Zápis z jednání Odborné komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum a vývoj ze dne 17. září 2008

Účast: viz prezenční listina
Hosté: RNDr. M. Blažka, PhDr. M. Dosoudilová, CSc. (sRVV)

Program
1. Nové Dlouhodobé základní směry výzkumu
Sekretář RVV a předseda odborné komise informovali o dalším postupu přípravy DZSV. OK se po delší diskusi shodla na následujícím postupu:
(a) Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví a DZSV „Zdraví“: pro odbornou komisi je prioritou dopracování DZSV podle připomínek Rady. Vzhledem k tomu, že Koncepce VaV ministerstva zdravotnictví nebyla předložena a pojetí aplikovaného výzkumu a vývoje v resortu zdravotnictví je sporné, bude kompatibilita obou materiálů posuzována později (včetně možnosti, že OK navrhne další převod prostředků z kapitoly MZ do kapitoly GA ČR).
(b) DZSV „Molekulární biologie a biotechnologie“: dopracovat DZSV podle připomínek Rady. Komise považuje přijetí tohoto směru jako priority pro Technologickou agenturu ČR za strategicky zásadní rozhodnutí bez ohledu na současný malý počet potenciálních uživatelů.
(c) Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva zemědělství a DZSV „Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje“: návrh Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 je k dispozici, členové OK do 24. 9. 2008 prostudují kompatibilitu obou materiálů a zváží možnosti jejich spojení v další fázi přípravy priorit VaV. DZSV bude dopracován podle připomínek Rady.
(d) Sekretář RVV informoval, že podle stanoviska Ministerstva vnitra nejsou v současné struktuře resortních koncepcí a DZSV podchyceny některé klíčové oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje (vodní hospodářství). Členové OK do 24. 9. 2008 předloží sekretariátu RVV návrhy na členy pracovní skupiny (v oborech přesahujících personální složení Odborné komise pro vědy živé přírody – hydrologie, geologie apod.) pro další jednání s ministrem životního prostředí.
(e) Otázka začlenění výzkumu a vývoje v komplexním oboru „výživa“ do koncepcí Ministerstev zdravotnictví a zemědělství musí být zvážena v nejbližších dnech (prof. Anděl).

Zapsal: prof. J. Zrzavý

Sdílejte na: