ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RVV PRO HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY

Jednání se konalo dne 25. 6. 2008
V CERGE-EI

Přítomni: PhDr. Pavel Baran, CSc.; doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.; doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., M.A.; doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.; doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.; doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.; prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.; prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Omluveni: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc; Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.; doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

Hosté: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Jednání zahájil místopředseda OK doc. Kolář.

Byl schválen následující program
1. Schválení zápisu z minulé schůze
2. Informace místopředsedy OK
3. Nominace na cenu Česká hlava 2008
4. Diskuse zkušeností z kontroly položek v RIVu
5. Debata o NRRE
6. Časový a personální plán práce OK
7. Různé

Ad 1: Byl schválen zápis z minulého schůze OK SHV

Ad 2: Informace místopředsedy OK SHV:
Doc. Kolář představil pracovní verzi koncepce aplikovaného výzkumu MK; RVV bylo konstatováno, že mezi materiály OK SHV a DZSV MK existují potřebné korelace. Nyní bude nutné zapracovat připomínky; doc. Kolář a doc. Jiráň budou dbát o potřebné synergie mezi OK a MK.

Ad 3: Nominace na cenu Česká hlava 2008
OK SHV se shodla na nominaci prof. Jiřího Musila na Cenu předsedy RVV za celoživotní dílo.

Ad: 4: Inspekce položek v RIVu
doc. Kolář jménem předsedy OK SHV poděkoval za velice zodpovědný přístup členů OK k inspekci včetně generování podnětů ke zkvalitnění metodiky (definice a typologie). Jednotliví členové OK SHV představili své pohledy na řadu problematických otázek spojených s inspekcí položek v RIVu. Jako klíčové bylo zmíněno nastavení stejně přísných parametrů ve všech třech OK. Rovněž bylo dosaženo shody v tom, jak by výstupy registrované v RIVu měly být posuzovány v budoucnu (postupné zavádění zpřísněných kritérií). V dalším období dolaďování Metodiky by měla být prosazována snaha, aby podmínky hodnocení publikací byly pokud možno zřejmé ex-ante.
Do jednání se zapojil předseda OK SHV doc. Münich.
Informoval o debatě o stejné problematice na zasedání KHV. Revidovat položky v RIVu je již možno podle schválené Metodiky 2008, ale pouze podle těch parametrů, které jsou přístupné v současném RIVu. Ostatní OK a KHV se kloní k provedení méně přísné inspekce položek v RIVu. Původní termín 1. 8. 2008 pro odevzdání výsledků inspekce RIVu se posunuje na cca polovinu srpna. Inspekce položek typu J-neimp OK dělat nebudou a provede se pouze strojová kontrola databáze.
Úkoly:
- Předseda hned po schůzi pošle OK instrukce dalšího postupu,
- do 15. 7. dodají garanti podoborů předsedovi XLS seznamy předběžně zkontrolovaných položek (se značením A, K, KK),
- předseda zařídí s Národní knihovnou možnost fyzické inspekce vytipovaných položek,
- do cca poloviny srpna (bude upřesněno) garanti podoborů předsedovi odešlou finální XLS seznam (značení A).

Ad 5: Debata o NRRE
OK SHV dostala od KHV za úkol definovat NRRE a shromáždit argumenty pro to, které obory do NRRE zařadit. OK vedla obsáhlou debatu o definici NRRE, účelu a kritériích pro (ne)zařazení do NRRE a možnosti nalezení objektivních kritérií. OK se shodla na tom, že jde o velmi problematický úkol a během následujících měsíců připraví věcnou analýzu celé problematiky.
Úkol: předseda na základě této odborné debaty připraví koncept analýzy problematiky NRRE do začátku září k další debatě na OK.

Ad 6: viz bod 4) kontrola RIVu a 5) NRRE. Další úkoly budou rozpracovány pro příští zasedání OK

Ad 7: Různé
Doc. Münich stručně informoval o posledních jednáních RVV a KHV. DZSV předložený OK SHV je ze strany RVV chápán jako kvalitní. Bude ještě třeba reflektovat připomínky předsednictva RVV, komunikovat DZSV s resorty a opodstatnit finanční náročnost DZSV. Termíny dalšího postupu budou stanoveny.

Termín příštího setkání OK SHV bude stanoven per rollam počátkem září 2008.

zapsal: L. Cabada
ověřil: D. Münich

Sdílejte na: