Usnesení k jednotlivým bodům programu 240. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 13. února 2009

Schválení programu
Rada schvaluje program 240. zasedání.

1. Zápis z 239. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 239. zasedání.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 12. ledna 2009 č. 49 o průřezovém programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015
     b) ze dne 12. ledna 2009 č. 50 o Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 až 2015
     c) ze dne 12. ledna 2009 č. 53 k Informaci o prodloužení výzkumných záměrů MŠMT zahájených v roce 2004 a poskytnutí institucionální podpory na jejich řešení v letech 2009 a 2010
     d) ze dne 26. ledna 2009 č. 105 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
     e) ze dne 26. ledna 2009 č. 111 k Bílé knize terciárního vzdělávání
     f) ze dne 26. ledna 2009 č. 113 k návrhu Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015
     g) ze dne 26. ledna 2009 č. 117 k návrhu na jmenování předsedy AV ČR
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 12. ledna 2009 č. 49 o průřezovém programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015;
     2. ze dne 12. ledna 2009 č. 50 o Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 až 2015;
     3. ze dne 12. ledna 2009 č. 53 k Informaci o prodloužení výzkumných záměrů MŠMT zahájených v roce 2004 a poskytnutí institucionální podpory na jejich řešení v letech 2009 a 2010;
     4. ze dne 26. ledna 2009 č. 105 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
     5. ze dne 26. ledna 2009 č. 111 k Bílé knize terciárního vzdělávání
     6. ze dne 26. ledna 2009 č. 113 k návrhu Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015
     7. ze dne 26. ledna 2009 č. 117 k návrhu na jmenování předsedy AV ČR

A2) INCOM - závěry
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí závěry z INCOMU.

A3) Závěry z jednání předsednictva mezi 239. a 240. zasedáním Rady
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 239. a 240. zasedáním Rady.

A4) Informace o účasti České republiky v programech ESA
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí informaci o účasti České republiky v programech ESA.

A5) Plán práce poradních orgánů Rady pro rok 2009
     a) Plán práce Bioetické komise
     b) Plán práce Odborných komisí
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí plán práce poradních orgánů Rady pro rok 2009
     1. Plán práce Bioetické komise;
     2. Plán práce Odborných komisí.

A6) Usnesení z jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 5. 2. 2009 k návrhu novely zákona č. 130/2002.Sb.
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí usnesení z jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 5. 2. 2009 k návrhu novely zákona č. 130/2002.Sb.

A7) Návštěva dr. Wessnera v Praze
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí informaci o návštěvě dr. Wessnera v Praze.

B1) Priority Rady pro výzkum a vývoj na 1. pololetí roku 2009 s výhledem na II. pololetí
Usnesení:
B1. Rada schvaluje předložený návrh 7 priorit na 1. a 2. pololetí roku 2009.

B2) Návrh na změny Statutu Grantové agentury ČR
     a) Návrh na změny Statutu GA ČR
     b) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:
B2. Rada doporučuje Grantové agentuře ČR

     1. dopracovat Návrh změn Statutu GA ČR podle připomínek uvedených ve stanovisku Rady a připravit jej pro rozeslání do meziresortního připomínkového  řízení;
2. ve spolupráci s Radou zpracovat výsledky připomínkového řízení a předložit návrh na změny Statutu GA ČR prostřednictvím předsedy Rady vládě.


B3) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů základního výzkumuna rok 2010 - Standartní grantové projekty, Bilaterální grantové projekty, Postdoktorské grantové projekty
     a) Zadávací dokumentace
     b) Připomínky Rady
Usnesení:
B3. Rada 
     1. schvaluje připomínky k zadávacím dokumentacím Grantové agentury ČR; 
     2. ukládá sekretariátu Rady zaslat tyto připomínky řediteli kanceláře Grantové agentury ČR.

B4) Návrh dalšího postupu při Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 a následujících letech u druhu výsledku B – odborná kniha
Usnesení:
B4. Rada
     1. schvaluje změnu Kritérií pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 (schválená na 239. zasedání Rady) vypuštěním podmínky „kniha nebyla vydána v nakladatelství uvedeném na Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí“;
     2. ukládá prof. Haaszovi jako odp. místopředsedovi Rady, prof. Matějů jako zpravodaji Rady, dr. Blažkovi jako předsedovi KHV, doc. Münichovi jako předsedovi OK SHV a prof. Zrzavému jako zpravodaji KHV, aby společně na 241. zasedání Rady připravili aktualizovaný materiál, který bude upravovat postup pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 u druhu výsledku B – odborná kniha pro Hodnocení 2009 a pro Hodnocení 2010 a dále;
     3. schvaluje Návrh dalšího postupu pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 u druhu výsledku B – odborná kniha.

B5) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007
Usnesení:
B5. Rada
     1. schvaluje materiál Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007;
     2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat materiál do meziresortního připomínkového řízení;
     3. ukládá předsednictvu předložit návrh vypořádání meziresortního připomínkového řízení na 241. zasedání Rady ke schválení.

B6) Příprava NP VaVaI
     a) Závěry z 4. jednání ŘS NP VaVaI
     b) Návrh žádosti o odklad předložení NP VaVaI na jednání vlády
     c) Upřesněný harmonogram
Usnesení:
B6. Rada
     1. bere na vědomí závěry z 4. jednání ŘS NP VaVaI;
     2. ukládá dr. Kopicové, aby požádala premiéra o prodloužení termínu předložení NP VaVaI;
     3. schvaluje upřesněný harmonogram.

Sdílejte na: