Zápis z jednání Komise dne 1.10.2008

Jednání se konalo od 13:30 hodin v místnosti č. 201 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 8 ze 13 členů. Omluvil se RNDr. Albrecht, prof. Haasz, Ing. Hanke, prof. Zrzavý a prof. Zuna. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení
2. Kontrola RIV – výsledky vyřazené z Hodnocení 2008 v rámci 2. etapy
3. Různé
4. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 26. 9. 2008. Program byl jednomyslně schválen.

ad 2) Kontrola RIV – výsledky vyřazené z Hodnocení 2008 v rámci 2. etapy
K uvedenému bodu byly členům Komise postoupeny materiály [11-1], [11-2], [11-3] a [11-4].
Kontrola byla provedena v souladu se závěry Komise ze dne 17. 9. 2008: „Komise souhlasí s tím, že kontrola údajů do RIV předaných v roce 2008 bude provedena podle jednoznačných parametrů (definice pro příslušné roky uplatnění výsledků) sekretariátem Rady pro výzkum a vývoj a výsledek bude Komisi předložen k posouzení na jednání dne 1. 10. 2008.“
Předseda informoval o tom, že odborným komisím budou postoupeny ty stížnosti na vyřazené výsledky, které se vztahují k výsledkům, které tyto komise navrhly na vyřazení a budou požádány o podklady a zdůvodnění.
Seznamy výsledků, které nebudou zařazeny do Hodnocení 2008, budou v souladu s Metodikou hodnocení 2008 ve stanovených termínech a stanoveným způsobem zveřejněny.
Na jednání Komise dne 19. 11. 2008 tajemník připraví seznam exemplárních případů nedodržování a nerespektování definic při předávání do RIV a tento seznam bude předložen Radě s návrhem na zveřejnění.

Výsledky druhu B (materiál [11-1])
V rámci 2. kola kontroly bylo kontrolováno celkem 2.898 výsledků, z toho 506 je jich navrženo na vyřazení. Kontrola vycházela z údajů uvedených v RIV (např. název a popis) a z údajů v Národní knihovně.
Nejčastější nedostatky: rozsah pod 50 stran (viz závěry z jednání Komise dne 25. 6. 2008), sborníky a sborníky abstrakt, učební texty, překlady, výzkumné zprávy, ročenky, recenze, jiný druh výsledku.
Komise schválila seznam výsledků druhu B k vyřazení z Hodnocení 2008.

Výsledky druhu P (materiál [11-2])
V rámci detailní kontroly (všechny výsledky tohoto druhu uplatněné v letech 2003 – 2007) bylo kontrolováno jednotlivě s konkrétním dohledáním primárních údajů celkem 797 výsledků, z toho 216 je jich navrženo na vyřazení. U 46 výsledků, které se nepodařilo dle údajů v RIV dohledat (národní patentové úřady, EPO apod.) se Komise shodla, že došlo ze strany tvůrce výsledku / poskytovatele podpory k předání neplatných údajů a tím byla porušena příslušná ustanovení zákona č. 130/2002 Sb., což je důvod k vyřazení výsledků z Hodnocení 2008.
Při kontrole byly údaje konfrontovány s údaji národních patentových úřadů (zejména Úřad průmyslového vlastnictví pro ČR), Evropského patentového úřadu a World Intellectual Property Organization.
Nejčastější nedostatky: užitné a průmyslové vzory (údaje předané v letech 2007 a 2008, kdy již tyto druhy byly samostatnými druhy výsledků v RIV), odrůdy a plemena (údaje předané v letech 2007 a 2008, kdy již tyto druhy byly samostatnými druhy výsledků v RIV), přihlášky patentů a vynálezů (dosud stále neudělené patenty a dokumenty jsou ve stavu „zveřejněná přihláška“), údaje předané do RIV neodpovídají údajům u patentových úřadů nebo je k číslu patentu v RIV veden jiný patent. Ve 3 případech byly do RIV předány údaje jako o patentech, a přitom bylo řízení o udělení patentu negativně ukončeno. V celkem 13 zjištěných případech předkladatel výsledku předal záznamy duplicitně, přičemž duplicita je chápána jako stav, kdy jeden výsledek nese správné číslo uděleného patentu a stejný výsledek je předán pouze s číslem přihlášky (takovéto duplicity by automatizovaná kontrola neodhalila), a tyto údaje o totožném patentu byly předány i v rámci jedné dodávky údajů.
Komise schválila seznam výsledků druhu P k vyřazení z Hodnocení 2008.

Výsledky druhu S, T, Z (materiál [11-3])
V rámci 2. kola kontroly bylo kontrolováno celkem 3.482 výsledků, z toho 57 je jich navrženo na vyřazení. Kontrola vycházela z údajů uvedených v RIV (např. název a popis).
Do roku sběru údajů 2006 včetně nebyly tyto kategorie rozlišeny a přesněji definovány. Od roku 2007 byly kategorie rozčleněny a byly popsány přípustné výsledky.
Nejčastější nedostatky u výsledků Z: jako tyto výsledky byly nesprávně označeny metodiky, srovnávací měření a jejich výsledky, poloprovozy a prototypy, osvědčení o akreditaci, výzkumné zprávy.
Nejčastější nedostatky u výsledků S: jako tyto výsledky byly nesprávně označeny výroční zprávy, ročenky, slovníky.
Komise schválila seznam výsledků druhu S, T a Z k vyřazení z Hodnocení 2008.

Výsledky druhu Jimp (materiál [11-4])
Na základě závěrů jednání Komise dne 25. 6. 2008 provedl prof. Gaš kontrolu výsledků Jimp ve vazbě na databázi WoS.
V rámci kontroly (všechny výsledky tohoto druhu uplatněné v letech 2003 – 2007) bylo kontrolováno celkem 57.964 výsledků, z toho 632 je jich navrženo na vyřazení
Důvody pro vyřazení: u výsledků v RIV se má jednat o články (tj. Articles, Reviews, Letters), ale předkladatelé takto označovaly i výsledky, které mají záznam ve WoS jako Meeting Abstracts, Editorial Material, Book Review nebo Correction.
Komise schválila seznam výsledků druhu Jimp k vyřazení z Hodnocení 2008.

Závěr: Komise
- schvaluje seznam výsledků, které pro nesplnění definic jednotlivých druhů výsledků nebudou zařazeny do Hodnocení 2008;
- ukládá předsedovi předložit seznam výsledků, u nichž se pro nedodržení nesplnění definic pro jednotlivé druhy výsledků navrhuje jejich vyřazení z Hodnocení 2008, předsednictvu Rady ke schválení s uvedením počtu takto vyřazených výsledků podle poskytovatelů a druhů výsledků.

ad 3) Různé
- Komise provede u časopisů, zařazených na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, kontrolu správnosti přiřazení odpovídajících vědních oborů;
- společně se zveřejněním výsledků 1. etapy Hodnocení 2008 bude zveřejněn seznam „impaktovaných“ časopisů s uvedením odpovídající bodové hodnoty článků v něm zveřejněných;
- Komise pro přípravu Hodnocení 2009 a v souladu se schválenými tématy připraví kritéria pro vytvoření seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí (pro hodnocení výsledků druhu B).

ad 4) Závěr
K bodu 2: Komise
- schvaluje seznam výsledků, které pro nesplnění definic jednotlivých druhů výsledků nebudou zařazeny do Hodnocení 2008;
- ukládá předsedovi předložit seznam výsledků, u nichž se pro nedodržení nesplnění definic pro jednotlivé druhy výsledků navrhuje jejich vyřazení z Hodnocení 2008, předsednictvu Rady ke schválení s uvedením počtu takto vyřazených výsledků podle poskytovatelů a druhů výsledků.

Příští jednání Komise bude konat 15. 10. 2008 od 13:30 v místnosti č. 201 v budově Úřadu vlády ČR. Předmětem jednání bude rozpracování témat schválených pro činnost Komise do konce roku 2008.

Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 2. 10. 2008
Schválil: RNDr. Marek Blažka, v.r.

Sdílejte na: