Zápis z jednání Komise dne 16. 1. 2009

Jednání se konalo od 13:00 hodin v místnosti č. 179 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 10 z 12 členů. Z jednání se omluvil předseda Komise dr. Blažka a Ing. Janeček. Komise byla usnášeníschopná.

Schválený program jednání
1. Zahájení
2. Odborná hudebnina jako výsledek VaV
3. Zásady pro přípravu Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009
4. Souhrn námitek proti Metodice a vyřazení některých výsledků z hodnocení
5. Různé
6. Závěr


ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil místopředseda Komise, prof. Gaš (dále jen „místopředseda“).
Místopředseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise společně s podklady pro jednání postoupen dne 12. 1. 2009. Nebyl vznesen žádný požadavek na změnu či doplnění návrhu programu. Program byl jednomyslně schválen.
Místopředseda členy Komise informoval o tom, že na 239. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 16. 1. 2009 byli zvoleni noví členové Komise – PhDr. Pavel Baran, CSc. (za humanitní vědy) a doc. RNDr. František Ježek, CSc. (za technické vědy). Jejich členství bude platné po jmenování předsedou Rady pro výzkum a vývoj.


ad 2) Odborná hudebnina jako výsledek VaV
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [15-2], který připravil a předložil doc. Ráb.
Na jednání Komise dne 12. 12. 2008 bylo doc. Rábovi uloženo připravit materiál k problematice hodnocení hudebních děl jako výsledku VaV.
Byl předložen návrh na prověření, o jaké výstupy se jedná v případě ISMN. Příslušné pracoviště AV ČR bude požádáno o poskytnutí výsledků s tímto kódem (všechny s ISBN a ISMN za poslední 2 roky – zajistí doc. Ráb) a totéž u vydavatelství AMU (zajistí Ing. Hanke). Problematika bude uzavřena na jednání Komise dne 13. 2. 2009.

Závěr: Komise ukládá
     - doc. Rábovi vyžádat od příslušného pracoviště AV ČR všechny výsledky výzkumu a vývoje s ISMN a ISBN kódem za poslední 2 roky,
     - Ing. Hankemu vyžádat si od vydavatelství AMU všechny výsledky výzkumu a vývoje s ISMN a ISBN kódem za poslední 2 roky.


ad 3) Zásady pro přípravu Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [15-3].
Byly diskutovány a přijaty tyto zásady:
     - Metodika 2009 bude stanovovat podmínky a pravidla pro hodnocení výsledků s rokem uplatnění (tj. rok kdy byl výsledek realizován, nikoliv předán do RIV) 2008 a později, výsledky uplatněné dříve budou hodnoceny podle Metodiky 2008;
     - definice druhů výsledků lze pouze zpřesňovat, nikoliv zásadním způsobem měnit (neboť definice platné od roku sběru 2009, které byly součástí Metodiky 2008, byly zpracovány po dlouhých diskusích);
     - rozšiřování druhů výsledků lze povolit pouze výjimečně, pokud není možné využít druhy stávající;
     - bodové hodnocení druhů výsledků pro Metodiku 2009 by mělo korespondovat s bodovým ohodnocením podle Metodiky 2008.

V rámci diskuse bylo projednáváno:
     - předloženy návrhy na vedení e-mailových diskusí k této problematice (zejména k upřesnění definic výsledků;
     - členové se seznámí s výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2008;
     - Ing. Holl a RNDr. Albrecht předložili návrh na hodnocení výzkumných organizací za účast při řešení mezinárodních projektů (tj. přidělení bodů nejen za výsledky, ale i za samotnou účast výzkumných organizací na řešení mezinárodních projektů) – tento návrh byl většinou členů Komise odmítnut s tím, že účast navrhovatele nebo týmu na řešení mezinárodních projektů bude využívána jako kritérium při posuzování žádostí o poskytování účelové podpory (návrhy projektů) u GAČR a TAČR, ale nebude zohledňována při poskytování institucionální podpory, která bude poskytována na základě dosažených výsledků;
     - poskytovatelé nemusejí pro rozdělování institucionální podpory používat pouze výsledky hodnocení prováděného Radou pro výzkum a vývoj, ale mohou pro tento účel použít i další kriteria. Členové Komise z vysokých škol informovali, že na úrovni jednotlivých vysokých škol se už nyní připravují kriteria, která zohlední konkrétní situaci při rozdělování institucionální podpory mezi součásti škol;
     - prof. Matějů uvedl, že k postupu na tvorbu nakladatelství s vědeckou redakcí bylo vzneseno několik zásadních připomínek (materiál bude v připomínkovém řízení Rady pro výzkum a vývoj do 23. 1. 2009), materiál se podle nich upraví (definice knihy a položky dotazníku) a v souladu s usnesením Rady pro výzkum a vývoj bude předložen a schválen předsednictvem Rady pro výzkum a vývoj na jednání dne 30. 1. 2009, následně bude realizováno podle původního harmonogramu; upravená definice knihy bude následně převzata do Metodiky hodnocení výsledků VaV 2009 (moderátorem pro definici knihy bude prof. Zrzavý);
     - moderátorem pro upřesnění definice Jimp v souvislosti se zahrnutím databáze ISI Proceedings do databáze WoS bude prof. Gaš;
     - prof. Haasz navrhl, aby byla provedena analýza vývoje počtu a bodového hodnocení jednotlivých výsledků. Úkol pro tajemníka.

Závěr: Komise
     - schvaluje materiál [15-3],
     - ukládá předsedovi Komise předložit první návrh Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009 na příští jednání Komise dne 13. 2. 2009,
     - ukládá prof. Gašovi moderovat e-mailovou diskusi pro upřesnění definice výsledků Jimp,
     - ukládá tajemníkovi Komise, aby provedl analýzu vývoje počtu a bodového hodnocení jednotlivých výsledků za uplynulé roky.


ad 4) Souhrn námitek proti Metodice a vyřazení některých výsledků z hodnocení
K uvedenému bodu byl členům Komise postoupen materiál [15-4], který připravil a předložil doc. Ráb.
V rámci diskuse bylo dekorováno a projednáváno:
     - Komise odmítla, aby byly hodnoceny výsledky typu „working and discussion paper”,
     - Komise souhlasí s názorem, že bodové ohodnocení knih by mělo vystihnout i jejich rozsah a závažnost, např, rozsáhlé monografie by měly mít mnohem vyšší ohodnocení. Prof. Zrzavý bude moderovat e-mailovou diskusi o zpřesnění hodnocení knih;
     - Komise diskutovala o rozšíření definice sborníků v souvislosti s tím, že jako sborník se v humanitních oborech označují některé publikace, které jsou monotematické a mají atributy knihy. Moderátorem e-mailové diskuse pro upřesnění definice a okruhu hodnocených sborníků bude doc. Münich;
     - neimpaktované časopisy nevyskytující se v databázích SCOPUS a ERIH nebo v seznamu recenzovaných časopisů nebudou hodnoceny;
     - byl diskutován požadavek na delší časový úsek, který by umožnil poskytovatelům odpovědněji opravit a korigovat dodávky dat do RIV a ujasnit s provozovatelem RIV případy nejasností v relevantnosti výsledků. Komise navrhla, aby lhůta pro dodání dat o výsledcích výzkumných organizací byla zkrácena ze současných 250 kalendářních dnů na 150 dní od začátku roku. Dále komise podporuje prodloužení lhůty pro předání dat o výsledcích účelově podporovaného základního výzkumu na 730 dnů po ukončení projektu.
Komise byla dále informována o způsobu vypořádání připomínek k výsledkům 1. etapy Hodnocení 2008 – výsledky s rozpory (pracovní tabulka C), které byly předmětem připomínek, budou do výsledků Hodnocení 2008 zahrnuty; u výsledků vyřazených z Hodnocení 2008 (pracovní tabulka B) bude uvedeno, z jakého důvodu byly výsledky vyřazeny (seznam vyřazených výsledků a důvody pro jejich vyřazení byl projednán a schválen Komisí v září a říjnu 2008).

Závěr: Komise
     - bere na vědomí materiál [15-4];
     - souhlasí s tím, aby došlo ke změnám lhůt pro předávání výsledků do RIV – výsledky účelově podporovaných projektů základního výzkumu do 730 dnů po ukončení poskytování podpory, ostatní do 150 kalendářních dnů;
     - ukládá prof. Zrzavému moderovat e-mailovou diskusi pro formulování a upřesnění takové definice knihy, která by vystihovala její rozsah a význam
     - ukládá doc. Münichovi moderovat e-mailovou diskusi pro upřesnění okruhu hodnocených sborníků
     - ukládá doc. Münichovi, aby v následujícím období (bez uvedení přesného termínu) předložil Komisi návrh Odborné komise pro společenské a humanitní vědy k problematice hodnocení výsledků v humanitních a společenských oborech.


ad 5) Různé
Nebyl přednesen žádný příspěvek.


ad 6) Závěr
K bodu 2: Komise ukládá
- doc. Rábovi vyžádat od příslušného pracoviště AV ČR všechny výsledky výzkumu a vývoje s ISMN a ISBN kódem za poslední 2 roky,
- Ing. Hankemu vyžádat si od vydavatelství AMU všechny výsledky výzkumu a vývoje s ISMN a ISBN kódem za poslední 2 roky.

K bodu 3: Komise
- schvaluje materiál [15-3],
- ukládá předsedovi Komise předložit první návrh Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009 na příští jednání Komise dne 13. 2. 2009,
- ukládá prof. Gašovi moderovat e-mailovou diskusi pro upřesnění definice výsledků Jimp,
- ukládá tajemníkovi Komise, aby provedl analýzu vývoje počtu a bodového hodnocení jednotlivých výsledků za uplynulé roky.

K bodu 4: Komise
- bere na vědomí materiál [15-4];
- souhlasí s tím, aby došlo ke změnám lhůt pro předávání výsledků do RIV – výsledky účelově podporovaných projektů základního výzkumu do 730 dnů po ukončení poskytování podpory, ostatní do 150 kalendářních dnů;
- ukládá prof. Zrzavému moderovat e-mailovou diskusi pro formulování a upřesnění takové definice knihy, která by vystihovala její rozsah a význam
- ukládá doc. Münichovi moderovat e-mailovou diskusi pro upřesnění okruhu hodnocených sborníků
- ukládá doc. Münichovi, aby v následujícím období (bez uvedení přesného termínu) předložil Komisi návrh Odborné komise pro společenské a humanitní vědy k problematice hodnocení výsledků v humanitních a společenských oborech.

Příští jednání Komise bude konat 13. 2. 2009 od 13:00 v místnosti č. 179 v budově Úřadu vlády ČR.

Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
V Praze dne 19. 1. 2009
Schválil: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. v.r.

Sdílejte na: