Usnesení k jednotlivým bodům programu 236. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 10. října 2008

Schválení programu
Rada schvaluje program 236. zasedání.

1. Zápis z 235. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 235. zasedání.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 1. října 2008 č. 1225 o jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu Akademie věd České republiky
Usnesení: 
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 1. října 2008 č. 1225 o jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu Akademie věd České republiky.

A2) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV za rok 2008 – součást materiálu do vlády
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů RVV za rok 2008 – součást materiálu do vlády.

A3) Evropský inovační a technologický institut (EIT) zahajuje svoji činnost
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí informaci o zahájení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

A4) Rekapitulace dodávek do RIV v roce 2008
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí rekapitulaci dodávek do RIV v roce 2008.

A5) Bílá kniha terciárního vzdělávání – kulatý stůl
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí Bílou knihu terciárního vzdělávání – kulatý stůl.

A6) Zápis z jednání
     a) OK ŽP dne 17. 9. 2008
     b) KHV dne 17. 9. 2008
     c) BK RVV dne 25. 9. 2008
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí zápisy z jednání
     1. OK ŽP dne 17. 9. 2008;
     2. KHV dne 17. 9. 2008;
     3. BK RVV dne 25. 9. 2008.

A7) Shaping the ICT research and innovation agenda for the next decade
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí Shaping the ICT research and innovation agenda for the next decade.

A8) Informace o schválení šesti nových výzkumných center MŠMT
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí informaci o schválení šesti nových výzkumných center MŠMT.

A9) Informace o jmenování stálého hosta RVV
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí informaci o jmenování stálého hosta RVV.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2202 Sb. – znění pro PS ČR
Usnesení.
A10. Rada bere na vědomí verzi Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2202 Sb. – znění pro PS ČR.

A11) Poradní skupina expertů pro přípravu Inovační politiky OECD
Usnesení.
A11. Rada bere na vědomí informaci o poradní skupině expertů pro přípravu Inovační politiky OECD.

A12) Evropský strategický rámec pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci
Usnesení:
A12. Rada bere na vědomí informaci o Evropském strategickém rámci pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci.

A13) Výzva na předložení návrhů kandidátů na volbu člena Kontrolní rady GA ČR
Usnesení:
A13. Rada bere na vědomí výzvu na předložení návrhů kandidátů na volbu člena Kontrolní rady GA ČR.

A14) Předběžná zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost ze dne 26. 9. 2008
Usnesení:
A14. Rada bere na vědomí Předběžnou zprávu ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost ze dne 26. 9. 2008.

B1) Volba místopředsedy Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení:
B1. Rada zvolila místopředsedou Rady ing. Jaroslava Doležala, CSc.

B2) Analýza VaVaI 2008 – vypořádání připomínkového řízení
     a) Aktualizace části kapitoly B
     b) Vlastní materiál
     c) Vypořádání připomínek (T: 8. 10. 2008)
Usnesení:
B2. Rada
     1. schvaluje Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím 2008;
     2. žádá svého předsedu o předložení materiálu vládě.

B3) Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva GA ČR
     a) Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva GA ČR
     b) Materiál do vlády
     c) Koncepce jednotlivých navržených kandidátů
     d) Kompletní návrhy na jmenování
Usnesení:
B3. Rada
     1. navrhuje, aby na předsedu GA ČR a členy předsednictva Rady byli jmenováni podle oborů:
          Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. technické vědy
          Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. přírodní vědy
          Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. lékařské vědy
          Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. - předseda, společenské vědy
          Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. zemědělské vědy
2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat materiál „Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva GA ČR” do meziresortního připomínkového řízení.

B4) Koncepce obranného aplikovaného výzkumu do roku 2015

Usnesení:
B4. Rada
     1. schvaluje stanovisko ke Koncepci obranného aplikovaného výzkumu do roku 2015;
     2. ukládá sekretariátu Rady toto stanovisko zaslat MO.

B5) Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu do roku 2015
Usnesení:
B5. Rada
     1. schvaluje stanovisko ke Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu do roku 2015;
     2. ukládá sekretariátu Rady toto stanovisko zaslat MZe.

B6) Meziresortní koncepce aplikovaného VaV národní a kulturní identity do r.2015
Usnesení:
B6. Rada
     1. schvaluje stanovisko k Meziresortní koncepci aplikovaného VaV národní a kulturní identity do r.2015;
     2. ukládá sekretariátu Rady toto stanovisko zaslat MK.

B7) Zpráva o činnosti RVV za rok 2008
Usnesení:
B7. Rada
     1. schvaluje zprávu o činnosti RVV za rok 2008;
     2. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál (ad A2, B7-9) zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

B8) Zpráva o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2008
Usnesení:
B8. Rada
     1. schvaluje zprávu o činnosti GA ČR a návrh na stanovení odměn členů předsednictva GA ČR za rok 2008;
     2. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál (ad A2, B7-9) zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

B9) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn členů poradních orgánů Rady za rok 2008
Usnesení:
B9. Rada
     1. schvaluje zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn poradních orgánů Rady za rok 2008;
     2. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál (ad A2, B7-9) zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

B10) Koncepce IS VaV – vypořádání připomínkového řízení (T: 1. 10. 2008)
Usnesení:
B10. Rada
     1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení;
     2. žádá svého předsedu, aby tento materiál předložil vládě.

B11) Návrh změn struktur IS VaV na rok 2009
Usnesení:
B11. Rada schvaluje návrh změn struktur IS VaV na rok 2008.

B12) Doplnění stálých zpravodajů Rady - volby
Usnesení:
B12. Rada schvaluje návrh na doplnění stálých zpravodajů Rady - prof. Fialu a ing. Frolíka.


Sdílejte na: