsledků vědy poskytovateli
- vyjasnění obsahu pojmu „aplikace“ v rámci SHV

Předseda OK navrhne harmonogram a rozdělení prací pro příští schůzi OK.

RVV vyzvala OK k předkládání návrhů na nositele (i) Národní ceny vlády Česká hlava a (ii) Ceny předsedy RVV do 30. 6. 2008.
Úkol pro členy OK: Po zaslání instrukcí předsedou mu členové OK mohou posílat své návrhy. O návrzích se bude případně hlasovat per rollam.

Ad 6: Prof. Potůček avizoval workshop k tématu strategické inovace (10. 6. na FSV UK v Celetné ulici) – podklad poskytnutý F. Hronkem

Příští zasedání OK SHV proběhne 25. 6. od 13.30 hod. na CERGE-EI.

zapsal: L. Cabada
ověřil: D. Münich

Sdílejte na: