ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE PRO HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY RADY PRO VÝZKUM A VÝVOJ ze dne 7. října 2008

Přítomni: PhDr. Pavel Baran, CSc.; Prof. Ing. Stanislava Hronová, Ph.D.; Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.; doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.; doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., M.A.; doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.; doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.; doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.; prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
Omluveni: doc. PhDr. Ladislav Cabada, prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc; CSc.; prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Hosté: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Zapisovatelem ustanoven doc. Mnich.
Jednání zahájil předseda OK doc. Münich.

Schválený program
1. Schválení zápisu z minulé schůze
2. Informace předsedy a místopředsedy OK
3. Projednání přípravy DZSV
4. Pokračování diskuse k NRRE
5. Různé

Ad 1: Byl schválen zápis z minulé schůze OK SHV beze změn.

Ad 2: Informace předsedy OK SHV
D. Münich informoval o agendě VaVaI od poslední schůze odborné komise: kontroly položek RIVu, plán práce Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (dále KHV), návrh Rady na ocenění Ceny předsedy Rady pro výzkum a vývoj v rámci projektu Česká hlava, odměny členům komise.
K. Oliva ve spolupráci s J. Jirákem připraví teze k diskusi na příští jednání OK s cílem připravit návrh pro KHV a Radu ohledně žádoucích úprav Metodiky tak, aby zahrnovala dosud nezohledněné výstupy aplikovaného výzkumu.
OK se shodla na potřebě vypracovat rámcový materiál pro KHV a RVV, který by obsahoval doporučení vhodných úprav Metodiky hodnocení a souvisejících oblastí s cílem dosáhnout zkvalitnění a lepšího zohledňovaní kvality jednotlivých výstupů v dalším období. P. Baran pro příští zasedání OK připraví rámcový materiál k diskusi a postupnému doplnění.
Informace místopředsedy OK SHV
P. Kolář informoval o postupu prací na meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu ve spolupráci s Radou pro výzkum Ministerstva kultury. Vzniklá 3. verze koncepce má čtyři oblasti a je ve vnitřním připomínkovém řízení MK. Posléze půjde do vnějšího připomínkového řízení a potom má být předložena ke schválení vládě. P. Kolář zašle aktuální verzi k připomínkám OK SHV.

Ad 3: Projednání přípravy DZSV
D. Münich informoval o vývoji od předložení první verze DZSV, pozitivním hodnocení ze strany RVV a externího posuzovatele prof. Haňky. Informoval také o harmonogramu dokončení DZSV a požadovaném obsahu a struktuře.

OK prodiskutovala dosud předložené návrhy revizí DZSV a doporučila body k doplnění.

OK pověřila garanty oblastí DZSV aby:
i) stručně v DZSV uvedli prioritní seznam hlavních potenciálních uživatelů aplikovaného výzkumu,
ii) ujasnili vztah oblastí DZSV v kompetenci OK SHV a přesahem do témat bezpečnostního výzkumu, který má samostatné rozpočtové určení,
iii) zohlednili případnou konkrétní poptávku po aplikovaném výzkumu od uživatelů, ale jejich konkrétní vyjádření zůstane přílohou DZSV.
OK pověřila předsedu:
i) aby požádal RVV o vyjádření její vlastní poptávky po tématech aplikovaného výzkumu v oblasti SHV,
ii) aby na sRVV zjistil poslední známý podíl výdajů na bezpečnostní výzkum, který úzce souvisí s obory SHV, a aby požádal sRVV o údaje o předpokládaných budoucích výdajích na bezpečnostní výzkum,
iii) dokončením souhrnného textu DZSV tak, jak byl projednán a jeho zasláním k finálním připomínkám OK a následně ke schválení OK per rollam,
iv) dokončením komunikace s vybranými potenciálními uživateli aplikovaného výzkumu SHV s cílem získat jejich písemné vyjádření dle požadavku RVV,
v) přípravou návrhu finanční rozvahy a koordinací jejího doladění s OK per rollam.

Přestávka. Z dalšího jednání se omluvil D. Münich a řízení jednání převzal P. Kolář.

Ad 4: Debata o NRRE
OK diskutovala předložené pracovní teze k Národnímu referenčnímu rámci excelence (dále RRE) vypracované na základě dosavadních diskusí D. Münichem.

OK se usnesla:
Metodika hodnocení by měla být modifikována tak, aby se obory NRRE mohly plně uplatnit, a přitom je nebylo třeba vyčleňovat. Toto doplnit do bodu 19.
Úkol: předseda na základě připomínek dopracuje text k NRRE a předloží OK.

Ad 5: Různé
Tajemnice OK SHV požádala členy OK o sdělení čísel účtů k zaslání stanovených odměn za výkon veřejné funkce poradních orgánů Rady.

Termín příštího setkání OK SHV byl stanoven na 17. prosince 2008 od 14:00 na CERGE-EI.

zapsal: D. Münich
ověřil: P.Kolář

Sdílejte na: